Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens

Datum 23/01/2009

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I. Definities
  2. HOOFDSTUK II. Aanvullende reglementen op gewest- en provinciewegen
  3. HOOFDSTUK III. Aanvullende reglementen op wegen als vermeld in artikel 6 van het decreet
  4. HOOFDSTUK IV. De plaatsing van verkeerstekens
  5. HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

Het hier voorliggende besluit voert het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens uit.

Het decreet voorziet ondermeer in een specifieke voogdij van de Vlaamse Regering over de door de gemeente genomen aanvullende reglementen.

Het goedkeuren van de vele honderden aanvullende reglementen die gemeenten uitvaardigen, is evenwel geen taak waarmee de Vlaamse ministerraad zelf belast moet worden.

Het past dan ook deze taak te delegeren aan de ministers die de bevoegdheid mobiliteit en openbare werken onder hen hebben.

Artikel 1.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 en 3.

Met het hier voorliggende besluit delegeert de Vlaamse Regering de voogdijtaak over de beslissingen van de gemeenten aangaande de aanvullende reglementen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Het vaststellen van de bebouwde kommen wanneer die zich over meer dan één gemeente uitstrekken wordt eveneens gedelegeerd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Wat betreft het vaststellen van de aanvullende reglementen op gewest- en provinciewegen door het Gewest zelf, wordt de taak gedelegeerd aan de minister onder wiens gezag de Administratie Wegen en Verkeer valt, met name de minister bevoegd voor Openbare Werken.

Artikel 4.

Dit artikel regelt de totstandkoming van aanvullende reglementen in domeinbossen, bos- en natuurreservaten en speciale beschermingszones

Reeds bij decreet van 19 juli 2002 bepaalde de decreetgever dat niet de gemeenten maar wel de Vlaamse Regering de aanvullende reglementen in deze gebieden diende uit te vaardigen.

In de praktijk bleef het initiatief voor de aanvullende reglementen in deze gebieden evenwel toch bij de gemeenten te liggen.

Ook conform het nieuwe decreet worden deze aanvullende reglementen in beginsel door de Vlaamse Regering bepaald, maar voortaan kan de Vlaamse regering onder de door haar gestelde voorwaarden hiervan afwijken.

Artikel 4 van dit besluit geeft uitvoering aan deze afwijkingsmogelijkheid.

De gemeenten in de beschermde gebieden kunnen krachtens het hier voorliggende besluit ook zelf het initiatief nemen voor aanvullende reglementen op de gemeente- en gewestwegen die in beschermd gebied gelegen zijn.

Hierbij dienen zij dezelfde procedure te doorlopen als voor de aanvullende reglementen buiten de beschermde gebieden, met dien verstande dat de aanvullende reglementen op gemeentewegen uitdrukkelijk onderworpen worden aan een goedkeuringsprocedure en niet louter aan een meldingsprocedure.

Voor de berekening van de termijn van 60 dagen, zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit, geldt dat deze begint te lopen vanaf de datum van kennisgeving. Ingeval het aanvullend reglement aan de toezichthoudende overheid wordt toegezonden per post, dan wordt conform art. 12 van het decreet deze kennisgeving geacht gebeurd te zijn de derde werkdag die volgt op de dag waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Artikel 5.

In uitvoering van artikel 7, laatste lid van het decreet bepaalt het hier voorliggende besluit dat de gemeente ook verkeerstekens kan plaatsen in uitvoering van de door haar genomen reglementen op de gewest- of provinciewegen, mits voorafgaande toestemming van de wegbeheerder op wiens wegen de verkeerstekens worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor de verkeerstekens op wegen in de domeinbossen en de bosreservaten, de natuurreservaten, de VEN-gebieden en de andere speciale beschermingszones.

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7.

Dit artikel spreekt voor zich.

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder op artikel 3, 4, 6 en 7;

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 22 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen;

Gelet op het advies van de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 3 december 2008;

Gelet op het advies van de Mobiliteitsraad, gegeven op 12 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 45.511/3, gegeven op 9 december 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. Definities

Artikel 1. (05/04/2009- ...)

n dit besluit wordt verstaan onder :
1° het decreet : het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid.

HOOFDSTUK II. Aanvullende reglementen op gewest- en provinciewegen

Artikel 2. (05/04/2009- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, vaardigt de aanvullende reglementen, vermeld in artikel 3, eerste lid van het decreet, uit, na het advies van de minister te hebben ingewonnen.

De minister vaardigt de aanvullende reglementen, vermeld in artikel 3, tweede lid van het decreet, uit.

Artikel 3. (05/04/2009- ...)

De gemeente maakt de aanvullende reglementen, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet, voor goedkeuring over aan de minister.

De minister beslist overeenkomstig artikel 4, § 2, van het decreet.

De minister kan de aanvullende reglementen, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet ten allen tijde door zijn eigen beslissing vervangen, na eensluidend advies van de Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken.

HOOFDSTUK III. Aanvullende reglementen op wegen als vermeld in artikel 6 van het decreet

Artikel 4. (05/04/2009- ...)

§ 1. De gemeente kan aanvullende reglementen vaststellen op de wegen, vermeld in artikel 6 van het decreet, met uitzondering van de autosnelwegen.

De gemeenteraad kan deze bevoegdheid toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. Het aanvullend reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.

De gemeente vermeldt bij haar goedkeuringsaanvraag de locaties waar ze de verkeersborden ter uitvoering van het aanvullend reglement plaatst.

§ 3. De minister kan het aanvullend reglement :
1° goedkeuren;
2° afkeuren;
3° wijzigen;
4° door zijn eigen beslissing vervangen.

§ 4. Wanneer het aanvullend reglement betrekking heeft op een gewest- of provincieweg, dan kan het aanvullend reglement niet eerder in werking treden dan wanneer de minister een beslissing heeft genomen als vermeld in § 3, 1°, 3° of 4°.

Als de minister binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van het aanvullend reglement niet heeft beslist, wordt het reglement geacht te zijn goedgekeurd.

De minister kan het aanvullend reglement ten allen tijde door zijn eigen beslissing vervangen.

HOOFDSTUK IV. De plaatsing van verkeerstekens

Artikel 5. (05/04/2009- ...)

De gemeente kan de verkeerstekens plaatsen in uitvoering van de door haar genomen reglementen op de gewest- of provinciewegen, op de wegen vermeld in artikel 6 van het decreet, of op de kruispunten waar wegen van verschillende wegbeheerders samen komen, mits voorafgaande toestemming van de wegbeheerder op wiens wegen de verkeerstekens worden geplaatst.

HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Artikel 6. (05/04/2009- ...)

De minister kan de wijze waarop de aanvullende reglementen en de locaties van de verkeerstekens hem worden overgemaakt nader bepalen.

Artikel 7. (05/04/2009- ...)

Het decreet en dit besluit treden in werking de 10e dag na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.