Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer [en van het gebruik van de openbare weg]

Datum 01/12/1975

Inhoudstafel

 1. Titel I. INLEIDENDE BEPALINGEN
 2. [Titel II. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (verv. KB 4 april 2003, art. 5, I: 1 januari 2004)]
 3. Titel III. VERKEERSTEKENS
  1. HOOFDSTUK I. Verkeerslichten
  2. HOOFDSTUK II. Verkeersborden
  3. HOOFDSTUK III. Wegmarkeringen
  4. HOOFDSTUK IV. Allerhande bepalingen
 4. Titel IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
 5. Titel V. OPHEFFING, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING

Inhoud

Titel I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. (01/01/2004- ...)

Toepassingsgebied.

[Dit reglement geldt voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik ervan, door voetgangers, voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee (verv. KB 4 april 2003, art. 2, I: 1 januari 2004)]. 

Spoorvoertuigen die van de openbare weg gebruik maken, vallen niet onder de toepassing van dit reglement.

Artikel 2. (01/02/2024- ...)

2. Bepalingen.

Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement wordt verstaan onder:

2.1. "Rijbaan", het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.

2.2. "Rijstrook", elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door:
a) één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen. Deze strepen mogen beter zichtbaar gemaakt worden door retro-reflecterende middelen;
[b) voorlopige markeringen die bestaan uit:
- hetzij oranje doorlopende of onderbroken strepen;
- hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door oranje spijkers (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)].

2.3. "Autosnelweg", de openbare weg waarvan het begin of de oprit aangeduid is met het verkeersbord F 5 en het einde met het verkeersbord F 7.

2.4. "Autoweg", de openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F 9 en het einde met het verkeersbord F 11.

2.5. "Pad", een smalle openbare weg die alleen het verkeer toelaat van voetgangers en van voertuigen die geen bredere dan de voor voetgangers vereiste ruimte, nodig hebben.

2.6. "Aardeweg", een openbare weg die breder is dan een pad en die niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.

De aardeweg verliest zijn hoedanigheid niet zo hij enkel bij zijn aansluiting met een andere openbare weg het uitzicht van een rijbaan heeft.

[2.7. " Fietspad ", het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74.
 
Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan (verv. KB 20 juli 1990, art. 1, I: 1 januari 1991)].

[2.8. ... (opgeh. W. 12 maart 2023, art. 1, I: 1 april 2023)].

De bijzondere overrijdbare bedding maakt geen deel uit van de rijbaan (ing. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)].

[2.9. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Kruispunt", de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.

[2.10. « Plein », elke open ruimte, waarop een openbare weg uitkomt of meerdere openbare wegen samenkomen, en waar de plaatsgesteldheid het mogelijk maakt dat het verkeer en andere activiteiten er tezamen georganiseerd worden.

Het plein is een openbare weg onderscheiden van die welke er op uitkomen (verv. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)].

[2.11. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Overweg", de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.

[2.12. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Bebouwde kom", een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met [de verkeersborden F1, F1a of F1b (verv. KB 29 januari 2014, art. 2, I: 1 maart 2014)], en de uitvalswegen met [de verkeersborden F3, F3a of F3b (verv. KB 29 januari 2014, art. 2, I: 1 maart 2014)].

[2.13. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Bestuurder", al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt.

[2.14. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Voertuig", elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel.

[2.15.1. "Rijwiel", elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler (verv. KB 13 februari 2007, art. 1, I: 15 maart 2007)].

[Ligfiets, een rijwiel met een bestuurder in bijna liggende positie.

Velomobiel, een ligfiets met een carrosserie (ing. KB 30 juli 2022, art. 1, I: 1 oktober 2022)].

[De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd (verv. KB 13 februari 2007, art. 1, I: 15 maart 2007)].

[Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen (ing. W. 13 april 2019, art. 2, I: 31 mei 2019)].

[2.15.2. Een "Voortbewegingstoestel" is :
1° ofwel een « niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel », dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust (verv. KB 13 februari 2007, art. 1, I: 15 maart 2007)];
[2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen (verv. W. 13 april 2019, art. 3, I: 31 mei 2019)][en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, (verv. W. 15 mei 2022, art. 2, I: 1 juli 2022)] [onder meer:
a) elektrische rolstoelen;
b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit;
c) gemotoriseerde autopeds;
d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen (verv. W. 13 april 2019, art. 3, I: 31 mei 2019)].

[Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd (verv. KB 13 februari 2007, art. 1, I: 15 maart 2007)].

[... (opgeh. W. 15 mei 2022, art. 2, I: 1 juli 2022)]

[2.15.3. "Gemotoriseerd rijwiel", elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de rijwielen bedoeld in artikel 2.15.1, tweede lid.

De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm3 en het netto-maximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu maximumvermogen ten hoogste 1 kW.

Het niet bereden gemotoriseerd rijwiel wordt niet als een voertuig beschouwd (ing. KB 21 juli 2016, art. 2, I: 1 oktober 2016)]. 

[2.16. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Motorvoertuig", elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.

[2.17. "Bromfiets" :
1) ofwel een "bromfiets klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische motor met een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen;
2) ofwel een "bromfiets klasse B", dit wil zeggen :
a) elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A en van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken :
- een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
- een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft;
b) elk drie- of vierwielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende kenmerken :
- een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of
- een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met compressieontsteking betreft, of
- een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.
Voor vierwielige bromfietsen met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van drie zijden toegankelijk is, bedraagt het netto-maximumvermogen of het nominaal continu maximumvermogen ten hoogste 6 kW.
3) ofwel een "speed pedelec", dit wil zeggen elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken :
- een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
- een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige bromfietsen tot 425 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen.

Drie- en vierwielige bromfietsen zijn uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats.

De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt beschouwd als bromfiets met twee wielen.

De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.

Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.

De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd (verv. KB 21 juli 2016, art. 3, I: 1 oktober 2016)].

[2.18. "Motorfiets", elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)].

[2.19. "Driewieler met motor", elk driewielig motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets en waarvan de maximale ledige massa niet meer dan 1000 kg bedraagt.

Bevestiging van een aanhangwagen aan een driewieler met motor brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.

Behoudens bijzondere bepalingen, moeten de bestuurders van driewielers met motor dezelfde regels naleven als de bestuurders van auto's. ».

2.20. "Vierwieler met motor", elk vierwielig motorvoertuig, andere dan die welke als bromfietsen worden beschouwd, met een lege massa van ten hoogste (ing. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)][450 kg of 600 kg (verv. KB 21 juli 2016, art. 4, I: 1 oktober 2016)] [voor voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer (ing. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)][... (opgeh. KB 2 oktober 2023, art. 1, I: 1 februari 2024)]. [Voor de elektrische voertuigen geldt die massa zonder de batterijen.

Bevestiging van een aanhangwagen aan een vierwieler met motor brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig.

Behoudens bijzondere bepalingen, moeten de bestuurders van die vierwielers met motor dezelfde regels naleven als de bestuurders van auto's (ing. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)].

[2.21. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)][" Auto ", elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen van de bromfiets (verv. KB 25 maart 1987, art. 1, I: 1 juni 1987)][van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)];

[2.22. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Stilstaand voertuig", een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.

[2.23. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Geparkeerd voertuig", een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. [Tanken of de batterij van een elektrisch of hybride elektrisch voertuig opladen wordt beschouwd als parkeren (ing. KB 30 juli 2022, art. 2, I: 1 oktober 2022)].

[2.24. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Aanhangwagen", elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.

[2.25. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Sleep", elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een en dezelfde kracht te worden voortbewogen.

[2.26. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Technisch reglement van de auto's", het algemeen reglement dat de technische eisen bepaalt waaraan auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen.

[2.27. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] "Technisch reglement van de bromfietsen en motorfietsen", het algemeen reglement dat de technische eisen bepaalt waaraan bromfietsen, motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

[2.28. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] ["Maximale toegelaten massa", de maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 3, I: 1 januari 1992)] van het voertuig, bepaald volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's.

[2.29. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] ["Eigen massa" , de massa (verv. KB 18 september 1991, art. 4, I: 1 januari 1992)] van een rijklaar voertuig met carrosserie, uitrusting en toebehoren, dat brandstof, water en smeerolie heeft ingenomen, echter zonder inbegrip van de vervoerde personen of goederen.

[2.30. "Ledige massa", de eigen massa van het voertuig zonder brandstof, en met de aanvullende uitrusting voor zijn normaal gebruik, alsook met de reglementaire uitrusting, met uitzondering van bijkomende benodigdheden (ing. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)].

[2.31. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] ["Massa in beladen toestand" (verv. KB 18 september 1991, art. 5, I: 1 januari 1992)], het geheel van de [eigen massa (verv. KB 18 september 1991, art. 5, I: 1 januari 1992)] van het voertuig en van [de massa (verv. KB 18 september 1991, art. 5, I: 1 januari 1992)] van zijn lading, van de bestuurder en van elke andere vervoerde persoon.

[2.32. « Woonerf » en « erf », één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b.

In het « woonerf » overweegt de woonfunctie.

Het « erf » is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie (verv. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)].

[2.33. (verv. KB 16 juli 1997, art. 1, I: 1 oktober 1997)] [" Betalend parkeren ", elke reglementering met betrekking tot een parkeerplaats of een geheel van parkeerplaatsen waarvan tegen betaling gebruik mag worden gemaakt, op de wijze en onder de voorwaarden die ter plaatse ter kennis worden gebracht van de betrokkenen (verv. KB 18 september 1991, art. 6, I: 1 januari 1992)].

[2.34. "Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers (ing. KB 9 oktober 1998, art. 1, I: 1 november 1998)][, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 5, I: 1 oktober 2016)][", een openbare weg (ing. KB 9 oktober 1998, art. 1, I: 1 november 1998)][of een deel van de openbare weg (ing. KB 21 juli 2016, art. 5, I: 1 oktober 2016)][waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F99a of F99b en het einde met het verkeersbord F101a of F101b.

2.35. "Voetgangerszone", een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105.

2.36. "Speelstraat", een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "speelstraat" (ing. KB 9 oktober 1998, art. 1, I: 1 november 1998)].

[2.37 "Schoolomgeving", zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b.

Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd (ing. KB 14 mei 2002, art. 1, I: 31 mei 2002)].

[2.38. « Straat », een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.

2.39. « Rotonde », weg waarop het verkeer in één richting geschiedt rond een aangelegd middeneiland en gesignaleerd met verkeersborden D5 en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 of B5.

2.40. « Trottoir », het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in 't bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers.

Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn bestemming.

2.41. « Gelijkgrondse berm », de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit.

De gelijkgrondse berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor de voetgangers.

2.42. « Verhoogde berm », een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden van het trottoir en het fietspad , en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van eigendommen.

De verhoogde berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor voetgangers.

2.43. « Verkeersgeleider », een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren; de verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen samen.

2.44. « Middenberm », elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen.

2.45. « Weggebruiker » is elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg.

2.46. « Voetganger », een persoon die zich te voet verplaatst (ing. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)]. [... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 2, I: 15 maart 2007)] [de personen die een kruiwagen, een kinderwagen, (ing. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)][een rolstoel (verv. KB 21 juli 2016, art. 6, I: 1 oktober 2016)] [of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een fiets (ing. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)][, een gemotoriseerd rijwiel (ing. KB 21 juli 2016, art. 6, I: 1 oktober 2016)] [of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers (ing. KB 4 april 2003, art. 3, I: 1 januari 2004)].

[2.47. "Plaatselijk verkeer" of "plaatselijke bediening" : de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters (verv. KB 29 januari 2014, art. 2, I: 1 maart 2014)].

[2.48. « Verblijfsgebied », gebied bestaande uit een of meer straten waarin de verblijfsfunctie door de wegbeheerder belangrijker gesteld wordt dan de verkeersfunctie.

« Verblijfsfunctie » is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor niet gemotoriseerde verplaatsingen en activiteiten.

« Verkeersfunctie » is de rol die een straat of een weg speelt als drager voor gemotoriseerde verplaatsingen. »

2.49. « Vakantiezone », zone waarin tijdelijk veel vakantiegangers verblijven en waarbinnen veel voetgangers en fietsers op de openbare weg, en zelfs meer bepaald op de rijbaan, aanwezig kunnen zijn.

Deze zone omvat één of meer openbare wegen of gedeelten ervan, die afgebakend zijn met het verkeersbord F 4a en F4b indien het om een zone binnen de bebouwde kom gaat, of met het verkeersbord zonale C43 met de vermelding 50 of zonale C43 met de vermelding 70 indien het om een zone buiten de bebouwde kom gaat, gecombineerd met het verkeersbord A51 voorzien van een onderbord met de vermelding « vakantiezone » (ing. KB 26 april 2004, art. 1, I: 30 april 2004)].

[2.50. « Autodelen », het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto's tegen betaling via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor gewone verhuur of huurkoop.

2.51. « Gemeentelijke parkeerkaart », een door de gemeente uitgereikte kaart die de houder ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd of betalend parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op voorbehouden plaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde reglement.

2.52. « Bewonerskaart », een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat.

2.53. « Parkeerkaart voor autodelen », een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor autodelen (ing. KB 9 januari 2007, art. 1, I: 1 februari 2007)].

[2.54. « Lading », elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.

2.55. « Stouwvoorziening », element dat specifiek ontworpen en vervaardigd is om een lading vast te maken, op haar plaats te houden of te stouwen, met inbegrip van de structurele elementen van het voertuig.

2.56. « Geïntegreerde vergrendelvoorziening », voorziening die ontworpen is en gebruikt wordt om een lading vast te zetten door de bevestigingspunten van de lading te verbinden met de verankeringspunten van het voertuig en te vergrendelen.

2.57. « Maximale nominale last », maximale last die op een element van een ladingzekeringssysteem mag worden toegepast, in normale gebruiksomstandigheden.

2.58. « Verankeringspunt », deel van de structuur, de apparatuur of het toebehoren van een voertuig of van een lading waaraan een stouwvoorziening wordt vastgemaakt.

2.59. « Ladingzekeringssysteem », uitrusting of combinatie van uitrustingen die wordt gebruikt om een lading vast te zetten of te stouwen, met inbegrip van de stouwvoorzieningen van de lading, evenals alle samenstellende delen ervan.

2.60. « Primaire verpakking », verpakking die de goederen als eerste omsluit (ing. KB 27 april 2007, art. 1, I: 1 juni 2007)];

[2.61. "Fietszone": één of meer openbare wegen waar specifieke gedragsregels gelden voor wat betreft de fietsers. Het begin is aangeduid met het verkeersbord F111 en het einde met het verkeersbord F113 (verv. KB 12 maart 2023, art. 2, I: 1 april 2023)].

[2.62. "Pechstrook" : de strook gelegen rechts van de rijbaan van de autosnelweg of de autoweg (ing. KB 29 januari 2014, art. 2, I: 1 maart 2014)].

[2.63. "Lage emissiezone", een zone waarin omwille van de leefbaarheid, in het bijzonder de milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit, een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder; het begin ervan is aangeduid met het verkeersbord F117 en het einde met het verkeersbord F118 (ing. KB 21 juli 2014, art. 1, I: 25 oktober 2014)]. [Voor het Vlaamse Gewest wordt het selectieve toelatingsbeleid geregeld door het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones (ing. BVR 26 februari 2016, art. 8, I: 1 maart 2016)].

[2.64. "Spitsstrook", deel van de openbare weg afgebakend door de wegmarkering bedoeld in artikel 72.7 (ing. KB 21 juli 2016, art. 7, I: 1 oktober 2016)].

[2.65. « Autobus » : elk voor het vervoer van zittende en staande passagiers ontworpen en gebouwd motorvoertuig met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

2.66. « Autocar » : elk voor het vervoer van uitsluitend zittende passagiers ontworpen en gebouwd motorvoertuig met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

2.67. « Landbouwvoertuig » : elk landbouw- of bosbouwvoertuig op wielen of rupsbanden, met motor, ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens of uitrustingsstukken voor de land- of bosbouw; het kan zijn aangepast om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden en kan zijn uitgerust met één of meer zitplaatsen voor passagiers (ing. KB 10 februari 2018, art. 1, I: 1 april 2018)].

[2.68. "schoolstraat", een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen [motorvoertuigen geweerd worden door (ing. W. 13 april 2019, art. 2, I: 1 juli 2019)] [... (opgeh. W. 13 april 2019, art. 2, I: 1 juli 2019)] een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "schoolstraat" [, tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen (ing. W. 13 april 2019, art. 2, I: 1 juli 2019)]..

(ing. W. 2 september 2018, art. 2, I: 20 oktober 2018)].

[2.69. "luchthavengebied": een zone rond of in de nabijheid van een luchthaven waar de bepalingen van dit algemeen reglement niet van toepassing kunnen zijn of gewijzigd zijn voor bepaald verkeer; het begin ervan is aangeduid met het verkeersbord F119 en het einde met het verkeersbord F120 (ing. W. 13 april 2019, art. 3, I: 1 juli 2019)].

[2.70. "Reddingsstrook": de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die mag gebruikt worden door de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37 wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, door de voertuigen van personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie om zich naar de plaats van een incident te begeven en door de takelwagens die zich naar een incident begeven (verv. KB 12 maart 2023, art. 3, I: 1 april 2023)].

[2.71. middenrijbaan : deel van de openbare weg afgebakend door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 75.3 die aan beide kanten de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.

2.72. Zijdelingse strook : de strook gelegen langs de middenrijbaan. De zijdelingse strook maakt geen deel uit van de rijbaan.

2.73. Parkeerstrook: op een andere openbare weg dan een autosnelweg of autoweg, de strook gelegen langs de rijbaan die is afgebakend door de witte doorlopende streep bedoeld in artikel 75.2 die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt (ing. KB 30 juli 2022, art. 3, I: 1 oktober 2022)].

[2.74. "Verhoogde inrichting": een verhoogde aanleg die dwars op de openbare weg is aangebracht en die bestemd is om de snelheid te matigen (ing. KB 12 maart 2023, art. 4, I: 1 april 2023)].

Artikel 3. (01/10/2020- ...)

Bevoegde personen

De personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen, zijn:
1° [het personeel van het operationele kader van de federale en de lokale politie (verv. KB 4 april 2003, art. 4, I: 1 januari 2004)];
[1° /1 het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie voor wat de vaststellingen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, betreft (ing. KB 14 december 2016, art. 1, I: 1 februari 2017)];

[2° de ambtenaren en beambten van het Bestuur van het Vervoer te Land, van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur (verv. KB 14 maart 1996, art. 1, I: 1 april 1996)][... (opgeh. KB 9 oktober 1998, art. 2, I: 1 november 1998)][, die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn (verv. KB 14 maart 1996, art. 1, I: 1 april 1996)];
3° de ambtenaren en de beambten van de Regie der Luchtwegen, die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn, binnen de grenzen van de luchthavens en van hun aanhorigheden;
[4° de voor het toezicht op de openbare weg aangestelde personeelsleden, de wegeninspecteurs, vermeld in artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, en personeelsleden die de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, en het verkeersveiligheidsbeleid, aanwijst (verv. BVR 17 november 2017, art. 2, I: 27 januari 2018)];
[5° de veldwachters, bedoeld in artikel 61 van het Veldwetboek, aangesteld door de deputaties van de provincieraden, binnen de grenzen van hun territoriale bevoegdheid (verv. W. 16 juli 2020, art. 2, I: 1 oktober 2020)];
6° het personeel aangesteld voor het bewaken en het bedienen van de in de openbare weg liggende bruggen, voor wat het verkeer op die bruggen en in de nabijheid ervan betreft;
7° het douanepersoneel bij de uitoefening van zijn dienst;
8° de officieren en agenten van de politie der spoorwegen, binnen de perken van hun territoriale bevoegdheid;
9° de conducteurs, controleurs en opzichters van de Algemene Dienst der Militaire Gebouwen, voor wat het gebruik van de militaire wegen betreft;
10° de eerstaanwezende ingenieurs-hoof den van dienst, de rijksingenieurs van Waters en Bossen, de brigade-chefs en technische beambten van het Bestuur van Waters en Bossen, voor wat het verkeer op de boswegen van de Staat betreft;
[11° het personeel van de Belgische militaire politie bij de uitoefening van zijn dienst, uitsluitend inzake de toepassing van artikel 4.1 tot 4.3 (verv. KB 14 maart 1996, art. 1, I: 1 april 1996)];
[... (opgeh. KB 14 maart 1996, art. 1, I: 1 april 1996)];
[12° (verv. KB 14 maart 1996, art. 1, I: 1 april 1996)][Het personeel van de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer bij de uitoefening van zijn dienst, belast met een mandaat van gerechtelijke politie (ing. KB 18 september 1991, art. 7, I: 1 januari 1992)][en uitsluitend inzake de toepassing van de artikelen 5 en de verkeersborden C5 met onderbord « Uitgezonderd 2+ » of « 3+ », F17 en F18, 72.5 en 72.6, 25.1, 2° en 6°, 62ter alsook 77.8 (verv. KB 18 december 2002, art. 3, I: 25 december 2002)];
[13° de interveniërende leden van de openbare brandweerdiensten en van de diensten van de civiele bescherming op de plaats van de interventie, uitsluitend inzake de toepassing van artikel 4 en voor zover het in punt 1° bedoelde personeel niet op de plaats van de interventie aanwezig is (ing. KB 27 april 2007, art. 1, I: 19 mei 2007)].  

Artikel 4. (01/01/1991- ...)

Bindende kracht van de bevelen van de bevoegde personen.

4.1. De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen.

4.2. Als bevelen worden inzonderheid beschouwd:
1° de arm recht opgestoken, wat stoppen betekent voor alle weggebruikers, behalve voor die welke zich op een kruispunt bevinden en dit dan ook moeten vrijmaken;
2° de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen;
3° het overdwars zwaaien met een rood licht, wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is.

4.3. De bevelen gericht tot de in beweging zijnde weggebruikers kunnen slechts gegeven worden door personen die de kentekens van hun functie dragen.

Die kentekens moeten zowel 's nachts als bij dag te herkennen zijn.

4.4. Elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig moet dit verplaatsen zodra hij daartoe door een bevoegd persoon aangemaand wordt.

[Weigert de bestuurder of is hij afwezig, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig zorgen. De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen, behalve wanneer de bestuurder afwezig is en het voertuig reglementair is geparkeerd (verv. KB 20 juli 1990, art. 2, I: 1 januari 1991)].

Zonder het optreden van een bevoegd persoon kan dit recht in dezelfde omstandigheden, niet door een weggebruiker uitgeoefend worden.

Artikel 5. (01/05/1976- ...)

Bindende kracht van de verkeerstekens.

De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.

Artikel 6. (25/09/2012- ...)

Waarde van de bevelen van de bevoegde personen, van de verkeerstekens en van de verkeersregels.

6.1. De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens alsook boven de verkeersregels.

6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.

6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.

Deze bepaling geldt [noch voor het oranjegeel knipperlicht, noch voor de lichten boven de rijstroken, noch voor de voorrangsborden B22 en B23 (verv. W. 15 augustus 2012, art. 2, I: 25 september 2012)].

[Titel II. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG (verv. KB 4 april 2003, art. 5, I: 1 januari 2004)]

Artikel 7. (01/01/2004- ...)

[Algemene gedragsregels voor de weggebruikers.

7.1. Elke weggebruiker moet de bepalingen in dit reglement naleven.

Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap betreft.

Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38.

7.2. De weggebruikers moeten zich zo gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers, hierin begrepen het personeel dat aan het werk is voor het onderhoud van de wegen en de uitrusting langs de weg, de diensten voor toezicht en de prioritaire voertuigen.

7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.

7.4. De weggebruiker moet alle maatregelen treffen waardoor beschadiging van de weg kan vermeden worden. Hiertoe moeten de bestuurders, hetzij hun snelheid matigen of de lading van hun voertuig verminderen, hetzij een andere weg volgen (verv. KB 4 april 2003, art. 6, I: 1 januari 2004)].

Artikel 7bis. (01/07/2022- ...)

[Gebruikers van een voorbewegingstoestel.

De gebruikers van (verv. KB 21 juli 2016, art. 8, I: 1 oktober 2016)][niet-gemotoriseerde (ing. W. 15 mei 2022, art. 3, I: 1 juli 2022)] [voortbewegingstoestellen waarmee niet sneller dan stapvoets wordt gereden, worden gelijkgesteld met voetgangers.

De gebruikers van (verv. KB 21 juli 2016, art. 8, I: 1 oktober 2016)][niet-gemotoriseerde (ing. W. 15 mei 2022, art. 3, I: 1 juli 2022)] [voortbewegingstoestellen waarmee sneller dan stapvoets wordt gereden, worden gelijkgesteld met fietsers (verv. KB 21 juli 2016, art. 8, I: 1 oktober 2016)].

[De gebruikers van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gelijkgesteld met fietsers.

Echter, de personen met een verminderde mobiliteit die gemotoriseerde voortbewegingstoestellen gebruiken die uitsluitend voor hen zijn bestemd en waarmee niet sneller dan stapvoets wordt gereden, worden gelijkgesteld met voetgangers (ing. W. 15 mei 2022, art. 3, I: 1 juli 2022)].

[De voorschriften die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen (verv. KB 21 juli 2016, art. 8, I: 1 oktober 2016)].

Artikel 7ter. (01/10/2016- ...)

[Bestuurders van een gemotoriseerd rijwiel.

De bestuurders van tweewielige gemotoriseerde rijwielen worden gelijkgesteld met fietsers.

De bestuurders van drie- of vierwielige gemotoriseerde rijwielen worden gelijkgesteld met de bestuurders van drie-of vierwielige rijwielen.

De voorschriften die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van respectievelijk fietsers en bestuurders van drie- of vierwielige rijwielen, gelden eveneens ten opzichte van bestuurders van gemotoriseerde rijwielen (ing. KB 21 juli 2016, art. 9, I: 1 oktober 2016)].

Artikel 8. (01/07/2022- ...)

De bestuurders.

8.1. Elk voertuig of elke sleep in beweging moet een bestuurder hebben.

Dit geldt ook voor de trek-, last- of rijdieren en het vee, afzonderlijk of in kudde.

8.2. [Onverminderd de bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voorgeschreven leeftijden voor de afgifte van de rijbewijzen is de vereiste minimumleeftijd vastgesteld op: (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)]
[1° 21 jaar voor de bestuurders van autobussen, trolleybussen en autocars, alsook voor de bestuurders van andere auto's dienend voor bezoldigd vervoer van personen (verv. KB 25 maart 1987, art. 2, I: 1 juni 1987)];
[Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :
a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van autobussen en autocars » volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs (ing. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)];
[b) 18 jaar voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E bestemd voor geregeld vervoer, bedoeld in (verv. KB 16 juli 2009, art. 1, I: 10 september 2009)][artikel 2, 17°  (verv. KB 29 januari 2014, art. 3, I: 1 maart 2014)] [van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (verv. KB 16 juli 2009, art. 1, I: 10 september 2009)][betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)][, waarvan het traject ten hoogste 50 kilometer bedraagt en voor de bestuurders van (verv. KB 16 juli 2009, art. 1, I: 10 september 2009)][voertuigen van de categorieën D1 (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)] [en D1+E, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een bewijs van vakbekwaamheid D, bedoeld in dit besluit (verv. KB 16 juli 2009, art. 1, I: 10 september 2009)];
[c) 18 jaar voor de bestuurders die de scholing volgen en die het praktische examen afleggen voor het behalen van een rijbewijs geldig (ing. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)][voor de categorie D1, D1+E, D of D+E (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)][, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (ing. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)][en voor de houders van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid geldig voor de categorie D of D+E of de subcategorie D1 of D1+E, bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (ing. KB 28 november 2008, art. 7, I: 10 september 2008)][betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)];
[d) 20 jaar voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E (ing. KB 4 mei 2007, art. 72, I: 10 september 2008)][... (opgeh. KB 10 september 2009, art. 1, I: 12 oktober 2009)] [voor personenvervoer, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een bewijs van vakbekwaamheid D zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (ing. KB 4 mei 2007, art. 72, I: 10 september 2008)][betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)].
2° 21 jaar voor de bestuurders van andere auto's en slepen, wanneer [de maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 8, I: 1 januari 1992)] meer dan 7,5 ton bedraagt.
[Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :
a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van vrachtwagens » volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs (verv. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)];
[b) 18 jaar voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën C en C+E, houders en dragers van een bewijs van vakbekwaamheid C bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (verv. KB 28 november 2008, art. 7, I: 10 september 2009)][betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)][, alsook voor de bestuurders die zich onderwerpen aan de scholing en zich aanbieden voor het praktisch examen met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorieën C of C+E overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs of die houder zijn van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid geldig voor de categorie C of C+E, bedoeld in voormeld koninklijk besluit van 4 mei 2007 (verv. KB 28 november 2008, art. 7, I: 10 september 2009)];
[c) 18 jaar voor de bestuurders van de voertuigen van de categorie G, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 20 ton bedraagt;
d) 16 jaar voor de bestuurders van de voertuigen van de categorie G, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 20 ton en voor de bestuurders van voertuigen van de categorie G die een opleiding volgen en zich aanbieden voor het praktisch examen voor het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit (ing. KB 1 september 2006, art. 30, I: 15 september 2006)];
[3° 18 jaar voor de bestuurders van andere motorvoertuigen.
Deze leeftijd wordt evenwel vastgesteld op : (verv. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)]
[a) 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder (verv. KB 1 september 2006, art. 30, I: 15 september 2006)][, een instructeur van een erkende rijschool of een examinator (ing. KB 15 november 2013, art. 32, I: 7 december 2013)][vervoert (verv. KB 1 september 2006, art. 30, I: 15 september 2006)][en voor de bestuurders van voertuigen van de categorie A1 bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (ing. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)];
[b) 17 jaar voor de bestuurders die praktisch rijonderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B of die rijden met een voorlopig rijbewijs categorie B zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen categorie B (verv. KB 10 juli 2006, art. 43, I: 1 september 2006)];
[c) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding « bestuurders van vrachtwagens » of « bestuurders van autobussen en autocars » volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs (verv. KB 23 maart 1998, art. 82, I: 1 oktober 1998)][... (opgeh. KB 10 juli 2006, art. 43, I: 1 september 2006)];
[d) 20 jaar voor de bestuurders van motorfietsen van de categorie A bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
e) 21 jaar voor de bestuurders van driewielers van de categorie A bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, behalve voor de houders van een rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 19 januari 2013 (verv. KB 28 april 2011, art. 75, I: 19 januari 2013)];
[... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 4, I: 15 maart 2007)]
4° 16 jaar voor de bestuurders van besponnen voertuigen;
5° 14 jaar voor de bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren of van vee.
[Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is (ing. KB 25 maart 1987, art. 3, I: 1 juni 1987)];
[6° 16 jaar voor de bestuurders van gemotoriseerde rijwielen (ing. KB 21 juli 2016, art. 10, I: 1 oktober 2016)];
[7° 16 jaar voor de bestuurders van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, behalve:
a) in woonerven en erven;
b) op voorbehouden wegen bedoeld in artikelen 22quinquies et 22octies;
c) in voetgangerszones, overeenkomstig artikel 22sexies, 1., tweede lid, 2° ;
d) in speelstraten;
e) voor de personen met een verminderde mobiliteit die gemotoriseerde voortbewegingstoestellen gebruiken die uitsluitend voor hen zijn bestemd (ing. W. 15 mei 2022, art. 4, I: 1 juli 2022)].

8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is (verv. W 24 januari 2022, art. 2, I: 3 maart 2022)].

[8.5. De bestuurder mag het voertuig dat hij bestuurt of de dieren die hij geleidt of bewaakt niet verlaten zonder de nodige voorzorgen te hebben genomen om enig ongeval of enig misbruik door derden te voorkomen.

Als het voertuig voorzien is van een inrichting ter voorkoming van diefstal, moet deze gebruikt worden.

8.6. Het is iedere bestuurder verboden de motor in vrijloopstand herhaaldelijk te versnellen.

De bestuurders mogen daarenboven de motor niet laten draaien in vrijloopstand, behalve ingeval van noodzaak (ing. KB 4 april 2003, art. 7, I: 1 januari 2004)].

Artikel 9. (01/10/2022- ...)

Plaats van de bestuurders op de openbare weg.

9.1.1. Wanneer de openbare weg een rijbaan omvat moeten de bestuurders deze rijbaan volgen.

[9.1.2. 1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.
Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden (verv. KB 20 juli 1990, art. 3, I: 1 januari 1991)].
[Is een deel van de openbare weg aangeduid met het verkeersbord D10, dan moeten fietsers dit deel van de openbare weg gebruiken (ing. KB 4 april 2003, art. 8, I: 1 januari 2004)].
[Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u of minder, hebben de bestuurders van ligfietsen en velomobielen, die een breedte hebben van maximum 1 meter, de keuze tussen het fietspad, het deel van de openbare weg aangeduid door het verkeersbord D10 of de rijbaan (verv. KB 30 juli 2022, art. 4, I: 1 oktober 2022)].
[2° Daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (verv. KB 28 december 2006, art. 1, I: 1 maart 2007)][en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 11, I: 1 oktober 2016)] [in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen (verv. KB 28 december 2006, art. 1, I: 1 maart 2007)]. [Daarenboven mogen bestuurders van speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D9 volgen (ing. KB 30 juli 2022, art. 4, I: 1 oktober 2022)].
[Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (verv. KB 28 december 2006, art. 1, I: 1 maart 2007)][en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 11, I: 1 oktober 2016)] [in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is (verv. KB 28 december 2006, art. 1, I: 1 maart 2007)].[Daarenboven mogen bestuurders van speed pedelecs in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D9 volgen (ing. KB 30 juli 2022, art. 4, I: 1 oktober 2022)].
[... (opgeh. KB 21 juli 2016, art. 11, I: 1 oktober 2016)].
[3° Wanneer de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten volgen, mogen zij dat verlaten om van richting te veranderen, om in te halen of om omheen een hindernis te rijden.
4° Zo er geen fietspad is, en op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden en voorrang te verlenen aan de weggebruikers die zich op deze delen van de openbare weg bevinden, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A de gelijkgrondse bermen en (verv. KB 13 april 2019, art. 4, I: 31 mei 2019)][parkeerstroken (verv. KB 30 juli 2022, art. 4, I: 1 oktober 2022)] [bedoeld in artikel 75.2 volgen en, buiten de bebouwde kommen, mogen de fietsers bovendien de trottoirs en verhoogde bermen volgen (verv. KB 20 juli 1990, art. 3, I: 1 januari 1991)];
[Op voorwaarde rechts in de rijrichting te rijden en voorrang te verlenen aan de voetgangers die zich op dit deel van de openbare weg bevinden, mogen bestuurders van rijwielen, bromfietsen klasse A, speed pedelecs, niet ingespannen trekdieren, last- of rijdieren of vee de zijdelingse strook volgen (ing. KB 30 juli 2022, art. 4, I: 1 oktober 2022)].
[5° de fietsers van minder dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de trottoirs en de verhoogde bermen volgen (verv. KB 13 april 2019, art. 4, I: 31 mei 2019)].

[9.1.3. De bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren of van vee mogen, buiten de bebouwde kommen, de gelijkgrondse bermen volgen die rechts in hun richting liggen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers niet in gevaar brengen (ing. KB 25 maart 1987, art. 5, I: 1 juni 1987)].

9.2. Wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden zijn, inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte, een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet volgen, behoudens plaatselijke reglementering.

[9.3.1. (verv. KB 26 april 2004, art. 2, I: 30 april 2004)] Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 op te volgen.

De bestuurder die de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 heeft opgevolgd moet zijn plaats rechts opnieuw innemen zodra de omstandigheden het toelaten.

[Behalve indien een gedeelte van de openbare weg voor hem is voorbehouden, moet de bestuurder niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan rijden op een rotonde.

Hij moet evenwel de markeringen die de rijstroken afbakenen, in acht nemen. In dat geval mag hij de rijstrook volgen die best aan zijn bestemming beantwoordt (ing. KB 4 april 2003, art. 8, I: 1 januari 2004)].

[9.3.2. In afwijking van de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, bedoeld in 9.3.1, mag de bestuurder van een motorfiets op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken zich over de ganse breedte begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting en op de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen (ing. KB 26 april 2004, art. 2, I: 30 april 2004)].[De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven (ing. KB 28 december 2006, art. 1, I: 1 maart 2007)].

[Het is het geheel van het voertuig, de bestuurder, de passagier en de lading die in aanmerking moeten worden genomen om de plaats van de motorfietser te bepalen.

De rijbewegingen door de bestuurder van een motorfiets uitgevoerd op het gedeelte van de rijbaan dat hij mag innemen, worden niet als manoeuvres zoals bedoeld in artikel 12.4 beschouwd en vereisen geen gebruik van de richtingaanwijzers. De bestuurder mag echter niet de inhaalbewegingen hinderen waarmee achterliggers begonnen zijn (ing. KB 26 april 2004, art. 2, I: 30 april 2004)].

9.4. Binnen de bebouwde kommen mogen de bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt:
1° op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld;
2° op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting.

9.5. Wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt, mag het verkeer in meerdere files geschieden:
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
2° op rijbanen met éénrichtingsverkeer;
3° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld [in artikel 62bis (verv. KB 21 juli 2016, art. 12, I: 1 oktober 2016)] zijn aangebracht.

9.6. Behoudens plaatselijke reglementering moet elke bestuurder de inrichtingen bestemd om het verkeer te leiden, zoals zuilen en verkeersgeleiders, aan zijn linkerhand laten.

Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.

De verplichting langs een enkele zijde voorbij te rijden kan evenwel opgelegd worden door het verkeersbord D1.

[9.7. Het is verboden op de pechstrook te rijden behalve :
1° voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren;
2° voor personen of diensten opgeroepen door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven;
3° voor takelwagens, om zich bij sterk vertraagd of stilstaand verkeer, naar de plaats van een incident langs of op de autosnelweg of autoweg te begeven (verv. KB 29 januari 2014, art. 4, I: 1 maart 2014)].

[9.8. In geval van filevorming vormen bestuurders een reddingsstrook als bedoeld in artikel 2.70:
1° wanneer de openbare weg een rijbaan omvat die bestaat uit twee rijstroken begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en de bestuurders op de rechterrijstrook zich uiterst rechts zodat tussen hen een reddingsstrook ontstaat;
2° wanneer de openbare weg een rijbaan omvat die bestaat uit meer dan twee rijstroken begeven de bestuurders op de linkerrijstrook zich uiterst links en begeven de bestuurders op de andere rijstroken zich naar rechts zodat naast de linkerrijstrook een reddingsstrook ontstaat (ing. W. 22 juni 2020, art. 3, I: 1 oktober 2020)]. 

Artikel 10. (01/01/2004- ...)

Snelheid.

10.1.[1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in 't bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen (verv. KB 4 april 2003, art. 9, I: 1 januari 2004)].
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

10.2. Geen enkele bestuurder mag de normale gang van andere bestuurders hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is, of door plots te remmen wanneer dit niet om veiligheidsredenen vereist is.

De bestuurder die de snelheid van zijn voertuig aanzienlijk wil verminderen, moet dit voornemen kenbaar maken door middel van de stoplichten wanneer het voertuig ervan voorzien is of, zoniet [en indien mogelijk, (ing. KB 20 juli 1990, art. 4, I: 1 januari 1991)] door een teken met de arm.

[10.3. Elke bestuurder moet vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of vee op de openbare weg nadert. Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen (verv. KB 25 maart 1987, art. 6, I: 1 juni 1987)].

10.4. Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.

Artikel 11. (01/04/2018- ...)

[Snelheidsbeperkingen.

11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur.
 
Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43.
 
De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.
 
11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt :
1° tot 120 km per uur :
a) op de autosnelwegen (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)];
[De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en van autobussen, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur. De snelheid van autocars waarvan alle zitplaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel en met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u, is er beperkt tot 100 km per uur (ing. KB 10 februari 2018, art. 2, I: 1 april 2018)]. 
[b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.
De snelheid van voertuigen en slepen (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)][met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton (verv. KB 21 december 2006, art. 1, I: 1 februari 2007)][, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur.
De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing;
2° tot 90 km per uur (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)][, op voorwaarde dat door middel van een verkeersbord C43 de snelheid beperkt is tot 90 km per uur (ing. BVR 30 oktober 2015, art. 1, I: 1 januari 2017)]:
a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;
b) op de andere openbare wegen.
De lagere snelheidsbeperkingen (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)][... (opgeh. BVR 30 oktober 2015, art. 1, I: 1 januari 2017)] [voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)].
[3° tot 70 km per uur :
a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;
b) op de andere openbare wegen.
Op sommige openbare wegen kan evenwel een lagere of hogere snelheidsbeperking opgelegd of toegelaten worden door het verkeersbord C43.
De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3 blijven van toepassing (ing. BVR 30 oktober 2015, art. 1, I: 1 januari 2017)].

[11.3. De snelheid van de voertuigen is volgens de aard van het voertuig, beperkt :
1° tot 75 km per uur voor autobussen en autocars behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2°a) bedoelde wegen;
2° tot 60 km per uur voor andere voertuigen en slepen met luchtbanden en met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2°a) bedoelde wegen;
3° tot de grens vastgesteld in het technisch reglement van de auto's of, bij ontstentenis daarvan, tot 40 km per uur voor de voertuigen met cushionbanden, met elastische of onbuigzame banden alsook voor de voertuigen die naar bouw en oorsprong niet met een ophanging uitgerust zijn;
4° tot (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)][45 (verv. KB 16 juli 1997, art. 2, I: 1 oktober 1997)][km per uur voor de bromfietsen klasse B; 
5° tot 25 km per uur voor de bromfietsen klasse A (verv. KB 18 september 1991, art. 9, I: 1 januari 1992)].

Artikel 12. (01/03/2014- ...)

Verplichting voorrang te verlenen.

[12.1 Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen (verv. KB 4 april 2003, art. 10, I: 1 januari 2004)].

12.2. De bestuurder die een kruispunt oprijdt moet dubbel voorzichtig zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen.

12.3.1. [Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt (verv. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)].

De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:
a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B 1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B 5 (stop) komt;
b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.

12.3.2. [... (opgeh. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)].

12.4. De bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

[Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, (verv. KB 4 april 2003, art. 10, I: 1 januari 2004)][... (opgeh. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)] [een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden (verv. KB 4 april 2003, art. 10, I: 1 januari 2004)][... (opgeh. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)].

[Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden (ing. KB 14 mei 2002, art. 4, I: 31 mei 2002)][of van rijstrook of van file veranderen bij het ritsen bedoeld in artikel 12bis (ing. KB 29 januari 2014, art. 5, I: 1 maart 2014)].

[12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit (ing. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)][gebruik maken van (verv. KB 29 januari 2014, art. 6, I: 1 maart 2014)] het trottoir of fietspad (ing. KB 29 januari 2007, art. 1, I: 1 maart 2007)][... (opgeh. KB 29 januari 2014, art. 6, I: 1 maart 2014)].

12.5. De bestuurder die voorrang moet verlenen, mag slechts verder rijden indien hij zulks kan doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden.

Artikel 12bis. (01/03/2014- ...)

[Ritsen.

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook (ing. KB 29 januari 2014, art. 7, I: 1 maart 2014)].

Artikel 13. (01/05/1976- ...)

Aankondiging van een maneuver.

Alvorens een maneuver of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken met de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet, en indien mogelijk, door een teken met de arm. Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing of de wijziging van richting uitgevoerd is.

Artikel 14. (01/05/1976- ...)

Vrijmaken van de kruispunten.

14.1. De bestuurder die een kruispunt opgereden is waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten mag dit kruispunt vrijmaken zonder te wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die hij gaat nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen een aan zijn rechterzijde geplaatst rood licht hem zulks verbiedt.

14.2. Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.

Artikel 15. (01/10/2022- ...)

Kruisen.

15.1. Het kruisen geschiedt rechts.

15.2. De bestuurder moet bij het kruisen een voldoende zijdelingse afstand laten en, zo nodig, naar rechts uitwijken.

De bestuurder, waarvan het doorrijden belemmerd wordt door een hindernis of door de aanwezigheid van andere weggebruikers, moet vertragen en, zo nodig, stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen.

15.3. Wanneer het kruisen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, mag de bestuurder de gelijkgrondse berm [of de zijdelingse strook, (ing. KB 30 juli 2022, art. 5, I: 1 oktober 2022)] volgen, op voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in gevaar brengt.

15.4. Het kruisen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen, mag links geschieden, wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enige andere vaste hindernis en op voorwaarde dat de tegemoetkomende weggebruikers niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Artikel 16. (01/10/2022- ...)

Inhalen.

16.1. Het inhalen geldt slechts ten aanzien van bestuurders die in beweging zijn.

16.2. Wanneer de bestuurders de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 opvolgen of wanneer het verkeer geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. of 9.5. wordt het sneller rijden van de voertuigen in een rijstrook of een file ten opzichte van de voertuigen in een andere rijstrook of file niet als inhalen beschouwd [behalve voor de toepassing van artikel 17.2.5° (ing. KB 4 april 2003, art. 11, I: 1 januari 2004)].

[16.2bis. Motorfietsers die tussen de rijstroken rijden.

Voor de motorfietsers, het sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de voertuigen die stoppen of traag rijden in die rijstroken of files, wordt niet als inhalen beschouwd, behalve voor de toepassing van artikel 17.2, 5°.

In dat geval mag de motorfietser evenwel niet sneller rijden dan 50 km per uur en mag het snelheidsverschil tussen de motorfietser en de voertuigen die zich in die rijstroken of files bevinden niet meer dan 20 km per uur bedragen.

Op autosnelwegen en autowegen moet hij daarenboven tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden (ing. KB 11 juni 2011, art. 1, I: 1 september 2011)].

16.3. Het inhalen geschiedt links.

Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.

16.4. Voor het links inhalen moet elke bestuurder:
1° zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar kan doen, en inzonderheid:
a) dat de weg over een voldoende afstand vrij is om alle gevaar voor ongevallen te vermijden;
b) dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen;
c) dat hij zijn plaats rechts opnieuw kan innemen, zonder de andere bestuurders te hinderen;
d) dat hij op zeer korte tijd kan inhalen.
2° zijn voornemen zich naar links te verplaatsen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet, [en indien mogelijk, (ing. KB 20 juli 1990, art. 6, I: 1 januari 1991)] door een teken met de arm.

Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is.

16.5. Elke inhalende bestuurder moet zich zo ver als nodig is van de in te halen bestuurder verwijderen wanneer het inhalen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, mag de bestuurder de gelijkgrondse berm [of de zijdelingse strook (ing. KB 30 juli 2022, art. 6, I: 1 oktober 2022)] volgen, op voorwaarde dat hij de weggebruikers die zich daar bevinden, niet in gevaar brengt.

16.6. Geschiedt het inhalen links, dan moet de bestuurder zijn plaats rechts opnieuw innemen zodra hij zulks zonder bezwaar kan doen, na zijn voornemen kenbaar gemaakt te hebben door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet, [en indien mogelijk, (ing. KB 20 juli 1990, art. 6, I: 1 januari 1991)] door een teken met de arm.

Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is.

De bestuurder moet echter zijn plaats rechts niet terug innemen wanneer hij onmiddellijk opnieuw wil inhalen:
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
2° op rijbanen met éénrichtingsverkeer.

16.7. Elke bestuurder die op het punt staat links ingehaald te worden, moet zo ver mogelijk naar rechts uitwijken en mag zijn snelheid niet opvoeren.

[16.8. ... (opgeh. KB 4 april 2003, art. 11, I: 1 januari 2004)].

16.9. Het inhalen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen geschiedt rechts, zowel wanneer die voertuigen in beweging zijn of stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen.

Het inhalen mag evenwel links geschieden wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enige andere vaste hindernis en op voorwaarde dat de tegemoetkomende weggebruikers niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.

Het inhalen mag eveneens links geschieden op rijbanen met éénrichtingsverkeer, wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen.

Artikel 17. (01/04/2023- ...)

Inhaalverbod.

17.1. Links inhalen is verboden wanneer de bestuurder de tegemoetkomende weggebruikers niet van ver genoeg kan opmerken om het inhalen zonder gevaar voor ongevallen uit te voeren.

17.2. Het links inhalen van een gespan [, van een tweewielig motorvoertuig (ing. KB 28 december 2006, art. 2, I: 1 maart 2007)] of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden:
1° op een overweg gesignaleerd door het verkeersbord A 45 of A 47, behalve indien het een overweg is met slagbomen of indien het verkeer er door verkeerslichten wordt geregeld;
2° a) op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt;
b) op de andere kruispunten voor de bestuurders die voorrang moeten verlenen overeenkomstig artikel 12.3.1.;
3° bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt;
4° wanneer de in te halen bestuurder zelf een ander voertuig dan een Fiets, een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets inhaalt, behalve wanneer de rijbaan drie of meer rijstroken heeft die bestemd zijn voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
[5° wanneer de in te halen bestuurder stopt voor een oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (verv. KB 20 juli 1990, art. 7, I: 1 januari 1991)][of deze oversteekplaatsen nadert (ing. KB 4 april 2003, art. 12, I: 1 januari 2004)][op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten (verv. KB 20 juli 1990, art. 7, I: 1 januari 1991)];
[6° bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen (verv. KB 21 december 2006, art. 2, I: 1 februari 2007)][bestemd voor het vervoer van zaken (ing. KB 10 februari 2018, art. 3, I: 1 april 2018)] [met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.
Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen (verv. KB 21 december 2006, art. 2, I: 1 februari 2007)];
[7° op de verhoogde inrichtingen (verv. KB 12 maart 2023, art. 5, I: 1 april 2023)].

[17.2bis. ... (opgeh. KB 10 februari 2018, art. 3, I: 1 januari 2019)].

[17.3. Bestuurders van langere en zwaardere slepen, die onder de voorwaarden bepaald door de overheden bevoegd voor de infrastructuur aan het verkeer deelnemen, mogen buiten autosnelwegen voertuigen die meer dan 50 km/u rijden niet inhalen (ing. KB 18 maart 2018, art. 3, I: 1 maart 2018)].

Artikel 18. (01/05/2018- ...)

Afstand tussen de voertuigen.

18.1. Op bruggen moeten de bestuurders van voertuigen en slepen met een [maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 10, I: 1 januari 1992)] van meer dan 7,5 ton, onderling een afstand houden van ten minste 15 meter.

18.2. Buiten de bebouwde kommen moeten de bestuurders van voertuigen en slepen met een [maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 10, I: 1 januari 1992)] van meer dan 7,5 ton of langer dan 7 meter, onderling een afstand houden van ten minste 50 meter [... (opgeh. KB 18 maart 2018, art. 1, I: 1 mei 2018)].

18.3. Buiten de bebouwde kommen moeten bestuurders van auto's die in konvooi rijden voor een gezamenlijk te maken tocht, onderling een afstand houden van ten minste 50 meter.

18.4. Het bepaalde in 18.3. geldt niet voor legervoertuigen die in konvooi rijden:
- tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag;
- bij zeer mistig weer.

Deze konvooien worden als volgt gesignaleerd:
- het eerste voertuig voert een blauwe wimpel of, bij nacht, vooraan een blauw licht;
- het laatste voertuig voert een groene wimpel of, bij nacht, vooraan een groen licht.

De wimpels worden aan de linkerzijde van de voertuigen aangebracht.

Bovendien moeten legervoertuigen die in konvooi rijden, zowel bij dag als bij nacht, met dimlichten rijden, of met grootlichten voor zover het gebruik van deze laatste toegelaten is.

Artikel 19. (01/01/2004- ...)

Richtingsverandering.

19.1. De bestuurder die naar rechts of naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten of die zijn voertuig langs de linkerkant van een rijbaan met éénrichtingsverkeer wil opstellen, moet zich vooraf ervan vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers, vooral rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers.

19.2. De bestuurder die naar rechts afslaat moet:
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet, [en indien mogelijk (ing. KB 20 juli 1990, art. 8, I: 1 januari 1991)] door een teken met de arm.
Deze aanduiding moet ophouden zodra de beweging uitgevoerd is;
[Het oprijden van een rotonde wordt beschouwd als een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers niet moeten gebruikt worden.
Het verlaten van een rotonde is een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers wel gebruikt moeten worden (ing. KB 4 april 2003, art. 13, I: 1 januari 2004)].

2° zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven.
De bestuurder mag zich evenwel naar links begeven wanneer hij wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig of de lading niet bij de rechterrand van de rijbaan kan blijven.
In dat geval moet hij zich vooraf ervan vergewissen dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen, bovendien mag hij de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar brengen;
3° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
4° de beweging zo kort mogelijk uitvoeren, behalve in de gevallen dat het verkeer op de ingeslagen rijbaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5. geschiedt.

19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet:
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet, [en indien mogelijk (ing. KB 20 juli 1990, art. 8, I: 1 januari 1991)] door een teken met de arm. 
Deze aanduiding moet ophouden zodra de beweging uitgevoerd is;
2° a) op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links begeven zonder de tegenliggers te hinderen;
b) op een rijbaan met éénrichtingsverkeer, zo dicht mogelijk bij de linkerrand ervan blijven;
3° voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
4° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
5° op de kruispunten de beweging zo ruim mogelijk uitvoeren zodat hij de ingeslagen rijbaan rechts oprijdt, behalve in de gevallen dat het verkeer op die rijbaan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5.

19.4. De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de bestuurders en aan de voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen.

19.5. De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de voetgangers die de rijbaan oversteken die hij gaat oprijden.

19.6. Geschiedt het verkeer overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5., dan mag de bestuurder slechts rechts afslaan indien hij zich in de rechterstrook of file bevindt, en links indien hij zich in de linkerstrook of file bevindt.

Artikel 20. (01/05/1976- ...)

Verkeer op spoorwegen en overwegen.

20.1. Elk verkeer op buiten de rijbaan aangelegde sporen is verboden.

20.2. De weggebruiker die een overweg nadert moet dubbel voorzichtig zijn teneinde alle ongevallen te voorkomen: wanneer het een overweg is zonder slagbomen of zonder verkeerslichten, of wanneer deze lichten niet werken, mag de weggebruiker zich slechts op de overweg begeven na er zich van vergewist te hebben dat geen enkel spoorvoertuig nadert.

20.3. Het is verboden zich op een overweg te begeven:
1° wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn;
2° wanneer de rode knipperlichten branden;
3° wanneer het geluidssein werkt.

20.4. De bestuurder mag een overweg niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen.

Artikel 21. (01/04/2018- ...)

Verkeer op autosnelwegen.

[21.1 De toegang tot de autosnelwegen is verboden:
- aan de voetgangers, (verv. KB 16 juli 1997, art. 3, I: 1 oktober 1997)][..., (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 6, I: 15 maart 2007)] [aan de bestuurders van rijwielen, van bromfietsen en van dieren;
- aan de bestuurders van voertuigen of slepen die op een horizontale weg de snelheid van 70 km per uur niet kunnen bereiken;
- aan de bestuurders van voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5. met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een ander voertuig slepen (verv. KB 16 juli 1997, art. 3, I: 1 oktober 1997)];
[- aan de bestuurders (verv. KB 24 juni 2000, art. 2, I: 1 juli 2000)][... (opgeh. KB 11 juni 2011, art. 2, I: 1 september 2011)] [van vierwielers met motor zonder passagiersruimte (verv. KB 24 juni 2000, art. 2, I: 1 juli 2000)];
[ - aan de bestuurders van landbouwvoertuigen (ing. KB 10 februari 2018, art. 5, I: 1 april 2018)].

[De tot het verkeer op de autosnelwegen toegelaten voertuigen mogen die wegen slechts oprijden of verlaten op de plaatsen die daarvoor speciaal ingericht zijn (verv. KB 16 juli 1997, art. 3, I: 1 oktober 1997)].

21.2. Behalve wanneer een lagere snelheid wordt opgelegd door het verkeersbord C 43, mag geen enkele bestuurder op een autosnelweg met een lagere snelheid rijden dan 70 km per uur. Hij moet evenwel zijn snelheid regelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.1.

21.3. [Wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, mogen de autobussen, autocars en andere voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton niet op een andere rijstrook dan een van de twee rechts gelegen rijstroken van de rijbaan rijden, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen  (verv. KB 21 december 2006, art. 3, I: 1 februari 2007)]. 

21.4. Op autosnelwegen is het verboden:
1° de dwarsverbindingen te gebruiken;
2° te keren;
3° achteruit te rijden [of te rijden in de tegenovergestelde rijrichting (ing. KB 4 april 2003, art. 14, I: 1 januari 2004)];
4° een voertuig te laten stilstaan of te parkeren, behalve op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E 9a;
[5° voertuigen te slepen met een nood- of hulpkoppeling (ing. KB 29 januari 2014, art. 8, I: 1 maart 2014)].

21.5. [... (opgeh. KB 29 januari 2014, art. 9, I: 1 maart 2014)].

21.6. Op autosnelwegen zijn verboden:
1° stoeten, betogingen en samenscholingen;
2° reklametochten;
3° [... (opgeh. KB 21 juli 2016, art. 14, I: 1 oktober 2016)];
4° sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden;
5° de verkoop of het te koop aanbieden van enig voorwerp, behoudens toelating van de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort [of van zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 2, I: 28 juni 1978)].

21.7. De Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort [of zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 2, I: 28 juni 1978)] kan, wegens bijzondere omstandigheden, alle voorlopige maatregelen treffen tot regeling van het verkeer op een bepaalde plaats van een autosnelweg.

21.8. De Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort [of zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 2, I: 28 juni 1978)] kan, onder de door hem vastgestelde voorwaarden, de in konvooi rijdende legervoertuigen en het uitzonderlijk vervoer toelaten de autosnelwegen te volgen en er te rijden met een lagere snelheid dan 70 km per uur.

Artikel 22. (01/09/2011- ...)

Verkeer op autowegen.

22.1. Alleen de motorvoertuigen en hun aanhangwagens, met uitzondering van de bromfietsen, de landbouwvoertuigen en de slepen van kermisvoertuigen [alsook  (verv. KB 24 juni 2000, art. 3, I: 1 juli 2000)][... (opgeh. KB 11juni 2011, art. 3, I: 1 september 2011)] [de vierwielers zonder passagiersruimte (verv. KB 24 juni 2000, art. 3, I: 1 juli 2000)], worden tot het verkeer op autowegen toegelaten.

22.2. De bepalingen van artikel 21.4. en 21.6. gelden op de autowegen.

Artikel 22bis. (01/01/2004- ...)

[Verkeer in woonerven (ing. KB 23 juni 1978, art. 3, I: 28 juni 1978)][en in de erven (ing. KB 4 april 2003, art. 15, I: 1 januari 2004)].

[Binnen de woonerven (ing. KB 23 juni 1978, art. 3, I: 28 juni 1978)][en de erven (ing. KB 4 april 2003, art. 15, I: 1 januari 2004)]: 
[1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken; spelen zijn er eveneens toegelaten;
2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;
3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;
4° a) is het parkeren verboden, behalve :
- op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden (ing. KB 23 juni 1978, art. 3, I: 28 juni 1978)].

Artikel 22ter. (01/04/2023- ...)

[Verkeer op openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen.

22ter. 1. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b.
1° moeten de bestuurders deze inrichtingen dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur (verv. KB 9 oktober 1998, art. 3, I: 1 november 1998)];
[2° ...
3°  ... (opgeh. KB 12 maart 2023, art. 6, I: 1 april 2023)]
 
[22ter. 2. De in 22ter.1. bedoelde (ing. KB 8 april 1983, art. 1, I: 1 mei 1983)][verhoogde inrichtingen (verv. KB 9 oktober 1998, art. 3, I: 1 november 1998)] [moeten voldoen aan de vereisten inzake aanleg en aan de technische voorschriften die door Ons worden bepaald (ing. KB 8 april 1983, art. 1, I: 1 mei 1983)].

Artikel 22quater. (30/04/2004- ...)

[Zones met een snelheidsbeperking van 30 km per uur (ing. KB 17 september 1988, art. 2, I: 1 november 1988)].

[... (opgeh. KB 26 april 2004, art. 3, I: 30 april 2004)].

[De vereisten voor het inrichten van deze zones worden door Ons bepaald (ing. KB 17 september 1988, art. 2, I: 1 november 1988)].

Artikel 22quinquies. (01/10/2016- ...)

[22quinquies. Verkeer op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers (ing. KB 9 oktober 1998, art. 4, I: 1 november 1998)][, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 15, I: 1 oktober 2016)].

[22quinquies 1. Op deze wegen is alleen het verkeer toegestaan van de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn.

Deze wegen mogen evenwel ook gevolgd worden door (ing. KB 9 oktober 1998, art. 4, I: 1 november 1998)]:
- [... (opgeh. KB 4 april 2003, art. 7, I: 15 maart 2007)];
[- de prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt (ing. KB 9 oktober 1998, art. 4, I: 1 november 1998)];
[- ... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 7, I: 15 maart 2007)];
[- op basis van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen of zijn gemachtigde, onder de door hem vastgestelde voorwaarden :
- de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze wegen;
- de voertuigen van de aanwonenden en van hun leveranciers;
- de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis.

22quinquies 2. De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. Zij moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen en ze mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Het spelen is toegestaan.

22quinquies 3. Wanneer verkeersborden F99b en F101b aangebracht zijn, moeten de gebruikers het deel van de weg volgen dat hun aangewezen is. Zij mogen evenwel het andere deel van de weg volgen op voorwaarde dat ze de doorgang vrij laten voor de gebruikers die er zich op regelmatige wijze op bevinden (ing. KB 9 oktober 1998, art. 4, I: 1 november 1998)].

[22quinquies 4. De snelheid is beperkt tot 30 km per uur (ing. W. 29 januari 2014, art. 2, I: 31 maart 2014)].

Artikel 22sexies. (30/10/2023- ...)

[22sexies. Verkeer in de voetgangerszones.

22sexies 1. Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang.

Evenwel :
1° hebben toegang tot die zones (ing. KB 9 oktober 1998, art. 5, I: 1 november 1998)]:
a) [... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 8, I: 15 maart 2007)];
[b) de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;
c) de prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
d) de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer;
e) de bestuurders van voertuigen waarvan de garage binnenin die zones is gelegen en slechts toegankelijk is via die zones;
f) in geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken;
g) in geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen voor een werk in die zones.
In de gevallen bedoeld onder e) tot (ing. KB 9 oktober 1998, art. 5, I: 1 november 1998)] [i) (verv. KB 18 december 2002, art. 2, I: 1 januari 2003)][moeten de begunstigden aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is afgegeven (ing. KB 9 oktober 1998, art. 5, I: 1 november 1998)] [; voor de bespannen voertuigen en de rijwieltaxi's moet de bestuurder in het bezit zijn van de vrije doorgangskaart (ing. KB 18 december 2002, art. 2, I: 1 januari 2003)];
h) [toeristische miniatuurtreinslepen (verv. W. 6 december 2015, art. 4, I: 28 januari 2016)][en slepen bestaande uit een tractor en een huifkar (ing. W. 6 juni 2023, art. 3, I: 30 oktober 2023)][, bespannen voertuigen, rijwieltaxi's;
i) de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging (ing. KB 18 december 2002, art. 2, I: 1 januari 2003)];
j) [...  (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 8, I: 15 maart 2007)].
[2° tot die zones hebben toegang, indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan :
a) de voertuigen die in die zones moeten laden of lossen;
b) de taxi's, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen;
c) de fietsers.

22sexies 2. In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.

Het spelen is toegelaten.

Het is verboden te parkeren in die zones (ing. KB 9 oktober 1998, art. 5, I: 1 november 1998)].

Artikel 22septies. (15/03/2007- ...)

[22septies. Verkeer in de speelstraten.

22septies 1. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.

De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook (ing. KB 9 oktober 1998, art. 6, I: 1 november 1998)][voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen  (ing. KB 4 april 2003, art. 18, I: 1 januari 2004)][... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 9, I: 15 maart 2007)] [en (ing. KB 4 april 2003, art. 18, I: 1 januari 2004)] [fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

22septies 2. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen (ing. KB 9 oktober 1998, art. 6, I: 1 november 1998)].

Artikel 22octies. (01/10/2016- ...)

[22octies. Verkeer op wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers (ing. KB 4 april 2003, art. 19, I: 1 januari 2004)][, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 16, I: 1 oktober 2016)].

[22octies 1. Buiten de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn,mogen deze wegen slechts gevolgd worden door volgende categorieën van weggebruikers :
a) voertuigen van en naar de aanliggende percelen;
b) niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers (ing. KB 4 april 2003, art. 19, I: 1 januari 2004)];
c) [gespannen op voorwaarde dat het symbool van een landbouwvoertuig is afgebeeld op de verkeersborden (verv. KB 21 juli 2016, art. 16, I: 1 oktober 2016)];
[d) voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.

Het begin van de wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers (ing. KB 4 april 2003, art. 19, I: 1 januari 2004)][, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 16, I: 1 oktober 2016)][, wordt aangeduid met het verkeersbord F99c en het einde met het verkeersbord F101c.

22octies 2. Voetgangers, fietsers (ing. KB 4 april 2003, art. 19, I: 1 januari 2004)][, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 16, I: 1 oktober 2016)][mogen de ganse breedte van de genoemde wegen gebruiken. Zij mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

De gebruikers van deze wegen mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. Het gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder de landbouwvoertuigen, moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers (ing. KB 4 april 2003, art. 19, I: 1 januari 2004)][... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 10, I: 15 maart 2007)] [, bestuurders van niet gemotoriseerde drie- en vierwielers, ruiters en gespannen (verv. KB 21 juli 2016, art. 16, I: 1 oktober 2016)].

[22octies 3. De snelheid is beperkt tot 30 km per uur (ing. KB 29 januari 2014, art. 3, I: 31 maart 2014)]. 

Artikel 22novies. (01/04/2023- ...)

[Verkeer in (ing. W. 10 januari 2012, art. 3, I: 13 februari 2012)][fietszones (verv. KB 12 maart 2023, art. 7, I: 1 april 2023)].

[In (ing. W. 10 januari 2012, art. 3, I: 13 februari 2012)][fietszones (verv. KB 12 maart 2023, art. 7, I: 1 april 2023)] [mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

Motorvoertuigen hebben toegang tot (ing. W. 10 januari 2012, art. 3, I: 13 februari 2012)][fietszones (verv. KB 12 maart 2023, art. 7, I: 1 april 2023)]. [Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een (ing. W. 10 januari 2012, art. 3, I: 13 februari 2012)][fietszone (verv. KB 12 maart 2023, art. 7, I: 1 april 2023)] [nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur (ing. W. 10 januari 2012, art. 3, I: 13 februari 2012)].

[Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs (ing. W. 13 april 2019, art. 4, I: 1 juli 2019)]. 

Artikel 22decies. (01/04/2018- ...)

[Verkeer op spitsstroken.

Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door (ing. KB 21 juli 2016, art. 17, I: 1 oktober 2016)][de signalisatie bedoeld in artikel 65.4 of (ing. KB 10 februari 2018, art. 6, I: 1 april 2018)] [de verkeerslichten bedoeld in artikel 62bis.

Indien (ing. KB 21 juli 2016, art. 17, I: 1 oktober 2016)][noch de signalisatie bedoeld in artikel 65.4 noch de verkeerslichten in werking zijn, (verv. KB 10 februari 2018, art. 6, I: 1 april 2018)] [is het verkeer op de spitsstrook niet toegelaten behalve :
1° in de gevallen bedoeld in artikel 9.7;
2° om de autosnelweg op te rijden of te verlaten;
3° om van richting te veranderen (ing. KB 21 juli 2016, art. 17, I: 1 oktober 2016)].

Artikel 22undecies. (01/10/2020- ...)

[Verkeer in schoolstraten

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers (ing. W. 2 september 2018, art. 3, I: 20 oktober 2018)][, rijwielen en speed pedelecs (ing. W. 13 april 2019, art. 3, I: 1 juli 2019)].

[Alleen (ing. W. 2 september 2018, art. 3, I: 20 oktober 2018)][... (opgeh. W. 13 april 2019, art. 3, I: 1 juli 2019)] [prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat (ing. W. 2 september 2018, art. 3, I: 20 oktober 2018)].

[... (opgeh. W. 22 juni 2020, art. 6, I: 1 oktober 2020)].

[Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders (ing. W. 2 september 2018, art. 3, I: 20 oktober 2018)][... (opgeh. W. 13 april 2019, art. 3, I: 1 juli 2019)] [brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet (ing. W. 2 september 2018, art. 3, I: 20 oktober 2018)].

Artikel 23. (01/10/2022- ...)

Stilstaan en parkeren.

23.1. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:
1° Rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden;
2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm.
Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste [1,50 meter (verv. KB 14 mei 2002, art. 5, I: 1 mei 2003)] breed vrijgelaten worden.
Indien de berm niet breed genoeg is, moet het [geparkeerd (ing. KB 30 juli 2022, art. 8, I: 1 oktober 2022)] voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden.
Indien er geen bruikbare berm is, moet het [geparkeerd (ing. KB 30 juli 2022, art. 8, I: 1 oktober 2022)] voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
[Indien de berm niet breed genoeg is, moet het stilstaand voertuig opgesteld worden gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op:
- de zijdelingse strook,
- de rijbaan indien er geen zijdelingse strook is.
Indien er geen bruikbare berm is, moet het stilstaand voertuig opgesteld worden op:
- de zijdelingse strook of;
- de rijbaan indien er geen zijdelingse strook is (ing. KB 30 juli 2022, art. 8, I: 1 oktober 2022)].

23.2. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
[Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden (ing. KB 28 december 2006, art. 3, I: 1 maart 2007)]. 

[23.3. Fietsen (ing. KB 20 juli 1990, art. 9, I: 1 januari 1991)][, voortbewegingstoestellen (ing. W. 15 mei 2022, art. 5, I: 1 juli 2022)] [en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de (ing. KB 20 juli 1990, art. 9, I: 1 januari 1991)][parkeerstroken (verv. KB 30 juli 2022, art. 9, I: 1 oktober 2022)] [bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op de plaatsen gesignaleerd zoals voorzien (ing. KB 20 juli 1990, art. 9, I: 1 januari 1991)][in de artikelen 70.2.1, 3°, f) en 77.5, tweede lid (verv. W. 15 mei 2022, art. 5, I: 1 juli 2022)].

[De voortbewegingstoestellen die bestemd zijn voor personen met een verminderde mobiliteit mogen altijd buiten de rijbaan en die parkeerzones opgesteld worden (ing. W. 15 mei 2022, art. 5, I: 1 juli 2022)].

[23.4. Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de (ing. KB 28 december 2006, art. 4, I: 1 maart 2007)][parkeerstroken (verv. KB 30 juli 2022, art. 10, I: 1 oktober 2022)] [bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken (ing. KB 28 december 2006, art. 4, I: 1 maart 2007)].

Artikel 24. (01/04/2023- ...)

Stilstaan- en parkeerverbod.

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
1° [onverminderd artikel 23.4, (ing. KB 11 juni 2011, art. 5, I: 1 september 2011)] op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;
2° op de fietspaden en op de oversteekplaatsen voor fietsers [en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden (ing. KB 14 mei 2002, art. 6, I: 1 mei 2003)];
3° op de overwegen;
[4° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter vóór deze oversteekplaatsen (verv. KB 20 juli 1990, art. 10, I: 1 januari 1991)];
5° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de bruggen;
6° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is;
7° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
8° op minder dan 20 meter vóór de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke reglementering;
9° op minder dan 20 meter vóór de verkeerslichten buiten de kruispunten;
10° op minder dan 20 meter vóór de verkeersborden.
[11° op de verhoogde inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering (ing. KB 12 maart 2023, art. 8, I: 1 april 2023)].

De bepalingen van 9° en 10° gelden niet voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden of lichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

Artikel 25. (01/10/2022- ...)

Parkeerverbod.

25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren:
1° op minder dan 1 meter zowel vóór als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;
[2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte aanwijst (verv. KB 25 maart 1987, art. 7, I: 1 juni 1987)];
3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;
[4° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden (verv. KB 20 juli 1990, art. 11, I: 1 januari 1991)]
5° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot [buiten de rijbaan (verv. KB 27 april 1976, art. 4, I: 1 mei 1976)] aangelegde parkeerplaatsen zou verhinderen;
6° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
7° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden;
8° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B 9 is aangebracht;
9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E 9a of E 9b is aangebracht;
10° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2°;
11° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
12° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt;
[14° op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3° c, behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 (ing. KB 4 april 2003, art. 20, I: 1 juni 2003)];
[15° op de zijdelingse stroken bedoeld in artikel 75.3. (ing. KB 30 juli 2022, art. 11, I: 1 oktober 2022)].

25.2. Het is verboden op de openbare weg voertuigen voor verkoop of verhuring tentoon te stellen.

Artikel 26. (01/05/1976- ...)

Halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom.

26.1. Het halfmaandelijks beurtelings parkeren is van kracht op alle rijbanen van een bebouwde kom, wanneer boven de verkeersborden die het begin van deze bebouwde kom aanduiden het verkeersbord E 11 is aangebracht.

Het parkeren op de rijbaan is dan slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand, langs de kant van de gebouwen met onpare nummers en, van de 16de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers.

Wanneer er langs één kant van de rijbaan geen huisnummering is, staat zulks gelijk met een onpare nummering indien de gebouwen langs de andere kant pare nummers hebben, en met een pare nummering indien de gebouwen langs de andere kant onpare nummers hebben.

Het veranderen van kant van de rijbaan moet gebeuren op de laatste dag van elke periode, tussen 19u30 en 20 uur.

26.2. Binnen die bebouwde kommen geldt het halfmaandelijks beurtelings parkeren niet op de plaatsen waar de voertuigen buiten de rijbaan, hetzij langs de ene kant hetzij langs de twee kanten ervan, geparkeerd worden en op de plaatsen waar een plaatselijke reglementering andere regels voorschrijft.

Artikel 27. (01/03/2014- ...)

Beperkte parkeertijd.

27.1. Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone).

27.1.1. Elke bestuurder die, op een werkdag, [of op de dagen vermeld op de signalisatie, (ing. KB 14 mei 2002, art. 7, I: 31 maart 2003)] een auto[, een vierwielige bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met motor (ing. KB 29 maart 2014, art. 10, I: 1 maart 2014)] parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

[Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt gegeven bedoeld in artikel 65.5. en die het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft (verv. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)].

[27.1.2. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren.

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur (verv. KB 14 mei 2002, art. 7, I: 31 maart 2003)].

27.1.3. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

27.1.4. Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden E 9a tot E 9g is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

[Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien is voor de personen die in het bezit zijn van een (ing. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)][gemeentelijke parkeerkaart (verv. KB 9 januari 2007, art. 2, I: 1 februari 2007)] [en deze kaart op de binnenkant van de voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
 
De (ing. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)][gemeentelijke parkeerkaart (verv. KB 9 januari 2007, art. 2, I: 1 februari 2007)] [vervangt de parkeerschijf (ing. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)].
 
[De minister bevoegd voor het wegverkeer bepaalt het model en de nadere regels voor de afgifte en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart in het algemeen, en de bewonerskaart en parkeerkaart voor autodelen in het bijzonder (verv. KB 9 januari 2007, art. 2, I: 1 februari 2007)]. 

27.2. Openbare weg met blauwe zone reglementering

Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E 5, E 7 of E 9a tot E 9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

[27.3. Betalend parkeren.
 
27.3.1. 1°. Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.
[Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden (ing. KB 28 december 2006, art. 5, I: 1 maart 2007)].
2°. Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt volgens de nadere regels van 27.1.
3°. Het gebruik van de parkeerschijf is niet verplicht bij het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, wanneer zij in een zone met beperkte parkeertijd liggen, behalve in het geval bedoeld in 27.3.1.2°.
 
27.3.2. Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een onderbord met de vermelding " betalend ", moet een betaalparkeerkaart worden gebruikt op de wijze en onder de voorwaarden die op deze kaart zijn vermeld.
 
Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden.
 
Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de parkeermeter of de parkeerautomaat vervangen worden door het gebruik van een betaalparkeerkaart.
 
De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van de parkeermeter of parkeerautomaat niet overschrijden.
 
27.3.3. Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met een onderbord met de vermelding " betalend ", evenals op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten, kan het parkeren eveneens geschieden op andere wijzen en onder andere voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht.
 
27.3.4. Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerregeling voor de personen die in het bezit zijn van een
(ing. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)][gemeentelijke parkeerkaart (verv. KB 9 januari 2007, art. 2, I: 1 februari 2007)] [, moeten deze laatsten bedoelde kaart op de binnenkant van de voorruit aanbrengen of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig (verv. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)].

27.4. Parkeerfaciliteiten voor minder-validen

27.4.1. De beperkingen van de parkeertijd gelden niet voor de voertuigen die gebruikt worden door minder-validen wanneer de speciale kaart bedoeld in 27.4.3. is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

[Met de speciale kaart bedoeld in 27.4.3. wordt gelijkgesteld het document dat in een ander land door de bevoegde overheid van dat land afgeleverd wordt aan de minder-validen die voertuigen gebruiken, en waarop het symbool afgebeeld onder 70.2.1.3° c) voorkomt (ing. KB 23 juni 1978, art. 4, I: 28 juni 1978)].

27.4.2. De speciale kaart vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik daarvan verplicht is.

27.4.3. De Minister van Verkeerswezen duidt de personen aan die de speciale kaart kunnen bekomen en de overheden die bevoegd zijn om ze af te leveren; hij bepaalt er het model van, alsmede de modaliteiten van afgifte, van intrekking en van gebruik.

[27.5. Beperking van het langdurig parkeren.
 
27.5.1. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.
 
27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden (verv. KB 20 juli 1990, art. 12, I: 1 januari 1991)][op de openbare weg (ing. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)] [auto's, slepen en aanhangwagens met een (verv. KB 20 juli 1990, art. 12, I: 1 januari 1991)][maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 12, I: 1 januari 1992)] van meer dan 7,5 ton langer dan (verv. KB 20 juli 1990, art. 12, I: 1 januari 1991)][acht uur (verv. KB 28 januari 1991, art. 1, I: 1 februari 1991)] [na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.
 
27.5.3. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren (verv. KB 20 juli 1990, art. 12, I: 1 januari 1991)].

[27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht (ing. KB 9 januari 2007, art. 3, I: 1 februari 2007)].

Artikel 27bis. (01/06/2003- ...)

[Parkeerplaatsen voorbehouden voor (ing. KB 23 juni 1978, art. 5, I: 28 juni 1978)][personen met een handicap (verv. KB 4 april 2003, art. 35, I: 1 juni 2003)].

[De parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3° c) zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de (ing. KB 23 juni 1978, art. 5, I: 28 juni 1978)][personen met een handicap (verv. KB 4 april 2003, art. 35, I: 1 juni 2003)][die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. of van het door artikel 27.4.1. hiermee gelijkgestelde document.
 
Die kaart of dit document moet aangebracht worden op de binnenkant van de voorruit of, indien er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op die plaatsen geparkeerde voertuig (ing. KB 23 juni 1978, art. 5, I: 28 juni 1978)].

Artikel 27ter. (01/02/2007- ...)

[Voorbehouden parkeerplaatsen.

Parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig artikel 70.2.1.3°, d), alsmede in een woonerf, waar de letter « P » en het woord « parkeerkaart », « bewoners » of « autodelen » zijn aangebracht, zijn voorbehouden voor de voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen duidelijk leesbaar en zichtbaar is aangebracht (verv. KB 9 januari 2007, art. 3, I: 1 februari 2007)].

Artikel 27quater. (01/02/2007- ...)

[Elektronische toezicht

De gemeente kan het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart vervangen door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig. In dat geval wordt de bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd, betalend parkeren of voorbehouden parkeerplaatsen gecontroleerd op basis van de kentekenplaat van het voertuig en hoeft er geen kaart op de voorruit te worden aangebracht (ing. KB 9 januari 2007, art. 4, I: 1 februari 2007)]. 

Artikel 27quinquies. (06/07/2013- ...)

[Gebruik van een wielklem

Bij overtreding van de bepalingen van de artikelen 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter en 27quater, kan het voertuig met een wielklem worden geïmmobiliseerd (ing. KB 5 juni 2013, art. 1, I: 6 juli 2013)].

Artikel 28. (01/01/2004- ...)

Openen van portieren.

Het is verboden het portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voertuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen [in het bijzonder voetgangers en bestuurders van tweewielers (ing. KB 4 april 2003, art. 21, I: 1 januari 2004)].

Artikel 29. (01/05/1976- ...)

Gebruik van de lichten: algemene regel.

Het is verboden andere lichten te gebruiken dan die welke in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen voorgeschreven of voorzien zijn.

Artikel 30. (29/01/2008- ...)

Gebruik van de lichten: voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, worden de hierna vermelde lichten gebruikt:

30.1. Motorvoertuigen.
1° Vooraan, de dimlichten of de grootlichten, die gelijktijdig mogen gebruikt worden.
De grootlichten moeten echter gedoofd en door de dimlichten vervangen worden:
a) bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, op de nodige afstand opdat deze laatste zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen voortzetten, en in ieder geval zodra een bestuurder zijn grootlichten achtereenvolgens snel ontsteekt en dooft om te kennen te geven dat hij verblind wordt;
b) bij het naderen van een spoorvoertuig of een boot waarvan de bestuurder of de stuurman door de grootlichten zou kunnen verblind worden;
c) wanneer het voertuig een ander voertuig op minder dan 50 meter afstand volgt, behalve wanneer het inhaalt;
d) wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat de bestuurder in staat is tot op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle regen. Zij mogen de dimlichten of de grootlichten vervangen, of gelijktijdig met deze lichten branden.
[2° Achteraan, de rode lichten.

Bovendien, wanneer het voertuig voorzien is van achtermistlichten, moeten deze lichten gebruikt worden bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan ongeveer 100 m alsook bij felle regen. Deze lichten mogen in geen andere omstandigheden gebruikt worden (verv. KB 11 mei 1982, art. 1, I: 1 juli 1982)].

30.2. [... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 11, I: 15 maart 2007)].

30.3. Andere voertuigen, weggebruikers en dieren hierna vermeld:
1° bereden rijwielen:
- vooraan, een wit of geel licht;
- achteraan, een rood licht;
[2° aanhangwagens, voor zover zij met die lichten moeten uitgerust zijn :
- vooraan, twee witte lichten;
- achteraan, de rode lichten.
Bovendien, wanneer het voertuig voorzien is van achtermistlichten, moeten deze lichten gebruikt worden bij mist of sneeuwval die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan ongeveer 100 m alsook bij felle regen. Deze lichten mogen in geen andere omstandigheden gebruikt worden (verv. KB 11 mei 1982, art. 2, I: 1 juli 1982)].

3° gespannen, handkarren, niet-ingespannen trekdieren, last- of rijdieren en vee:
- vooraan, een wit of geel licht;
- achteraan, een rood licht.
Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn dat links geplaatst of gedragen wordt, behalve in volgende gevallen:
a) indien het gespan een ander voertuig trekt;
b) indien het vee een kudde van zes stuks of meer vormt.
4° alle andere voertuigen wanneer zij de rijbaan volgen: het onder 3° hierboven voorziene wit of geel licht en rood licht.
Deze bepaling geldt evenwel niet wanneer die voertuigen slechts op de rijbaan rijden om over te steken.
5° afdelingen van militaire kolonnes bestaande uit een op mars zijnde troep, stoeten, groepen in rijen vergezeld van een leider, wanneer zij de rijbaan volgen:
- vooraan links, een wit of geel licht;
- achteraan links, een rood licht.
Een licht van dezelfde kleur mag rechts gedragen worden. De flanken van die formaties moeten, indien zulks wegens hun lengte vereist is, door één of meer witte of gele lichten worden gesignaleerd, die in alle richtingen moeten zichtbaar zijn;
[6° De gebruikers van voortbewegingstoestellen die rijden op de andere delen van de openbare weg dan degene die voorbehouden zijn voor het verkeer van voetgangers :
- vooraan, een wit of geel licht;
- achteraan, een rood licht.
Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat links geplaatst of gedragen wordt.
Indien de gebruikers van voortbewegingstoestellen links op de rijbaan rijden moeten de positie en de plaats van de lichten omgekeerd worden (ing. KB 13 februari 2007, art. 11, I: 15 maart 2007)];
[7° voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, of op de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestatie, en voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden :
- vooraan, een wit of geel licht;
- achteraan een rood licht;
- de omtreklichten bedoeld in artikel 30.4 indien het voertuig meer dan 2,5 meter breed is.
Deze bepaling geldt evenwel niet binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie (ing. KB 27 januari 2008, art. 2, I: 29 januari 2008)].

30.4 Voertuigen die meer dan 2,50 meter breed zijn:
buiten de lichten voorgeschreven in artikel 30.1 of 30.3, omtreklichten.

Deze lichten worden vooraan, achteraan, aan weerszijden en, in voorkomend geval, aan de uiterste zijdelingse uitstekken van het voertuig geplaatst.

De lichten die vooraan zichtbaar zijn moeten wit zijn, die welke achteraan zichtbaar zijn, rood.

30.5.[ ... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 11, I: 15 maart 2007)].

Artikel 30bis. (01/10/1997- ...)

[Gebruik van de lichten: bromfietsen en motorfietsen die op de openbare weg rijden - bijzondere regel.

Buiten de omstandigheden bedoeld in artikel 30, moeten het dimlicht en het rode achterlicht van de tweewielige bromfietsen en van de (ing. KB 21 december 1983, art. 5, I: 1 maart 1984)][... (opgeh. KB 16 juli 1997, art. 5, I: 1 oktober 1997)] [motorfietsen bestendig gebruikt worden. Het grootlicht mag dan niet gebruikt worden (ing. KB 21 december 1983, art. 5, I: 1 maart 1984)].

Artikel 31. (01/07/1982- ...)

Gebruik van de lichten bij het stilstaan of parkeren.

31.1. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moet de aanwezigheid op de openbare weg van de hierna vermelde voertuigen, weggebruikers en dieren, op de volgende wijze gesignaleerd worden:

31.1.1. motorvoertuigen, met uitzondering van de tweewielige bromfietsen, volgens de voorgeschreven uitrusting:
  vooraan, door één of twee witte of gele standlichten;
  achteraan, door één of twee rode lichten.

Evenwel:
1° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen, mogen dimlichten of voormistlichten gebruikt worden;
[2° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen mogen ook de achtermistlichten gebruikt worden (verv. KB 11 mei 1982, art. 3, I: 1 juli 1982)];
3° binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht, wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen aan gekoppeld is.

Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt, mag gebruikt worden.

31.1.2. Voertuigen, weggebruikers en dieren, vermeld in artikel 30.3, met uitzondering van de rijwielen:
door dezelfde lichten als voorgeschreven wanneer zij de openbare weg volgen;
wanneer die lichten, om technische redenen niet kunnen gebruikt worden:
  vooraan, door een wit of geel licht;
  achteraan, door een rood licht.

Die lichten worden aan de kant van de aslijn van de rijbaan aangebracht.

Onder de in 31.1.1, 3° bepaalde voorwaarden mogen de niet-aangekoppelde aanhangwagens eveneens gesignaleerd worden door een parkeerlicht.

31.2. Het gebruik van de in 31.1. voorgeschreven lichten is alleen verplicht wanneer de openbare verlichting niet toelaat het voertuig van op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.

Artikel 32. (01/04/2023- ...)

Gebruik van speciale lichten.

32.1. Zoeklichten en tijdens het werk te gebruiken projectoren mogen slechts branden wanneer het volstrekt noodzakelijk is.

Deze lichten, evenals de achteruitrijlichten, mogen in geen geval de andere bestuurders hinderen.

32.2. De oranjegele knipperlichten mogen slechts gebruikt worden gedurende de tijd dat de voertuigen werkelijk gebruikt worden voor de taken om dewelke zij hiermede mogen uitgerust zijn, overeenkomstig het technisch reglement van de auto's, of wanneer hun aanwezigheid op de openbare weg een hinder of gevaar voor het verkeer vormt.

De oranjegele knipperlichten van de takelwagens moeten op de plaats van het depanneren en gedurende het wegslepen gebruikt worden.

Buiten die omstandigheden mogen zij niet branden.

[De bestuurders van landbouwtractoren moeten één of twee oranjegele knipperlichten gebruiken die zodanig zijn geplaatst dat zij in alle richtingen zichtbaar zijn, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter en, bestendig op openbare wegen met meer dan twee rijstroken (ing. KB 18 september 1991, art. 14, I: 1 januari 1992)].

[De oranje-gele knipperlichten van het openings- en sluitingsvoertuig, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden, moeten tijdens de wielerwedstrijd gebruikt worden (ing. KB 16 september 2019, art. 2, I: 1 januari 2020)].

[32.3. In afwijking van artikel 32.2 moeten de takelvoertuigen en de voertuigen van de door het openbaar ministerie of door de federale of lokale politie opgeroepen personen of diensten, wanneer zij op de pechstrook rijden om zich naar de plaats van een incident op of langs de autosnelweg of autoweg te begeven (ing. KB 29 januari 2014, art. 11, I: 1 maart 2014)][of die op de reddingsstrook rijden (ing. KB 12 maart 2023, art. 9, I:1 april 2023)][, één of twee oranjegele knipperlichten gebruiken (ing. KB 29 januari 2014, art. 11, I: 1 maart 2014)].

Artikel 32bis. (01/09/1992- ...)

[Gelijktijdig gebruik van al de richtingsaanwijzers.

De inrichting die toelaat al de richtingsaanwijzers van een voertuig gelijktijdig te laten werken, mag slechts gebruikt worden in de gevallen voorzien in (ing. KB 23 juni 1978, art. 6, I: 28 juni 1978)][artikelen 39bis,2 en 51 (verv. KB 18 september 1991, art. 15, I: 1 januari 1992)] [of om de andere weggebruikers te wijzen op een dreigend gevaar voor ongeval (ing. KB 23 juni 1978, art. 6, I: 28 juni 1978)].

Artikel 33. (01/05/1976- ...)

Gebruik van de geluidstoestellen.

33.1. Het is verboden andere toestellen voor het geven van geluidssignalen te gebruiken dan die welke voorzien zijn in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

33.2. Geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn. Zij zijn enkel toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen, wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen.

33.3. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, behalve bij dreigend gevaar, moeten de geluidssignalen vervangen worden door het kortstondig en afwisselend aansteken van de grootlichten en de dimlichten.

Artikel 34. (01/05/1976- ...)

Gebruik van de achteruitkijkspiegels.

De bestuurder moet de achteruitkijkspiegels zo stellen dat hij van zijn zitplaats het verkeer achter en links kan gadeslaan, en ondermeer een ander voertuig kan waarnemen dat begonnen is links in te halen.

Artikel 34bis. (20/08/2017- ...)

[Gebruik van aerodynamische voorzieningen.

Het is verboden andere aerodynamische voorzieningen te gebruiken dan die welke in het technisch reglement van de auto's voorgeschreven of voorzien zijn.

Deze voorzieningen mogen enkel op de autosnelwegen en de autowegen gebruikt worden.

In omstandigheden waarin de veiligheid van andere weggebruikers of van de bestuurder in gevaar is, worden deze door de bestuurder ingeklapt, ingetrokken of verwijderd (ing. KB 31 juli 2017, art. 5, I: 20 augustus 2017)].

Artikel 35. (01/03/2022- ...)

[Veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen

35.1.1. De bestuurder en de passagiers van auto's die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

Kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Op de zitplaatsen die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd van minder dan 3 jaar. Op de zitplaatsen voorin die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm.

Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, in taxi's en in voertuigen bestemd voor het geregeld en de bijzondere vormen van geregeld vervoer van personen, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, A en B, van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars. In taxi's waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden kinderen van minder dan 18 jaar en die kleiner zijn dan 135 cm op een andere zitplaats dan een van de zitplaatsen voorin in het voertuig vervoerd.

Kinderen van minder dan 18 jaar worden niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld.

De bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto's, moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. De kinderen van minder dan 3 jaar moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)][8 jaar (verv. KB 11 juni 2011, art. 6, I: 1 september 2011)] [moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, of de veiligheidsgordel dragen (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)].

[Op een tweewielige bromfiets of een motorfiets met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, moeten kinderen (ing. KB 11 juni 2011, art. 6, I: 1 september 2011)][van drie jaar of meer en minder dan acht jaar (ing. KB 19 juni 2011, art. 1, I: 1 september 2011)] [worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.

In afwijking van het zesde lid, tweede en derde zin, mogen kinderen onder de drie jaar niet worden vervoerd op een tweewielige bromfiets of op een motorfiets; kinderen (ing. KB 11 juni 2011, art. 6, I: 1 september 2011)][van drie jaar of meer en minder dan acht jaar (verv. KB 19 juli 2011, art. 1, I: 1 september 2011)][mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm(ing. KB 11 juni 2011, art. 6, I: 1 september 2011)].

[In afwijking van het vorige lid mogen kinderen van minder dan acht jaar worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat geplaatst is in de zijspanwagen van een motorfiets (ing. KB 26 mei 2012, art. 1, I: 22 juni 2012)].

[35.1.2. In afwijking van artikel 35.1.1, tweede lid, mag, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton, wanneer het na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen, niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, een derde kind van 3 jaar of ouder en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien het de veiligheidsgordel draagt.

In afwijking van artikel 35.1.1, tweede lid, mogen, in geval van incidenteel vervoer over korte afstand, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton, waarin geen of een onvoldoend aantal kinderbeveiligingssystemen beschikbaar is, op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, kinderen van 3 jaar of ouder en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien zij de veiligheidsgordel dragen. Dit geldt niet met betrekking tot kinderen waarvan een ouder het voertuig bestuurt.

35.1.3. De veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem worden gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden.

35.2.1. Worden evenwel vrijgesteld van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem :
1° de bestuurders die achteruit rijden;
2° de bestuurders van taxi's wanneer zij een klant vervoeren (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)];
[3° De bestuurder van een prioritair voertuig, bedoeld in artikel 37, wanneer hij personen vervoert die een potentiële bedreiging vormen of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie.
De passagiers van een prioritair voertuig, bedoeld in artikel 37, wanneer een persoon die een potentiële bedreiging vormt, wordt vervoerd of in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de interventie of wanneer ze de persoon verzorgen die wordt vervoerd (verv. KB 29 januari 2014, art. 12, I: 1 maart 2014)];
[4° de personen die in het bezit zijn van een vrijstelling op grond van gewichtige medische tegenindicaties afgeleverd door de Minister bevoegd voor verkeersveiligheid, of zijn gemachtigde, of, indien zij in het buitenland wonen, door de bevoegde instanties van dat land (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)];
[5° de beambten van de Post, wanneer zij, in het kader van de postbedeling en postophaling, achtereenvolgens, op plaatsen die op korte afstand van elkander gelegen zijn, postzendingen uitreiken of ophalen (ing. KB 8 juni 2007, art. 1, I: 27 juni 2007)].

[De verschuldigde vergoeding voor het aanvragen van een vrijstelling bedraagt 20 euro. Elk jaar op 1 januari, wordt dit bedrag aangepast aan de gezondheidsindex volgens de volgende formule: het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de oorspronkelijke index. De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag zal worden aangepast. De oorspronkelijke index is de gezondheidsindex van november 2021. Het bekomen resultaat wordt afgerond naar de hogere euro indien het deel in decimalen groter of gelijk is aan vijftig cent. De afronding gebeurt naar de lagere euro indien dit deel kleiner is dan vijftig cent (ing. KB 23 januari 2022, art. 2, I: 1 maart 2022)].

[De Minister bevoegd voor verkeersveiligheid stelt de modaliteiten van afgifte (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)][, de modaliteiten voor de betaling van de retributie, de geldigheidsduur (ing. KB 23 januari 2022, art. 2, I: 1 maart 2022)] [en het model van de vrijstelling vast.

35.2.2. De vrijstelling bedoeld in artikel 35.2.1, 4°, moet worden vertoond op elk door een bevoegd persoon gedaan verzoek (verv. KB 22 augustus 2006, art. 2, I: 1 september 2006)]. 

Artikel 36. (01/02/2024- ...)

[Valhelm - beschermende kleding (ing. KB 11 juni 2011, art. 7, I: 1 september 2011)]

[De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor  (verv. KB 24 juni 2000, art. 5, I: 1 juli 2000)][, uitgezonderd landbouwvoertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 40 km per uur die niet zijn uitgerust met een stuur als op een motorfiets, (ing. KB 2 oktober 2023, art. 2, I: 1 februari 2024)][en van bromfietsen (verv. KB 24 juni 2000, art. 5, I: 1 juli 2000)][... (opgeh. KB 14 mei 2002, art. 8, I: 1 januari 2003)][, zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen (verv. KB 24 juni 2000, art. 5, I: 1 juli 2000)]. [De bestuurders en passagiers van speed pedelecs hebben de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm (ing. KB 21 juli 2016, art. 18, I: 1 oktober 2016)].

[De bestuurders en passagiers van motorfietsen moeten een valhelm dragen, behalve wanneer zij, conform de bepalingen van artikel 35.1.1, (verv. KB 22 augustus 2006, art. 3, I: 1 september 2006)][zesde lid (verv. KB 11 juni 2011, art. 7, I: 1 september 2011)][, de veiligheidsgordel dragen of vervoerd worden in een kinderbeveiligingssysteem en op voorwaarde dat het voertuig een passagiersruimte heeft; wanneer de vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem, voorzien in artikel 35.2.1, 2°, 3° en 4°, van toepassing zijn, moet de valhelm worden gedragen; deze bepalingen zijn van toepassing op de driewielers met motor zonder passagiersruimte, waarvan de ledige massa gelijk is aan of hoger dan 400 kg (verv. KB 22 augustus 2006, art. 3, I: 1 september 2006)].

[De valhelm, gedragen door bestuurders en passagiers die in België wonen, moet, voor de maten van de helmen waarvoor de homologatie is vereist, een homologatieteken dragen waaruit de gelijkvormigheid met de door Ons vastgestelde normen blijkt (verv. KB 16 juli 1997, art. 6, I: 1 oktober 1997)]. [De fietshelm, gedragen door bestuurders en passagiers van speed pedelecs, moet bescherming bieden aan de slapen en het achterhoofd (ing. KB 21 juli 2016, art. 18, I: 1 oktober 2016)].

[Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen (ing. KB 11 juni 2011, art. 7, I: 1 september 2011)].  

Artikel 37. (11/02/2024- ...)

Prioritaire voertuigen.

37.1. Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

37.2. De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert.

Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van [een (verv. W. 16 juli 2020, art. 3, I: 1 oktober 2020)] andere opdracht [, alleen wanneer de aard van de opdracht het rechtvaardigt (ing. W. 16 juli 2020, art. 3, I: 1 oktober 2020)].

37.3. Het speciaal geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert.

37.4. Wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld mag het prioritaire voertuig dat het speciaal geluidstoestel gebruikt, het rood licht voorbijrijden [met een gematigde snelheid (verv. W. 16 juli 2020, art. 4, I: 1 oktober 2020)] en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert.

[37.5. De bestuurder van een prioritair voertuig dat een dringende opdracht uitvoert hoeft dit reglement niet na te leven ing. W. 16 juli 2020, art. 5, I: 12 oktober 2020)][, onder de voorwaarde dat de blauwe knipperlichten en het speciaal geluidstoestel worden gebruikt, (ing. KB 2 oktober 2023, art. 3, I: 1 februari 2024)] [met uitzondering van de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, vierde en vijfde lid en 59.1, indien het gaat om:
a) een bevoegde persoon bedoeld in artikel 3, 1°, (ing. W. 16 juli 2020, art. 5, I: 12 oktober 2020)][2°, 5°, 7° of (verv. KB 30 juli 2022, art. 12, I: 1 oktober 2022)] [11° ;
b) een bestuurder van een voertuig voor dringende medische hulpverlening;
c) een bestuurder van een brandweervoertuig;
d) een bestuurder van een voertuig van de Civiele Bescherming (ing. W. 16 juli 2020, art. 5, I: 12 oktober 2020)];
[e) een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (verv. KB 21 januari 2024, art. 3, I: 11 februari 2024)];
[f) een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening van Infrabel;
g) een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen;
h) een bestuurder van de Dienst Opruiming en Vernietiging van Explosieven (DOVO) van Defensie, bij dringende ingrepen (ing. W. 16 juli 2020, art. 5, I: 12 oktober 2020)];
[i) een bestuurder van een voertuig gebruikt voor het vervoer van gedetineerden;
j) een noodplanningscoördinator (ing. KB 9 maart 2022, art. 7, I: 8 april 2022)].

Artikel 38. (01/05/1976- ...)

Gedrag tegenover prioritaire voertuigen die het speciaal geluidstoestel gebruiken.

Zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen.

Artikel 39. (01/06/1987- ...)

[Gedrag tegenover autobussen en trolleybussen die hun halteplaatsen verlaten.

Binnen de bebouwde kommen moet elke bestuurder die dezelfde richting volgt als een autobus of een trolleybus, die autobus- of trolleybusbestuurder gelegenheid laten zijn halteplaats te verlaten wanneer hij met de richtingaanwijzers zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen. Daartoe moet hij vertragen en, zo nodig, stoppen.
 
In dat geval en in afwijking van de bepalingen van artikel 12.4., moeten de autobus- en trolleybusbestuurders geen voorrang verlenen aan de andere bestuurders die dezelfde richting volgen (verv. KB 25 maart 1987, art. 8, I: 1 juni 1987)].

Artikel 39bis. (01/06/2003- ...)

[39bis. Gedrag tegenover voertuigen voor schoolvervoer.

39bis1. De voertuigen voor schoolvervoer worden gesignaleerd door het volgende bord.
  
Dit bord heeft een zijde van ten minste 0,40 m; de achtergrond ervan moet van (ing. KB 18 september 1991, art. 16, I: 1 september 1992)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)] [produkten voorzien zijn. 
 
Dit bord moet goed zichtbaar op het linkergedeelte vooraan en achteraan op het voertuig aangebracht zijn; het moet verwijderd of afgedekt worden wanneer het voertuig niet gebruikt wordt voor schoolvervoer.

39bis2. De bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn bij het naderen van een voertuig, gesignaleerd zoals bepaald in 1 hierboven. Zij moeten bovendien hun snelheid aanzienlijk matigen en zo nodig stoppen wanneer de bestuurder van het aldus gesignaleerde voertuig al de richtingaanwijzers doet werken en hiermee beduidt dat de kinderen gaan in- of uitstappen (ing. KB 18 september 1991, art. 16, I: 1 september 1992)]. 

Artikel 40. (31/05/2019- ...)

Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers.

[40.1. De bestuurder mag de voetgangers niet in gevaar brengen die :
- zich bevinden op een trottoir, een deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers door het verkeersbord D9 (verv. KB 9 oktober 1998, art. 8, I: 1 november 1998)][of D10 (ing. KB 4 april 2003, art. 24, I: 1 januari 2004)][, een berm of een vluchtheuvel;
- zich bevinden op een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden F99a of F99b of ingericht als speelstraat;
- zich bevinden in een zone afgebakend door de verkeersborden F12a en F12b of F103 en F105;
- op de rijbaan gaan onder de in dit reglement voorziene voorwaarden (verv. KB 9 oktober 1998, art. 8, I: 1 november 1998)].

[40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen (verv. KB 4 april 2003, art. 24, I: 1 januari 2004)].

40.3.1. [De bestuurder moet zijn snelheid matigen wanneer hij rijdt langs een autocar, een autobus, een trolleybus, een minibus of een spoorvoertuig die stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen (verv. KB 25 maart 1987, art. 9, I: 1 juni 1987)].

[... (opgeh. KB 18 september 1991, art. 17, I: 1 september 1992)].

40.3.2. Bij afwezigheid van een vluchtheuvel aan de halteplaats van een voertuig voor gemeenschappelijk vervoer, moet de bestuurder die rijdt langs de kant waar de reizigers in- of uitstappen, dezen de gelegenheid laten in alle veiligheid het voertuig, het trottoir [het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers door het verkeersbord D9, (ing. KB 20 juli 1990, art. 13, I: 1 januari 1991)] of de berm te bereiken. [Daartoe moet hij stoppen om het in- en uitstappen mogelijk te maken en hij mag slechts opnieuw vertrekken met matige snelheid (verv. KB 4 april 2003, art. 24, I: 1 januari 2004)].

40.4.1. Op plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, moet de bestuurder, zelfs wanneer het verkeer in zijn rijrichting is opengesteld, de voetgangers die zich regelmatig op de rijbaan hebben begeven, de gelegenheid laten het oversteken met een normale gang te beëindigen.

Bovendien, zo er op die plaatsen een oversteekplaats voor voetgangers is, moet de bestuurder in ieder geval stoppen vóór de oversteekplaats voor voetgangers wanneer het verkeer in zijn rijrichting gesloten is.

40.4.2. [Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven (verv. KB 14 maart 1996, art. 2, I: 1 april 1996)].

40.5. De bestuurder mag een oversteekplaats voor voetgangers niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen.

40.6. Bij het voorbijrijden van een hindernis waar de voetgangers omheen moeten gaan op de rijbaan, moeten de bestuurders langs die hindernis een vrije ruimte laten van ten minste één meter. Kan dit voorschrift niet nageleefd worden en loopt een voetganger ter hoogte van de hindernis, dan mag de bestuurder die hindernis niet sneller dan stapvoets voorbijrijden.

[40.7. De bestuurder moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de voetganger wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden (ing. KB 4 april 2003, art. 24, I: 1 januari 2004)].

[Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter (ing. W. 13 april 2019, art. 5, I: 31 mei 2019)].

[Indien deze minimumafstand niet nageleefd kan worden, mag de bestuurder slechts stapvoets rijden en zo nodig moet hij stoppen (ing. KB 4 april 2003, art. 24, I: 1 januari 2004)].

40.8. [... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 12, I: 15 maart 2007)].

Artikel 40bis. (21/05/1999- ...)

[40bis. Gedrag tegenover groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden (verv. KB 7 mei 1999, art. 1, I: 21 mei 1999)]

[40bis.1. Het is de weggebruikers verboden te breken door een groep kinderen (ing. KB 25 maart 1987, art. 10, I: 1 juni 1987)][, scholieren, personen met een handicap of bejaarden (verv. KB 7 mei 1999, art. 1, I: 21 mei 1999)] :
[1° ofwel in rijen, vergezeld van een leider;
2° ofwel die de rijbaan oversteekt onder de controle van een jeugdverkeersbrigade, van een leider of van een gemachtigd opzichter.
 
40bis. 2. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die ter beveiliging van het oversteken van kinderen (ing. KB 25 maart 1987, art. 10, I: 1 juni 1987)][, scholieren, personen met een handicap of bejaarden (verv. KB 7 mei 1999, art. 1, I: 21 mei 1999)] [door daartoe gemachtigde opzichters worden gegeven.
 
40bis. 3. Om het verkeer stil te leggen, moeten de gemachtigde opzichters gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C 3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen (ing. KB 25 maart 1987, art. 10, I: 1 juni 1987)].

Artikel 40ter. (31/05/2019- ...)

[Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
 
De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden niet in gevaar brengen.
 
Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden.
 
Hij moet een zijdelingse afstand van ten minst één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets (ing. KB 20 juli 1990, art. 14, I: 1 januari 1991)].

[Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter (ing. W. 13 april 2019, art. 6, I: 31 mei 2019)].
 
[Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.
 
Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen (ing. KB 20 juli 1990, art. 14, I: 1 januari 1991)].

Artikel 40quater. (01/01/2020- ...)

[Gedrag tegenover de deelnemers aan een wielerwedstrijd.

Elke weggebruiker moet onmiddellijk uitwijken, de rijbaan zo ver als mogelijk vrijmaken en stoppen:
1° bij het naderen van het openingsvoertuig dat de wedstrijdkaravaan met een rode vlag aankondigt;
2° bij het naderen van het openingsvoertuig dat de publiciteitskaravaan met een rode vlag aankondigt;
3° bij het naderen van een renner of een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen;
4° bij het naderen van een voertuig of de voertuigen van de wedstrijdkaravaan of de publiciteitskaravaan.

De bestuurders moeten blijven staan tot dat het sluitingsvoertuig dat het einde van de wedstrijdkaravaan of de publiciteitskaravaan met een groene vlag aankondigt, gepasseerd is. Het normale verkeer is dan terug toegelaten (ing. KB 16 september 2019, art. 3, I: 1 januari 2020)].

Artikel 41. (01/01/2020- ...)

[41. Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, (verv. KB 20 juli 1990, art. 15, I: 1 januari 1991)][groepen voetgangers, (ing. KB 4 april 2003, art. 25, I: 1 januari 2004)][processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen (ing. KB 18 december 2002, art. 5, I: 1 januari 2003)][wielerwedstrijden, niet gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen (verv. KB 20 juli 1990, art. 15, I: 1 januari 1991)][fietsers, groepen motorfietsers (verv. KB 4 april 2003, art. 25, I: 1 januari 2004)][, groepen ruiters en werfopzichters op de openbare weg (verv. KB 7 mei 1999, art. 2, I: 21 mei 1999)]. 

[41.1. Het is de weggebruikers verboden te breken:
1° door een afdeling van een militaire kolonne bestaande uit een op mars zijnde troep of een voertuigenkonvooi waarvan de gang geregeld wordt door bevoegde personen of door daartoe gemachtigde militairen;
2° door een stoet (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)][,een groep voetgangers (ing. KB 4 april 2003, art. 25, I: 1 januari 2004)][, een samenkomst naar aanleiding van een cultureel, sportief of toeristisch evenement (ing. KB 18 december 2002, art. 5, I: 1 januari 2003)][of een processie (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)];
[3° door een groep deelonemers aan een wielerwedstrijd  of aan een niet gemotoriseerde sportwedstrijd of -competitie (verv. KB 20 juli 1990, art. 15, I: 1 januari 1991)];
4° [... (opgeh. KB 20 juli 1990, art. 15, I: 1 januari 1991)].

[41.2. ... (opgeh. KB 16 september 2019, art. 4, I: 1 januari 2020)].

[41.3.1. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden:
1° ter vergemakkelijking van de beweging der legerkolonnes, door daartoe gemachtigde militairen;
2° om de veiligheid te verzekeren: (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)]
[a) van culturele, sportieve en toeristische evenementen (ing. KB 18 december 2002, art. 5, I: 1 januari 2003)][van wielerwedstijden en van niet gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers (verv. KB 20 juli 1990, art. 15, I: 1 januari 1991)];
[b) van de groepen (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)][fietsers en groepen motorfietsers (verv. KB 4 april 2003, art. 25, I: 1 januari 2004)] [door wegkapiteins;
c) van de (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)][groepen voetgangers en (ing. KB 4 april 2003, art. 25, I: 1 januari 2004)][groepen ruiters, door groepsleiders (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)];
[d) van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters (ing. KB 7 mei 1999, art. 2, I: 21 mei 1999)];
[e) van uitzonderlijke voertuigen, door de begeleiders en de verkeerscoördinators (ing. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)].

[41.3.2. Om het verkeer stil te leggen moeten die militairen, signaalgevers, wegkapiteins (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)][,groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators (verv. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)][gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C 3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen (verv. KB 25 maart 1987, art. 11, I: 1 juni 1987)].

Artikel 42. (01/10/2022- ...)

Voetgangers.

42.1. [De voetgangers gebruiken in volgorde van aanwezigheid de volgende toegankelijke en begaanbare delen van de openbare weg:
1° het trottoir of het deel van de openbare weg gesignaleerd door het verkeersbord D9, D10 of D11;
2° het deel van de openbare weg gesignaleerd door het verkeersbord D13;
3° de verhoogde berm;
4° de gelijkgrondse berm;
5° de parkeerstrook;
6° de zijdelingse strook;
7° het fietspad;
8° de rijbaan.
Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, houden ze zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan.
Ze gaan links ten opzichte van de door hen gevolgde richting wanneer ze de rijbaan of de zijdelingse stroken volgen, of rechts wanneer veiligheidsredenen het rechtvaardigen.
Wanneer voetgangers het fietspad volgen, verlenen zij doorgang aan de andere weggebruikers die zich hierop bevinden (verv. KB 30 juli 2022, art. 13, I: 1 oktober 2022)].

42.2.1. [De personen die (verv. KB 13 februari 2007, art. 14, I: 15 maart 2007)][een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel (verv. KB 21 juli 2016, art. 19, I: 1 oktober 2016)][, een voortbewegingstoestel of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden of die voorwerpen vervoeren die veel plaats innemen, moeten de rijbaan volgen zo zij in aanzienlijke mate de andere voetgangers hinderen (verv. KB 13 februari 2007, art. 14, I: 15 maart 2007)].

42.2.2. [... (opgeh. KB 30 juli 2022, art. 14, I: 1 oktober 2022)].

42.3. Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, mogen de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan.

[Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel ook de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten zij achter elkaar lopen.

Wanneer de zichtbaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 30 van toepassing zijn, moet de positie van de lichten, voorgeschreven in artikel 30.3.5°, omgekeerd worden (ing. KB 4 april 2003, art. 26, I: 1 januari 2004)].

42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer [20 meter (verv. W. 13 april 2019, art. 7, I: 31 mei 2019)] afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

[De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt, zoals gedefinieerd in artikel 2.40 (ing. KB 4 april 2003, art. 26, I: 1 januari 2004)]. 

42.4.2. Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn aangebracht, mogen de voetgangers zich niet op de rijbaan begeven zolang de lichten hun dat niet toelaten.

42.4.3. Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op de rijbaan begeven met inachtneming van de bevelen van de bevoegde personen of van de aanduidingen van de verkeerslichten.

42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.

42.4.5. [... (opgeh. KB 13 februari 2007, art. 15, I: 15 maart 2007)].

[42.4.6. Behalve indien het hun toegestaan is door verkeerslichten, mogen de voetgangers zich niet op een oversteekplaats voor voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen trambedding loopt, wanneer een tram nadert (ing. KB 4 april 2003, art. 26, I: 1 januari 2004)​​​​​​​].

Artikel 43. (31/05/2019- ...)

Fietsers en bromfietsers.

43.1. [Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden :
1° zonder het stuur vast te houden;
2° zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;
3° door zich te laten voorttrekken;
4° terwijl zij een dier aan het leizeel houden (verv. KB 27 april 1976, art. 6, I: 1 mei 1976)].

[43.2. De fietsers (verv. KB 20 juli 1990, art. 17, I: 1 januari 1991)][en bestuurders van speed pedelecs (ing. W. 13 april 2019, art. 8, I: 31 mei 2019)] [die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig (verv. KB 20 juli 1990, art. 17, I: 1 januari 1991)]. [Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden (ing. KB 14 mei 2002, art. 9, I: 31 mei 2002)]. [Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is (ing. KB 18 december 2002, art. 6, I: 1 januari 2003)].

[De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers (ing. KB 4 april 2003, art. 27, I: 1 januari 2004)].

[Wanneer bromfietsers de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden (ing. KB 11 juni 2011, art. 8, I: 1 september 2011)].   

43.3. [Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken (verv. KB 13 februari 2007, art. 16, I: 15 maart 2007)].
 
[Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen (ing. KB 20 juli 1990, art. 17, I: 1 januari 1991)].

Artikel 43bis. (01/01/2004- ...)

[43bis. Fietsers in groep (verv. KB 4 april 2003, art. 28, I: 1 januari 2004)].

[43bis.1.Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 (verv. KB 18 september 1991, art. 18, I: 1 januari 1992)][groepen fietsers (verv. KB 4 april 2003, art. 28, I: 1 januari 2004)]. [De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van (verv. KB 18 september 1991, art. 18, I: 1 januari 1992)][15 (verv. KB 9 oktober 1998, art. 10, I: 1 november 1998)] [tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins (verv. KB 18 september 1991, art. 18, I: 1 januari 1992)]. 

[43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)].

[43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis.3.3. 1° en 2° van toepassing (ing. KB 18 september 1991, art. 18, I: 1 januari 1992)].
  
[43bis.3.1. De (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)][fietsers (verv. KB 4 april 2003, art. 28, I: 1 januari 2004)][die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)].
 
 43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

43bis.3.3. 1° [De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht (verv. KB 18 september 1991, art. 18, I: 1 januari 1992)]. [Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord " wegkapitein " (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)]. [... (opgeh. KB 4 april 2003, art. 28, I: 1 januari 2004)].
[2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis.4. De (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)][fietsers (verv. KB 4 april 2003, art. 28, I: 1 januari 2004)] [die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. 

43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A 51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.

Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achterkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
 
De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie (ing. KB 15 april 1980, art. 2, I: 1 mei 1980)].

Artikel 43ter. (01/01/2004- ...)

[43ter. Motorfietsers in groep.

43ter 1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter 2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter 3.1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.
2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter 4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3 (ing. KB 4 april 2003, art. 29, I: 1 januari 2004)].

Artikel 44. (01/07/2022- ...)

[44. Bestuurders en passagiers van voertuigen (verv. KB 29 mei 1996, art. 2, I: 1 september 1996)].

44.1. De bestuurder van een auto moet beschikken over een plaatsruimte van ten minste 0,55 meter breed.

Hij mag naast zich geen andere personen laten plaatsnemen, tenzij elk van die personen over een plaatsruimte van ten minste 0,40 meter beschikt.

[Het aantal inzittenden van een auto mag niet meer bedragen dan de som van het aantal plaatsen uitgerust met een veiligheidsgordel of (ing. KB 29 mei 1996, art. 2, I: 1 september 1996)][een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem (verv. KB 22 augustus 2006, art. 4, I: 1 september 2006)] [en van het aantal plaatsen die daarmee niet behoeven te zijn uitgerust (ing. KB 29 mei 1996, art. 2, I: 1 september 1996)].

[... (opgeh. KB 18 december 2002, art. 7, I: 1 september 2003)].
 
[De plaatsen uitgerust met veiligheidsgordels (ing. KB 29 mei 1996, art. 2, I: 1 september 1996)][of kinderbeveiligingssystemen (verv. KB 22 augustus 2006, art. 4, I: 1 september 2006)] [moeten bij voorrang worden ingenomen (ing. KB 29 mei 1996, art. 2, I: 1 september 1996)].

[Aan de passagiers van voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, wordt de verplichting om de veiligheidsgordel te dragen op minstens één van de volgende manieren meegedeeld :
- door de bestuurder;
- door de controleur, de reisleider of een als groepsleider aangewezen persoon;
- met behulp van audiovisuele middelen;
- door opschriften en/of het onderstaand pictogram, duidelijk aangebracht op iedere zitplaats

(ing. KB 22 augustus 2006, art. 4, I: 1 september 2006)]

[44.2. Het is verboden personen te vervoeren op voortbewegingstoestellen, behalve op voortbewegingstoestellen gebouwd voor het vervoer van personen en op voorwaarde dat er niet meer passagiers worden vervoerd dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn (verv. W. 15 mei 2022, art. 6, I: 1 juli 2022)].

44.3. Het is verboden personen te vervoeren op de uitwendige delen van de carrosserie van een voertuig.

44.4. Een fiets [, een gemotoriseerd rijwiel, (ing. KB 21 juli 2016, art. 21, I: 1 oktober 2016)], een bromfiets, een motorfiets, een drie- of vierwieler [met of (ing. KB 14 mei 2002, art. 10, I: 31 mei 2002)] zonder motor mogen niet meer personen vervoeren dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn.

[Alleen in (ing. KB 18 december 2002, art. 7, I: 1 januari 2003)][aan rijwielen of gemotoriseerde rijwielen (verv. KB 21 juli 2016, art. 21, I: 1 oktober 2016)] [gekoppelde aanhangwagens mogen passagiers worden vervoerd (ing. KB 18 december 2002, art. 7, I: 1 januari 2003)]. [... (opgeh. KB 9 mei 2006, art. 1, I: 18 mei 2006)].

[Een aanhangwagen mag slechts twee passagiers vervoeren en moet uitgerust zijn met beveiligde zitplaatsen met een afdoende bescherming van handen, voeten en rug (verv. KB 9 mei 2006, art. 1, I: 18 mei 2006)].

[Een rijwiel of een gemotoriseerd rijwiel (verv. KB 21 juli 2016, art. 21, I: 1 oktober 2016)][mag slechts één aanhangwagen trekken (ing. KB 9 mei 2006, art. 1, I: 18 mei 2006)]. 

44.5. Het is de bestuurders van fietsen, bromfietsen [, motorfietsen, driewielers met motor en vierwielers met motor (verv. KB 11 juni 2011, art. 9, I: 1 september 2011)] verboden de "amazonezit" aan te nemen of te laten aannemen door een passagier.

Het is de passagiers van deze voertuigen verboden de "amazonezit" aan te nemen.

[De passagiers van bromfietsen, motorfietsen, driewielers met motor en vierwielers met motor moeten de voeten op de voetsteunen hebben (ing. KB 11 juni 2011, art. 9, I: 1 september 2011)].

Artikel 45. (14/02/2021- ...)

Lading van de voertuigen: algemene voorschriften.

45.1. [De lading van een voertuig moet zodanig geschikt zijn dat ze bij normale wegomstandigheden :
1° de zichtbaarheid van de bestuurder niet kan hinderen;
2° geen gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen en de andere weggebruikers kan vormen;
3° geen schade kan veroorzaken aan de openbare weg, zijn aanhorigheden, aan de erin liggende kunstwerken of aan de openbare of privé-eigendommen;
4° niet op de openbare weg kan slepen of vallen;
5° de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang kan brengen;
6° de lichten, de reflectoren en het inschrijvingsnummer niet onzichtbaar kan maken (verv. KB 27 april 2007, art. 2, I: 1 juni 2007)].

[45.2. De ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk of in balen, moeten overdekt worden met een dekzeil of met een net.

Zijn hiervan echter vrijgesteld:
1° vervoer binnen een straal van 25 km van de plaats van de lading, voor zover het niet langs een autosnelweg geschiedt; en
2° vervoer van ladingen die niet stuiven of waaien (verv. BVR 15 januari 2021, art. 1, I: 14 februari 2021)].

45.3. Bestaat de lading uit lange stukken, dan moeten deze onderling en ook aan het voertuig zo stevig vastgemaakt worden dat zij bij het schommelen niet buiten de grootste zijomtrek het voertuig komen.

45.4. [Al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten moet in goede staat zijn en correct worden gebruikt.

Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een ketting, een dekzeil, een net, enz. moet de lading nauw omsluiten (verv. KB 27 april 2007, art. 3, I: 1 juni 2007)].

45.5. De bestuurder van het voertuig moet de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de lading, alsmede al wat dient om de lading vast te maken of te beschutten, door lawaai de bestuurder zou hinderen, het publiek ongemak aandoen of de dieren doen schrikken.

45.6. Indien zij- of achterdeuren bij uitzondering moeten openblijven, moeten zij zodanig vastgezet worden dat zij niet uitsteken buiten de grootste zijomtrek van het voertuig.

[45.7. Als het voertuig uitgerust is met een uitschuifbare inrichting ter ondersteuning van de lading, mag deze enkel uitgeschoven worden wanneer het voertuig geladen is (ing. BVR 22 maart 2019, art. 2, I: 10 mei 2019)].

Artikel 45bis. (27/01/2018- ...)

[Lading van voertuigen : specifieke voorschriften 

§ 1. Dit artikel is van toepassing op de volgende voertuigcategorieën, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen:
1° categorie N2;
2° categorie N3;
3° categorie O3;
4° categorie O4;
5° categorie T, met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/u.

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en die eigen zijn aan dat beroep.

§ 2. De bestuurder van een voertuig mag zijn voertuig niet gebruiken als het ladingzekeringssysteem van de in of op het voertuig vervoerde lading niet in overeenstemming is met de voorwaarden, vermeld in paragraaf 4.

De bestuurder van een voertuig moet:
1° een visuele controle uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de achterste laaddeuren, de inklapbare laadklep, de deuren, de dekzeilen, het reservewiel en de andere uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig, zijn vastgezet;
2° zich ervan vergewissen dat de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig;
3° zich ervan vergewissen dat het zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.

§ 3. In deze paragraaf wordt verstaan onder laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.

Als de primaire verpakking of laadeenheid van een goed beschadigd is of niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die onbeschadigd en stevig genoeg is om een afdoende ladingzekering mogelijk te maken.

De verlader bezorgt de vervoerder waarop hij een beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen. Die informatie bestaat minstens uit:
1° de aard van de laadeenheid;
2° de massa van de lading en elke laadeenheid;
3° de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het midden ligt;
4° de buitenafmetingen van elke laadeenheid;
5° de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast;
6° de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen IMO/UNECE/ILO;
7° alle aanvullende informatie die vereist is voor de juiste zekering.

Als de verlader de vervoerder de opdracht geeft om containers of wissellaadbakken te vervoeren, verstrekt de verlader aan de vervoerder een verklaring waarin het gewicht van de vervoerde containers of wissellaadbakken wordt vermeld.

De vervoerder verschaft toegang tot alle ter zake doende documentatie van de verlader aan de bevoegde personen in het kader van een controle.

Tenzij op voorhand en schriftelijk anders wordt overeengekomen moet aan al de volgende voorwaarden voldaan zijn:
1° de vervoerder voldoet aan de volgende voorwaarden:
a) hij voorziet een voertuig dat geschikt is voor de lading waarvoor hij is gecontracteerd;
b) hij biedt op de plaats van laden een voertuig aan dat schoon en zonder structurele schade is;
c) hij staat in voor het bevestigen van de container op het chassis;
d) hij zekert de lading conform dit artikel;
2° de verpakker voldoet aan de volgende voorwaarden:
a) hij beschrijft de goederen. Die beschrijving bevat minstens de informatie, vermeld in het derde lid;
b) als de kans bestaat dat de goederen beschadigd worden door spanbanden, beschrijft hij een alternatieve methode voor het zekeren van de goederen. Als die alternatieve methode specifieke eisen stelt aan het gebruikte voertuig, worden die vermeld;
3° de verlader voldoet aan de volgende voorwaarden:
a) hij staat in voor de verdeling van de lading over de laadvloer;
b) hij respecteert de maximale toelaatbare massa en de aslasten van het voertuig;
c) hij verstrekt de informatie, vermeld in het derde en vierde lid;
d) hij maakt een correcte zekering mogelijk;
4° de verzender voorziet in alle nodige documenten, met daarin minstens:
a) een correcte beschrijving van de goederen;
b) de massa van de totale lading;
c) alle informatie die nodig is voor de juiste verpakking;
d) de kennisgeving aan de verpakker en/of vervoerder van ongewone transportparameters bij individuele verpakkingen.

§ 4. Het ladingzekeringssysteem moet de krachten kunnen weerstaan die worden uitgeoefend als het voertuig de volgende versnellingen of vertragingen ondergaat:
1° 0,8 g in voorwaartse richting;
2° 0,5 g in achterwaartse richting;
3° 0,5 g in zijdelingse richting, aan beide zijden.

Als een samenstellend onderdeel van een ladingzekeringssysteem onderworpen wordt aan een kracht als vermeld in het eerste lid, mag de erop uitgeoefende drukkracht de maximale nominale last van dat onderdeel niet overschrijden.

De samenstellende onderdelen van een ladingzekeringssysteem van een voertuig voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° ze moeten correct functioneren;
2° ze moeten geschikt zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt;
3° ze mogen geen knopen, beschadigde of verzwakte elementen vertonen die de werking ervan met het oog op het zekeren van de lading kunnen aantasten;
4° ze mogen geen scheuren, sneden of uitrafelingen vertonen;
5° ze moeten conform de daarvoor geldende Europese en/of internationale productnormen zijn.

Het ladingzekeringssysteem dat wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig te omsluiten, vast te zetten of tegen te houden, moet geschikt zijn voor de afmetingen, de vorm, de stevigheid en de kenmerken van de lading.

Het ladingzekeringssysteem kan opgebouwd zijn uit een enkelvoudige of gecombineerde toepassing van ladingzekeringssystemen.

Het omvallen of het kantelen van de lading wordt voorkomen.

Voor het vastzetten van de lading wordt gebruikgemaakt van een of meer van de volgende bevestigingsmethodes:
1° opsluiten;
2° vergrendelen (plaatselijk/overal);
3° direct vastzetten;
4° neersjorren.

§ 5. De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading aan een voertuig vast te maken, wordt zelf zodanig gezekerd dat ze niet ontgrendeld kan raken of kan loskomen.

De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig vast te zetten, moet voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° ze is ontworpen en vervaardigd voor de doeleinden waarvoor ze wordt gebruikt;
2° ze wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de geldende Europese en/of internationale normen.

§ 6. Voor een lading die op een voertuig omsloten, vastgezet of gestouwd wordt in overeenstemming met de richtsnoeren voor Europese beste praktijken over het zekeren van lading voor vervoer over de weg, geldt dat het ladingzekeringssysteem voldoet aan de eisen, vermeld in paragraaf 4, eerste lid.

De zekeringsmethoden en -middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen:

Norm Onderwerp
   
EN 12195-1 Berekening van de sjorkrachten
EN 12640 Sjorpunten
EN 12642 Sterkte van de structuur van de laadvloer
EN 12195-2 Sjorbanden gemaakt van kunstvezels
EN 12195-3 Sjorkettingen
EN 12195-4 Sjorstaalkabels
ISO 1161, ISO 1496 ISO-container
EN 283 Wissellaadbakken
EN 12641 Dekzeilen
EUMOS 40511 Palen - Rongen
EUMOS 40509 Vervoer - Verpakking
(verv. BVR 17 november 2017, art. 3, I: 27 januari 2018)]

Artikel 46. (14/02/2021- ...)

Lading van de voertuigen: afmetingen.

46.1. De breedte van een beladen voertuig, gemeten met al de uitstekende delen inbegrepen, mag de volgende maxima niet te boven gaan:
1° [auto, bespannen voertuig of hun aanhangwagen : (verv. KB 18 september 1991, art. 20, I: 1 januari 1992)][2,55 (verv. KB 15 december 1998, art. 24, I: 1 januari 1999)] [meter of 2,6 meter indien het voertuig een breedte heeft van 2,6 meter overeenkomstig het technisch reglement van de auto's (verv. KB 18 september 1991, art. 20, I: 1 januari 1992)].
Evenwel :
a) wanneer de lading bestaat uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of veevoeder in bulk, met uitsluiting van de geperste balen, mag de breedte van het geladen voertuig 2,75 m bedragen;
b) wanneer de lading is samengesteld zoals hierboven gezegd en vervoerd wordt hetzij binnen straal van 25 km van de plaats van lading, hetzij binnen een zone van 25 km van de Belgische grens, mag de breedte van het geladen voertuig 3 meter bedragen.
In de onder a) en b) hierboven bepaalde gevallen mag geen enkele vaste steun zodanig geplaatst worden dat enig deel van die steun zich op meer dan 1,25 meter van het overlangs vlak van symmetrie van het voertuig bevindt;
[2° bromfiets met drie of vier wielen, drie- en vierwieler met of zonder motor of hun aanhangwagen: de breedte van de lading mag ten hoogste 0,30 meter meer bedragen dan de breedte van het niet beladen voertuig, met een volstrekt maximum van 2,50 meter (verv. KB 16 juli 1997, art. 7, I: 1 oktober 1997)];
3° handkar: 2,50 meter;
4° fiets, tweewielige bromfiets of hun aanhangwagen: 1,00 (verv. KB 18 december 2002, art. 8, I: 1 januari 2003)] m;
5° [... (opgeh. KB 16 juli 1997, art. 7, I: 1 oktober 1997)] motorfiets, zonder zijspanwagen of zijn aanhangwagen: 1,25 meter;
6° [... (opgeh. KB 16 juli 1997, art. 7, I: 1 oktober 1997)] motorfiets met zijspanwagen: de breedte van de lading mag ten hoogste 0,30 meter meer bedragen dan de breedte van het niet beladen voertuig.

46.2.1. In geen geval mag de lading van voren buiten het vooreinde van het voertuig, of indien het een bespannen voertuig is, buiten de kop van het gespan uitsteken .
[Evenwel mag de lading van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's van voren ten hoogste 0,50 m uitsteken (ing. KB 18 september 1991, art. 20, I: 1 januari 1992)].

46.2.2. [De lading van fietsen, bromfietsen, motorfietsen, drie- en vierwielers met of zonder motor en hun aanhangwagens mag van achteren niet meer dan 0,50 meter uitsteken buiten het voertuig of de aanhangwagen. De lengte van aanhangwagens, getrokken door rijwielen zonder motor, mag, lading inbegrepen, niet meer bedragen dan 2,50 meter (verv. KB 18 december 2002, art. 8, I: 1 januari 2003)].

[46.2.3. Bij de andere voertuigen dan de voertuigen, vermeld in artikel 46.2.2, mag de horizontale afstand tussen het achterste gedeelte van de uitstekende lading en de achterkant van het voertuig niet meer bedragen dan 1 meter.

In afwijking van het eerste lid mag de horizontale afstand:
1° tussen het achterste gedeelte van de uitstekende lading en de inrichting, vermeld in artikel 55, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of, bij het ontbreken daarvan, de achterkant van het voertuig evenwel niet meer bedragen dan 0,40 meter als de lading bij voertuigen van categorie N en O bestaat uit een container, afzetcontainer of wissellaadbak.
De horizontale afstand wordt gemeten zonder rekening te houden met het gedeelte van de uitstekende lading dat zich op minder dan 0,55 meter en meer dan 2 meter van de grond bevindt.
2° tussen het achterste gedeelte van de uitstekende lading en de achterkant van het voertuig niet meer dan 3 meter bedragen als het voertuig geladen is met lange ondeelbare stukken;
3° tussen het achterste gedeelte van de uitstekende lading en de achterkant van het voertuig niet meer dan 1,50 meter bedragen bij slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's;
4° tussen het achterste gedeelte van de uitstekende lading en de achterkant van het voertuig niet meer dan 1,50 meter bedragen als de lading bestaat uit een meeneemheftruck die bevestigd is aan de achterkant van een voertuig van categorie N of O, op voorwaarde dat de afstand tussen de onderkant van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer dan 65 cm bedraagt en die achterste rand voldoende stevigheid biedt om te fungeren als stootbalk.

De afwijkingen vermeld in het vorige lid doen geen afbreuk aan de verplichtingen uit andere regelgeving, inzonderheid op het vlak van het respecteren van de aslasten, de verdeling van de massa over het voertuig en de draaicirkel.

In dit artikel wordt verstaan onder lange ondeelbare stukken: een lading die teneinde te vervoeren over de weg, niet kan opgedeeld worden in meerdere ladingen zonder belangrijke kosten of schaderisico's en die ten gevolge haar lengte niet vervoerd kan worden met een voertuig dat op het vlak van lengte voldoet aan het technisch reglement (verv. BVR 22 maart 2019, art. 1, I: 10 mei 2019)].

46.3. De hoogte van een beladen voertuig mag niet meer dan 4 meter bedragen.

[Als de lading uit geperste balen vlas bestaat, mag de hoogte van het geladen voertuig echter 4,30 m bedragen (ing. BVR 15 januari 2021, art. 2, I: 14 februari 2021)].

[Die van een rijwiel zonder motor mag, lading inbegrepen, niet meer dan 2,50 meter bedragen (ing. KB 18 december 2002, art. 8, I: 1 januari 2003)].

[46.4. De lading van een voortbewegingstoestel mag niet meer dan 0,50 meter vooraan en achteraan en 0,30 meter aan elke kant overschrijden.

De hoogte van een beladen voortbewegingstoestel mag niet meer dan 2,50 meter overschrijden (ing. KB 13 februari 2007, art. 17, I: 15 maart 2007)].

Artikel 47. (01/05/1976- ...)

Lading van de voertuigen: signalisatie.

47.1. Als de voertuigen niet moeten verlicht zijn worden de ladingen die meer dan één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken, gesignaleerd door een vierkantig bord dat zo aan de grootste uitstek van de lading bevestigd wordt dat het zich bestendig in een vertikaal vlak loodrecht op het langsvlak door het midden van het voertuig bevindt. Dit bord heeft een zijde van 0,50 meter en is in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 75 mm breed geschilderd. Een diagonaallijn van het vierkant is rood. De rode strepen moeten voorzien zijn van retro-reflecterende produkten.

47.2. Als de voertuigen moeten verlicht zijn worden de ladingen die meer dan één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken, gesignaleerd door het hierboven beschreven bord, aangevuld met een naar achteren gericht rood licht, en een oranje reflector aan elke zijkant.

Het hoogste punt van het lichtdoorlatende of -weerkaatsend gedeelte van de voor het signaleren van het achtereinde van een lading gebezigde middelen mag zich op niet meer dan 1,60 meter boven de grond bevinden.

Het laagste punt ervan mag zich op niet minder dan 0,40 meter boven de grond bevinden.

Bovendien:
1° bij een voertuig dat krachtens het technisch reglement van de auto's zijreflectoren moet voeren, moeten één of meerdere supplementaire oranje zijreflectoren op de lading aangebracht worden, wanneer de afstand tussen de buitenrand van de reflector die de grootste uitstek van de lading signaleert, en de buitenrand van de achterste reflector van het voertuig, groter is dan 3 meter.
In geen geval mag de afstand tussen de buitenranden van twee opeenvolgende reflectoren groter zijn dan 3 meter.
2° bij een voertuig dat krachtens het technisch reglement van de auto's geen zijreflectoren moet voeren, mogen één of meer oranje zijreflectoren op de lading aangebracht worden.

47.3. Wanneer het voertuig moet verlicht zijn, moeten de ladingen die zodanig buiten de zijkant van het voertuig komen dat hun uiterste zijkant zich op meer dan 0,40 m van de buitenrand van het lichtdoorlatend gedeelte van het standlicht bevindt, door omtreklichten en reflectoren gesignaleerd worden.

De lichten en reflectoren die aan de voorzijde zichtbaar zijn moeten wit zijn, deze die aan de achterzijde zichtbaar zijn, moeten rood zijn.

Het lichtdoorlatend of het lichtweerkaatsend gedeelte van deze lichten of reflectoren moet zich op minder dan 0,40 meter van het grootste uitstek bevinden.

Artikel 47bis. (01/06/2003- ...)

[47bis1. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander achteraan aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te vergemakkelijken, moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere weggebruikers worden gesignaleerd :
- hetzij met (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)][... (opgeh. KB 16 juli 1997, art. 8, I: 1 oktober 1997)] [retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)][stroken die hieraan vastgemaakt zijn;
- hetzij met (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)[retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)] [verkeerskegels;
- hetzij met oranjegele knipperlichten.
 
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden zichtbaar zijn.

47bis2. Wanneer gebruik wordt gemaakt van beweegbare bedieningstoestellen dan moet het werkgebied gesignaleerd worden:
- hetzij met (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)[retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)] [verkeerskegels;
- hetzij met één of meer draagbare oranjegele knipperlichten.
 
Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle omstandigheden zichtbaar zijn (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)].

47bis3. [De (verv. KB 16 juli 1997, art. 8, I: 1 oktober 1997)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)​​​​​​​] [stroken vermeld onder 47bis 1. moeten een oppervlakte hebben van minimum 0,120 m2 met een breedte van minimum 0,25 m.

Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breedte (verv. KB 16 juli 1997, art. 8, I: 1 oktober 1997)].
 
[De (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 januari 2004)​​​​​​​] [verkeerskegels vermeld onder 47bis1 en 47bis2 moeten ten minste 0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste 0,10 m breedte (ing. KB 18 september 1991, art. 21, I: 1 januari 1992)].

Artikel 48. (01/03/2014- ...)

...

Artikel 48bis. (31/03/2003- ...)

[Vervoer van gevaarlijke goederen.

48bis.1. Verplichting de autosnelwegen te volgen.
Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en zijn bijlagen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960, en die krachtens dat Verdrag of krachtens verordeningsbepalingen van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, moeten, behalve in geval van noodzaak, de autosnelwegen volgen.

48bis.2. Verboden toegang.
De toegang tot de openbare wegen of delen van openbare wegen, voorzien van (ing. KB 25 november 1980, art. 1, I: 1 februari 1981)][de verkeersborden C24a, b, of c (verv. KB 18 december 2002, art. 9, I: 31 maart 2003)] [is verboden aan de bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen vervoeren welke (ing. KB 25 november 1980, art. 1, I: 1 februari 1981)][ , door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers (verv. KB 18 december 2002, art. 9, I: 31 maart 2003)] [zijn bepaald (ing. KB 25 november 1980, art. 1, I: 1 februari 1981)]. 

Artikel 49. (01/03/2018- ...)

Slepen.

49.1. [Een motorvoertuig en een gespan mogen slechts één voertuig trekken.

Evenwel (verv. KB 11 juni 2011, art. 10, I: 1 september 2011)
]:
- [... (opgeh. KB 29 januari 2014, art. 13, I: 1 maart 2014)];
[- een motorfiets met zijspanwagen mag alleen een aanhangwagen trekken indien het zijspanwiel uitgerust is met een rem;
- een takelwagen mag een geleed voertuig trekken, uitsluitend om het naar de plaats van herstelling te brengen, wanneer hij beantwoordt aan de bijzondere voorwaarden daartoe bepaald in het technisch reglement van de auto's (verv. KB 11 juni 2011, art. 10, I: 1 september 2011)
];
[- het trekkend voertuig van een langere en zwaardere sleep, die onder de voorwaarden bepaald door de overheden bevoegd voor infrastructuur aan het verkeer deelneemt, mag twee aanhangwagens trekken (ing. KB 18 maart 2018, art. 4, I: 1 maart 2018)].

49.2. Deze bepaling geldt niet voor de hierna genoemde slepen, voor zover zij tegen niet meer dan 25 km per uur rijden:
1° slepen van kermisvoertuigen, woonwagens inbegrepen;
2° slepen van voertuigen die door aannemers van werken worden gebezigd en hetzij tussen garage, station of werkterrein, hetzij van het ene werkterrein naar het andere rijden;
3° slepen van landbouwvoertuigen die rijden binnen een straal van 25 km van de hoeve;
[4° toeristische miniatuurtreinslepen mits de exploitatie ervan, door de gemeenteoverheid als "openbare ontspanning" wordt toegelaten en zij voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging (verv. W. 6 december 2015, art. 3, I: 28 januari 2016)];
5° slepen van publiciteitsmaterieel.

De totale lengte van deze slepen mag niet meer dan 25 meter bedragen.

49.3. Het is verboden een motorvoertuig te slepen behalve indien dit voertuig zich niet meer op eigen kracht kan verplaatsen of niet meer alle veiligheidswaarborgen biedt.

49.4.1. De koppeling die een aanhangwagen met het trekkend voertuig verbindt moet overeenstemmen met de voorschriften van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

49.4.2. Zodra de afstand tussen het voorvlak van een aanhangwagen en het achtervlak van het trekkend voertuig groter is dan 3 meter, moet de koppeling gesignaleerd worden:
- als het voertuig niet moet verlicht zijn: door een rode lap;
- als het voertuig moet verlicht zijn : door een van ter zijde zichtbaar oranje licht, tenzij de koppeling verlicht is.

Deze bepaling geldt eveneens voor gesleepte voertuigen.

49.5. Noodkoppelingen of de hulpkoppelingen alleen die voorzien zijn in het technisch reglement van de auto's mogen [slechts gebruikt worden door de bestuurders van auto's, alleen in geval van overmacht (verv. KB 16 juli 1997, art. 9, I: 1 oktober 1997)] en uitsluitend om, met een snelheid van maximum 25 km per uur, tot op de plaats van herstelling te brengen:
- een aanhangwagen waarvan de hoofdkoppeling of de bevestiging ervan niet meer de vereiste veiligheid biedt;
- een auto [of een vierwieler met motor (ing. KB 16 juli 1997, art. 9, I: 1 oktober 1997)] die zich niet meer op eigen kracht [kunnen (verv. KB 16 juli 1997, art. 9, I: 1 oktober 1997)] verplaatsen of die niet alle veiligheidswaarborgen [bieden (verv. KB 16 juli 1997, art. 9, I: 1 oktober 1997)].

Voor de toepassing van deze bepaling worden de speciale uitrustingen waarmede sommige voertuigen met het oog op het wegslepen zijn voorzien, niet als noodkoppelingen beschouwd.

Artikel 50. (01/05/1976- ...)

Snelheidswedstrijden. Sportwedstrijden.

Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.

Artikel 51. (19/05/2007- ...)

Defect voertuig. Op de openbare weg gevallen lading.

51.1. De bestuurder van een defect voertuig moet de nodige maatregelen nemen om de [veiligheid en vlotheid van het verkeer (verv. KB 27 april 2007, art. 2, I: 19 mei 2007)] te verzekeren.

Te dien einde moet hij het voertuig opstellen zoals een geparkeerd voertuig.

Wanneer een auto of een door dit voertuig getrokken aanhangwagen evenwel niet kan worden verplaatst of slechts kan worden opgesteld op een plaats waar het stilstaan en het parkeren verboden zijn, moet de bestuurder dit voertuig op afstand signaleren door de gevaarsdriehoek, voorzien in artikel 81.2.1° van dit reglement.

De bestuurder kan bovendien gebruik maken van andere signalisatiemiddelen, ondermeer door het gelijktijdig doen functioneren van alle richtingsaanwijzers van het voertuig of door een draagbaar oranjegeel knipperlicht te plaatsen.

De auto of aanhangwagen waarvan de verlichtings- of signalisatiemiddelen defect zijn moet op dezelfde wijze gesignaleerd worden wanneer het voertuig niet duidelijk kan worden opgemerkt van op een afstand van ongeveer 100 meter.

51.2. De gevaarsdriehoek wordt voor het voertuig geplaatst ongeveer in verticale stand, op een afstand van ten minste 30 meter op de gewone wegen en van ten minste 100 meter op de autosnelwegen, en zodanig dat hij voor de naderende bestuurders zichtbaar is van op een afstand van ongeveer 50 meter.

Binnen de bebouwde kommen, op plaatsen waar de afstand van 30 meter niet kan in acht genomen worden, mag de gevaarsdriehoek op een kleinere afstand en eventueel op het voertuig geplaatst worden.

51.3. Wanneer een lading geheel of gedeeltelijk op de openbare weg valt en niet onmiddellijk kan worden weggeruimd moet de bestuurder eveneens de nodige maatregelen nemen om de [veiligheid en vlotheid van het verkeer (verv. KB 27 april 2007, art. 2, I: 19 mei 2007)] te verzekeren en de hindernis signaleren zoals hierboven bepaald.

[51.4. Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat (ing. KB 7 januari 2007, art. 1, I: 1 februari 2007)].

[51.5. Is de bestuurder afwezig, weigert hij of is hij niet in staat om de bevelen van de in artikel 3 van dit besluit bevoegde personen op te volgen, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading zorgen.

Op autowegen en autosnelwegen zorgt de bevoegde persoon steeds ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading.

De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen (ing. KB 27 april 2007, art. 2, I: 19 mei 2007)]. 

Artikel 52. (19/05/2007- ...)

Gedrag bij een ongeval.

52.1. Elke persoon betrokken in een ongeval moet de nodige maatregelen nemen om de [veiligheid en vlotheid van het verkeer (verv. KB 27 april 2007, art. 3, I: 19 mei 2007)] te verzekeren.

De bestuurder moet ondermeer de bepalingen van artikel 51 naleven.

Het voertuig moet evenwel niet verplaatst worden wanneer het een ongeval betreft dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt.

52.2. Elke persoon betrokken in een ongeval dat uitsluitend stoffelijke schade heeft veroorzaakt, moet:
1° indien hij meer dan vijftien jaar oud is, zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen aan andere in het ongeval betrokken personen die er hem om vragen;
2° ter plaatse blijven ten einde gezamenlijk de nodige vaststellingen te doen, of, zo er tussen de partijen geen akkoord is, een bevoegd persoon toe te laten die vaststellingen te doen. Indien geen bevoegd persoon binnen een redelijke tijd kan bereikt worden mogen de betrokken personen zodra mogelijk aangifte doen van het ongeval, hetzij op het dichtstbijgelegen politie- of rijkswachtbureau, hetzij op dat van hun woon- of verblijfplaats.

Zo een partij die schade geleden heeft evenwel niet aanwezig is, moeten de bij het ongeval betrokken personen zoveel mogelijk ter plaatse hun naam en adres opgeven, en in elk geval moeten zij deze inlichtingen zo haast mogelijk rechtstreeks of door tussenkomst van politie of rijkswacht mededelen.

52.3. Elke persoon betrokken in een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, moet:
1° zo nodig, hulp verlenen aan de gekwetsten;
2° indien hij meer dan vijftien jaar oud is, zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen aan andere in het ongeval betrokken personen die er hem om vragen;
3° ter plaatse blijven ten einde een bevoegd persoon toe te laten de nodige vaststellingen te doen. Onttrekt zich niet aan de verplichtingen ter plaatse te blijven, de persoon die zich tijdelijk van de plaats van het ongeval verwijdert om hulp te verlenen aan de gekwetsten of om beroep te doen op een bevoegd persoon, na zijn naam en adres aan één van de eventueel aanwezige personen te hebben opgegeven.

Indien evenwel geen bevoegd persoon binnen een redelijke tijd kan bereikt worden, moeten de betrokken personen aangifte doen van het ongeval uiterlijk binnen vierentwintig uren, hetzij op het dichtsbijgelegen politie- of rijkswachtbureau, hetzij op dat van hun woon- of verblijfplaats.

Artikel 53. (01/05/1976- ...)

Gespannen.

53.1. In een gespan mogen niet meer dan vier dieren achter elkander en niet meer dan drie nevens elkander lopen.

53.2. Het leidsel of het tuig moet zodanig ingericht zijn dat de bestuurder het gespan steeds goed in de hand kan hebben en zijn voertuig veilig en juist kan mennen.

53.3. Gespannen moeten vergezeld zijn van zoveel begeleiders als voor de veiligheid van het verkeer vereist is. Aan de bestuurder van het voertuig dient in ieder geval een begeleider te worden toegevoegd, zodra er meer dan vijf dieren ingespannen zijn.

53.4. Wanneer een gespan een ander voertuig voortbeweegt en de sleep, zonder inbegrip van de dissel van het eerste voertuig, langer dan 16 meter is, moet een begeleider het tweede voertuig vergezellen.

53.5. Wanneer de lading van een mallejan langer dan 12 meter is, moet een begeleider te voet achter de lading volgen.

Artikel 54. (01/05/1976- ...)

Handkarren.

Wanneer een handkar of de lading hiervan niet voldoende zicht naar voren vrij laat, moet de bestuurder zijn handkar trekken.

Artikel 55. (01/06/1987- ...)

Dieren.

55.1. De bestuurder van trek-, last- of rijdieren en van vee moet, in voorkomend geval, door een voldoend aantal begeleiders bijgestaan worden.

55.2. De bestuurders en de begeleiders moeten voortdurend in de nabijheid van de dieren blijven, ze kunnen in bedwang houden en kunnen beletten dat zij het verkeer belemmeren en ongevallen veroorzaken.

55.3. Binnen de bebouwde kommen is het verboden de ingespannen of de bereden dieren te laten galopperen.

[55.4. De ruiters die de rijbaan volgen, mogen met tweeën naast elkaar rijden (ing. KB 25 maart 1987, art. 12, I: 1 juni 1987)]. 

Artikel 55bis. (01/06/1987- ...)

[55bis. Ruiters in groep.

55bis.1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van ten minste 10 ruiters.
 
55bis.2. De ruiters die in een groep van ten minste 10 rijden, mogen begeleid worden door een groepsleider die waakt over het goede verloop van de tocht.

Deze groepsleider moet ten minste 21 jaar oud zijn en hij moet om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord " groepsleider ".
 
55bis.3. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag de groepsleider het verkeer op de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep oversteekt (ing. KB 25 maart 1987, art. 13, I: 1 juni 1987)].

Artikel 56. (01/05/1976- ...)

Voertuigen en dieren die vaartuigen jagen.

56.1. De bepalingen van de artikelen 9, 12, 15, 16 en 17 van dit reglement gelden niet voor de voertuigen en dieren die, om vaartuigen te jagen, zich op de linkerkant van de gevolgde weg voortbewegen.

56.2. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van dit reglement, geschieden het kruisen en het inhalen van de voertuigen en dieren die, om vaartuigen te jagen, zich op de linkerkant van de gevolgde weg voortbewegen, respectievelijk links en rechts.

56.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 30 van dit reglement mogen de voertuigen en dieren, die zich op de linkerkant voortbewegen om vaartuigen te jagen, van voren geen witte lichten en van achteren geen rode lichten voeren.

Die lichten moeten, in de bij artikel 30 bepaalde omstandigheden, vervangen worden door een in alle richtingen uitstralend oranjegeel licht van een zodanige lichtsterkte dat het op ten minste 100 meter afstand duidelijk zichtbaar is.

Artikel 56bis. (29/01/2008- ...)

[Folkloristische voertuigen

De artikelen 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 en 81.6 van dit besluit zijn niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, of op de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestatie, en voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden (ing. KB 27 januari 2008, art. 3, I: 29 januari 2008)].

Artikel 57. (01/07/2019- ...)

[Verkeer binnen de haven- en luchthavengebieden

De bepalingen van dit algemeen reglement kunnen niet van toepassing zijn of gewijzigd zijn voor het verkeer tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de hangars en de magazijnen gelegen binnen de haven- en luchthavengebieden (verv. W. 13 april 2019, art. 5, I: 1 juli 2019)].

Artikel 58. (01/05/1976- ...)

Verkeersbeperkingen bij dooiweder.

De gouverneurs bepalen bij besluit op welke datum, op welk uur, en eventueel in welke gedeelten van de provincie bij dooiweder verkeersbeperkingen gelden. Die besluiten bepalen in welke voorwaarden de voertuigen gedurende die periode mogen rijden.

Die besluiten worden ten spoedigste door middel van aanplakbiljetten in al de betrokken gemeenten bekendgemaakt en vermelden uitdrukkelijk de openbare wegen waarop de beperkingen niet gelden.

De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat zulk besluit bekendgemaakt wordt, mogen voortrijden tot in het centrum van de dichtstbijgelegen gemeente of tot op door een bevoegd persoon aangegeven plaats.

Artikel 59. (01/01/2020- ...)

Allerhande bepalingen.

59.1. Elke persoon die meer dan 15 jaar oud is moet zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen op elk door een bevoegd persoon gedaan verzoek naar aanleiding van een overtreding op de politie van het wegverkeer of van een verkeersongeval.

59.2. [... (opgeh. KB 4 mei 2007, art. 72, I: 10 september 2008)]. 

[59.3. De door (verv. KB 18 september 1991, art. 24, I: 1 januari 1992)][de artikelen 11.2, 1°, a) en 11.3.1° tot 3° (verv. KB 10 februari 2018, art. 7, I: 1 april 2018)][toegelaten maximumsnelheid wordt vermeld op het rechtergedeelte van het achtervlak van het voertuig door een snelheidsplaat waarvan het model bepaald is door de Minister van Verkeerswezen (verv. KB 18 september 1991, art. 24, I: 1 januari 1992)].

59.4. [... (opgeh. KB 18 september 1991, art. 24, I: 1 januari 1992)].

59.5. [... (opgeh. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)].

59.6. [Onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien in artikel 81.5 van dit reglement en in het koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (verv. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)], mag geen enkel voertuig in het verkeer op de openbare weg worden gebracht of gehouden, indien het niet beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement, en van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

59.7. Bij overtreding van de bepalingen van de [artikelen 45, 45bis en 46 (verv. KB 27 april 2007, art. 5, I: 1 juni 2007)] [... (opgeh. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)], moet de bestuurder zijn voertuig afladen, uitspannen of bergen in de dichtstbijgelegen plaats, zoniet zal het voertuig opgehouden worden.

Dit is ook het geval bij overtreding van de bepalingen van het technisch reglement van de auto's betreffende het hoogste toegelaten gewicht of het gewicht in beladen toestand van de voertuigen.

59.8. De bepalingen van artikel 8.2.1°, 2° en 3° gelden niet voor de militairen in dienst.

59.9. [... (opgeh. KB 16 september 2019, art. 5, I: 1 januari 2020)].

59.10. Voor zover de behoeften van de dienst of van hun opdracht het rechtvaardigen, gelden de bij artikel 21 voorgeschreven regels voor toelating en verkeer op autosnelwegen niet:
1° voor de ambtenaren en beambten belast met een opdracht van politie, van toezicht of van beheer van de autosnelweg en voor de bestuurders van het materieel van de administratie;
2° voor de aannemers, de vergunninghouders en de concessiehouders, voor de leden van hun personeel, en voor de bestuurders van het materieel van voormelde personen, gemachtigd door de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort [of door zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 8, I: 28 juni 1978)].

59.11. De bepalingen van de [artikelen 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 en 49.1. (verv. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)] gelden niet voor de voertuigen van de administratie die dienen voor het toezicht, de controle en het onderhoud van het wegennet, als zij onverenigbaar zijn met de aard of met de tijdelijke of vaste aanwending van het voertuig.

59.12. De bepalingen van artikel 7.1 gelden niet voor het rijkswacht-, politie- en douanepersoneel wanneer hun opdracht het rechtvaardigt.

59.13. De bepalingen van artikel 11 [en artikel 22quater (ing. KB 9 oktober 1998, art. 12, I: 1 november 1998)] gelden niet voor de voertuigen gebruikt door bevoegde personen noch voor prioritaire voertuigen wanneer een dringende opdracht het rechtvaardigt.

[In die gevallen moeten de bestuurders van deze voertuigen evenmin de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43, in voorkomend geval met zonale geldigheid conform artikel 65.5., in acht nemen (verv. KB 7 mei 1999, art. 3, I: 21 mei 1999)].

[59.14. De bepalingen van de artikelen 40bis en 41 gelden niet voor de prioritaire voertuigen wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt (verv. KB 20 juli 1990, art. 18, I: 1 januari 1991)].

59.15. De bepalingen van de artikelen [43ter (ing. KB 4 april 2003, art. 30, I: 1 januari 2004)] [, 44.3, 46, 49.1., 49.4.1. en 81.5. (verv. KB 2 juni 2010, art. 38, I: 1 juli 2010)] gelden niet voor de [voertuigen van de federale politie en lokale politie (verv. KB 4 april 2003, art. 30, I: 1 juni 2003)] en van de krijgsmacht, als zij onverenigbaar zijn met de aard of met de tijdelijke of vaste aanwending van het voertuig.

59.16. De bepaling van artikel 81.4.5 geldt niet voor de voertuigen van de krijgsmacht.

59.17. De bepaling van artikel 30.3.5° geldt niet tijdens maneuvers voor afdelingen van militaire kolonnes bestaande uit een op mars zijnde troep. In dat geval bepaalt de Minister van Landsverdediging [of zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 8, I: 28 juni 1978)] welke voorzorgen de militaire overheden moeten nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren.

59.18. De bepaling van artikel 44.3 geldt niet voor de bestuurders van de voertuigen van de brandweer, de wegreinigingsdienst en van het korps burgerlijke veiligheid.

[59.19. De organisators van wielerwedstrijden en van niet gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities (verv. KB 20 juli 1990, art. 19, I: 1 januari 1991)] [die toegelaten zijn overeenkomstig artikel 9 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wijzen de signaalgevers aan die elke betrokken burgemeester nodig acht voor het verzekeren van de veiligheid op de plaatsen welke hij op het parcours aangeeft (ing. KB 18 oktober 1984, art. 4, I: 1 januari 1985)]. 
[... (opgeh. KB 16 september 2019, art. 6, I: 1 januari 2020)].

[59.20. Artikel 42 geldt niet voor de deelnemers aan een wandel- of loopwedstrijd (ing. KB 18 oktober 1984, art. 4, I: 1 januari 1985)].

[59.21. De opzichters bedoeld in artikel 40bis.1.2° moeten ten minste 18 jaar oud zijn en gemachtigd zijn door de burgemeester van de gemeente waar zij hun taak uitoefenen, na een gepaste opleiding door de gemeentelijke politie of de rijkswacht. Zij dragen om de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, de naam van de gemeente (ing. KB 25 maart 1987, art. 15, I: 1 juni 1987)].

Artikel 59/1. (01/04/2023- ...)

[59/1. Experimenten.

De minister bevoegd voor het Wegverkeer of diens afgevaardigde kan in het kader van experimenten of pilootprojecten, bij wijze van uitzondering, onder de door hem vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd, afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit reglement (verv. KB 12 maart 2023, art. 10, I: 1 april 2023)].

Titel III. VERKEERSTEKENS

Artikel 60. (04/09/2015- ...)

Algemene bepaling.

60.1. De verkeerstekens worden in drie categorieën ingedeeld:
- verkeerslichten;
- verkeersborden;
- wegmarkeringen.

60.2. De [Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, (verv. BVR 10 juli 2015, art. 51, I: 4 september 2015)] bepaalt de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens die niet in dit reglement voorzien zijn, evenals de manier waarop de werken en verkeersbelemmeringen moeten gesignaleerd worden.

HOOFDSTUK I. Verkeerslichten

Artikel 61. (01/10/2022- ...)

Driekleurige verkeerslichten.

61.1. De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden;
2° vast oranjegeel licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht, zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen; zo dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen;
3° groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden;
4° het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden;
5° wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;
6° wanneer de lichten de verlichte silhouet van een fiets voorstellen, gelden deze lichten slechts voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
[7° Wanneer het groene, (ing. W. 13 april 2019, art. 10, I: 31 mei 2019)][oranjegele (verv. W. 22 juni 2020, art. 8, I: 1 oktober 2020)] [of rode fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dit dat gelijktijdig groen, (ing. W. 13 april 2019, art. 10, I: 31 mei 2019)][oranjegeel (verv. W. 22 juni 2020, art. 8, I: 1 oktober 2020)] [of rood geldt voor de dwarsrichting (ing. W. 13 april 2019, art. 10, I: 31 mei 2019)]. [Deze lichten gelden uitsluitend voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden (verv. W. 22 juni 2020, art. 8, I: 1 oktober 2020)];
[8° Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, (ing. W. 13 april 2019, art. 10, I: 31 mei 2019)][gelden deze lichten uitsluitend voor fietsers, voor bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden en voor voetgangers (verv. W. 22 juni 2020, art. 8, I: 1 oktober 2020)];
[9° wanneer een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht brandt, betekent dit dat fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen alleen in de richting die door de pijl wordt aangeduid mogen verder rijden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers (ing. W. 13 april 2019, art. 9, I: 31 mei 2019)].

61.2. De lichten worden als volgt gegroepeerd:
1° het rode licht wordt boven het oranjegele licht aangebracht; het groene licht wordt onder het oranjegele licht aangebracht;
2° de bijkomende lichten in de vorm van een pijl worden onder of naast het groene licht aangebracht.

61.3.1. De lichten volgen elkaar op als volgt:
1° het oranjegele licht verschijnt na het groene licht;
2° het rode licht verschijnt na het oranjegele licht;
3° het groene licht verschijnt na het rode licht.

61.3.2. [... (opgeh. BVR 15 januari 2021, art. 3, I: 14 februari 2021)].

[Op een openbare weg voorzien van een verkeersbord B9 of B15 mogen evenwel de verkeerslichten op de dwarswegen in uitzonderlijke gevallen vervangen worden door de verkeersborden B5 (Stop) :
1° wanneer de verkeerslichten geplaatst zijn om een oversteekplaats voor voetgangers te beschermen die in de nabijheid van een kruispunt ligt;
2° wanneer de verkeerslichten geplaatst zijn ter hoogte van een kruispunt gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een ander kruispunt, dat met driekleurige verkeerslichten is uitgerust (verv. KB 17 oktober 2001, art. 1, I: 1 januari 2002)].

[61.4.1. De driekleurige cirkelvormige verkeerslichten worden rechts van de rijbaan geplaatst.

Als aanwijzing mogen zij links of boven de rijbaan en op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt, worden herhaald.

Op de kruispunten mogen zij aan de andere kant van het kruispunt links of boven de rijbaan worden herhaald.

61.4.2. De driekleurige pijlvormige verkeerslichten worden boven de rijstroken of rechts geplaatst.

Zij mogen links worden herhaald alsmede links aan de andere kant van het kruispunt.

61.4.3. Verkeerslichten mogen op dezelfde paal op ooghoogte van de bestuurder worden herhaald (verv. KB 17 oktober 2001, art. 2, I: 1 januari 2002)].

[61.5. De betekenis van de driekleurige verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers (ing. W. 28 december 2011, art. 2, I: 13 februari 2012)][en bestuurders van speed pedelecs (ing. KB 30 juli 2022, art. 15, I: 1 oktober 2022)] [worden gewijzigd door middel van een verkeersbord van model B22 en B23 als bedoeld in artikel 67.3 (ing. W. 28 december 2011, art. 2, I: 13 februari 2012)].

Artikel 62. (01/05/1976- ...)

Ontruimingspijl op een kruispunt.

Een naar links gerichte groene pijl afzonderlijk geplaatst bij het uitrijden van een kruispunt, betekent dat het tegenliggend verkeer op de rijbaan die de bestuurders bij het links afslaan gaan verlaten, tegengehouden wordt door een rood licht teneinde het ontruimen van het kruispunt te vergemakkelijken.

Artikel 62bis. (01/10/2016- ...)

[Verkeerslichten boven de rijstroken of andere delen van de openbare weg.

Verkeerslichten die boven de rijstroken of delen van de openbare weg geplaatst zijn hebben de volgende betekenis :
1° het rode licht dat de vorm heeft van een kruis, betekent verboden richting op de rijstrook of het deel van de openbare weg, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 9.7;
2° het groene licht dat de vorm heeft van een naar onder gerichte pijl betekent toegelaten richting op de rijstrook of het deel van de openbare weg;
3° het oranje licht, eventueel knipperend, dat de vorm heeft van een schuin naar onder gerichte pijl betekent verboden richting, behalve om de rijstrook of het deel van de openbare weg te verlaten in de richting die door de pijl wordt aangegeven, en in de gevallen bedoeld in artikel 9.7 (verv. KB 21 juli 2016, art. 22, I: 1 oktober 2016)].

Artikel 62ter. (01/04/2023- ...)

[Bijzondere verkeerslichten voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer

De verkeerslichten in de vorm van balken, cirkels en driehoeken, in het wit op een zwarte achtergrond, dienen om het verkeer te regelen van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Zij hebben de volgende betekenis:
1° een horizontale balk heeft dezelfde betekenis als het rood licht bepaald in artikel 61.1.1°;
2° een cirkel heeft dezelfde betekenis als het vast oranjegeel licht bepaald in artikel 61.1.2°;
3° een omgekeerde driehoek heeft dezelfde betekenis als het groen licht bepaald in artikel 61.1.3°;
4° een vertikale balk geeft de toelating om alleen rechtdoor te rijden;
5° een 45° schuin naar links of naar rechts gerichte balk geeft de toelating om alleen in de richtingen die door de balk worden aangeduid, voort te rijden (ing. KB 16 juli 1997, art. 10, I: 1 oktober 1997)];
[6° een knipperende cirkel heeft dezelfde betekenis als een oranjegeel knipperlicht (ing. KB 29 januari 2014, art. 14, I: 1 maart 2014)].

[De betekenis van deze bijzondere verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers en de bestuurders van speed pedelecs worden gewijzigd door middel van een verkeersbord van model B22 en B23 als bedoeld in artikel 67.3 (ing. KB 30 juli 2022, art. 16, I: 1 oktober 2022)].

[De betekenis van deze bijzondere verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers en de bestuurders van tweewielige bromfietsen worden gewijzigd door middel een bijkomend oranje-geel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperende pijl, bedoeld in artikel 61.1, 9° (ing. KB 12 maart 2023, art. 11, I: 1 april 2023)].

Artikel 63. (01/08/2021- ...)

Tweekleurige verkeerslichten.

63.1. Voetgangerslichten.

1. Voetgangerslichten zijn tweekleurig.

2. De lichten van deze tekens hebben de volgende betekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is zich op de rijbaan te begeven;
2° groen licht betekent dat het toegelaten is zich op de rijbaan te begeven. Als aanwijzing kan het einde van deze toelating door het knipperen van het groene licht worden aangekondigd.

3. Het rode licht wordt boven het groene licht geplaatst.

4. Het rode licht stelt de verlichte silhouet van een onbeweeglijke voetganger voor, terwijl het groene licht de verlichte silhouet van een voetganger in beweging voorstelt.

[5. Als het voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, betekent dit dat gelijktijdig groen of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor voetgangers (ing. W. 13 april 2019, art. 11, I: 31 mei 2019)].

[63.2. Gecombineerde voetgangers-fietserslichten.

Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten uitsluitend voor fietsers, voor bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden en voor voetgangers. Deze lichten hebben dezelfde betekenis als die bedoeld in artikel 63.1, 2 (verv. KB 8 juni 2021, art. 2, I: 1 augustus 2021)].

Artikel 64. (01/05/1976- ...)

Verkeersknipperlichten.

64.1. Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden; het wijzigt de voorrangsregeling niet.

Het kan zijn:
[1° een alleen geplaatst licht of twee lichten die beurtelings branden (verv. KB 18 september 1991, art. 26, I: 1 september 1992)];
2° het oranjegeel licht van het driekleurig systeem wanneer het geheel van dit systeem niet in werking is;
3° in speciale gevallen een licht dat in het driekleurig systeem in de plaats van het groene licht brandt.

64.2. Twee beurtelings knipperende rode lichten die aan overwegen geplaatst zijn, betekenen voor alle weggebruikers dat het verboden is de stopstreep voorbij te rijden, of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden of voorbij te gaan.

64.3. Een maanwit knipperlicht dat aan een overweg geplaatst is betekent dat het signaal mag voorbijgereden of -gegaan worden.

HOOFDSTUK II. Verkeersborden

Artikel 65. (01/04/2023- ...)

Algemene bepalingen.

65.1. De verkeersborden worden ingedeeld in zes categorieën:
A. Gevaarsborden.
B. Verkeersborden betreffende de voorrang.
C. Verbodsborden.
D. Gebodsborden.
E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren.
F. Aanwijzingsborden.

65.2. De betekenis van een verkeersbord kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een wit opschrift of symbool op een rechthoekig onderbord met blauwe achtergrond dat onder het teken bevestigd is.

[De onderborden betreffende de fietsen (ing. KB 20 juli 1990, art. 20, I: 1 januari 1991)][, de voortbewegingstoestellen (ing. W. 15 mei 2022, art. 7, I: 1 juli 2022)] [en tweewielige bromfietsen hebben evenwel zwarte opschriften en symbolen op witte achtergrond en zijn van een van de volgende modellen:

M 1.

M 2.

M 3.

M 4.

M 5.

M 6.

M 7.

M 8.

M 9.

M 10.

(ing. KB 20 juli 1990, art. 20, I: 1 januari 1991)].
[M 11.

M 12.

M 13.

M 14.

M 15.

M 16.

M 17.

M 18.

M 19.

M 20.

(ing. KB 21 juli 2016, art. 24, I: 1 oktober 2016)].
[M 21.

Voortbewegingstoestellen
M 22.

Deelvoortbewegingstoestellen
M 23.

Deelfietsen
M 24.

Deelfietsen en deelvoortbewegingstoestellen (ing. W. 15 mei 2022, art. 7, I: 1 juli 2022)].

[Deze symbolen mogen gecombineerd worden op een enkel onderbord van het model M (ing. W. 15 mei 2022, art. 7, I: 1 juli 2022)].

[Behoudens plaatselijke omstandigheden vullen de onderborden M2 tot M5 respectievelijk de borden C1 en F19 aan (ing. KB 18 december 2002, art. 10, I: 1 juli 2004)].

[De onderborden bij de verkeersborden C24a en D4 dragen de letters B, C, D of E in zwart opschrift op een witte ondergrond en zien eruit als volgt :

(ing. KB 10 september 2009, art. 2, I: 1 januari 2010)].

[De onderborden die een tijdsbeperking aanduiden, hebben zwarte opschriften op een witte achtergrond of witte opschriften op een blauwe achtergrond en zijn van het volgende model :

(ing. KB 10 februari 2018, art. 8, I: 1 april 2018)].

[65.3. Signalisatie met veranderlijke informatie.
 
Wanneer gevaarsborden, verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden of aanwijzingsborden in hetzelfde signaleringsbord kunnen verschijnen, mogen de symbolen en opschriften met een donkere kleur, weergegeven worden in een lichte kleur en de achtergronden met een lichte kleur worden vervangen door donkere achtergronden.
 
De rode kleur van het symbool van een verkeersbord en van zijn rand wordt niet gewijzigd.
 
De verkeersborden behouden hun betekenis.

65.4. Rijstrooksignalisatie (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)][en signalisatie van toepassing op delen van de openbare weg (ing. KB 21 juli 2016, art. 25, I: 1 oktober 2016)].
 
[Wanneer een gevaarsbord, een verkeersbord betreffende de voorrang, een verbodsbord, een gebodsbord of een aanwijzingsbord geplaatst is boven een rijstrook (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)][of een ander deel van de openbare weg (ing. KB 21 juli 2016, art. 25, I: 1 oktober 2016)][, of wanneer gebruik is gemaakt van verkeersborden F89 en F91, geldt de aanwijzing die door het bord gegeven wordt alleen voor die rijstrook (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)][of voor het betrokken gedeelte van de openbare weg (ing. KB 21 juli 2016, art. 25, I: 1 oktober 2016)].

[65.5. Signalisatie met zonale geldigheid (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)].
[1. Aan de verbodsborden en de borden betreffende het parkeren kan de zonale geldigheid worden gegeven (verv. KB 12 maart 2023, art. 12, I: 1 april 2023)].
[Hun betekenis blijft ongewijzigd.
2. De (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)][Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, (verv. BVR 10 juli 2015, art. 52, I: 4 september 2015)] [bepaalt de verkeersborden die voor signalisatie met zonale geldigheid gebruikt kunnen worden.
3. Ze komen voor op een bord met witte achtergrond.
 
Voorbeelden :

Begin van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.
Einde van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)].
[Begin van een zone met beperkte parkeertijd .
Einde van een zone met beperkte parkeertijd (verv. KB 29 januari 2014, art. 15, I: 1 maart 2014)].
[Begin van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
Einde van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
Begin van een zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
Einde van een zone waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa (ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)].
[Begin van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide snelheid.
Einde van een zone waar de snelheid beperkt is tot de aangeduide snelheid (ing. KB 29 januari 2007, art.2, I: 1 maart 2007)]. 
  [... (opgeh. KB 12 maart 2023, art. 13, I: 1 april 2023)]

[4. Het verkeersbord betreffende het begin van een zone waar een bijzonder verbod of een bijzondere regel inzake parkeren van toepassing is, wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot deze zone.
Het mag links herhaald worden.
5. Het verkeersbord betreffende het einde van een zone wordt geplaatst aan elke uitgang; het mag aan de achterzijde van het verkeersbord betreffende het begin van de zone bevestigd worden.
6. De reglementering geldt in gans de aldus afgebakende zone, behoudens, voor wat het parkeren betreft, op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien.
7. Het verkeersbord dat het begin van een verbodszone aangeeft, mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord aangevuld met de vermelding van de afstand, bij benadering, waarop de verbodszone begint.
 
Voorbeeld :
 

8. De reglementering die in de zone van toepassing is mag herhaald worden door een bord gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van de zone, aangevuld met het woord " Herhaling ".

Voorbeeld :
 
 

9. De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of symbool.
Evenwel mag, voor wat betreft het verkeersbord E9a, het opschrift of het symbool in het wit op de blauwe achtergrond van het bord aangebracht worden.
 
Voorbeelden :
 
(ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)]
(ing. W. 15 mei 2022, art. 8, I: 1 juli 2022)]
[10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43 waaraan overeenkomstig 65.5.3. zonale geldigheid wordt gegeven.
Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan de zonale snelheid.
Het zonebord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot de desbetreffende snelheidszone. Het bord mag links herhaald worden.
Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald.
Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid.
Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van het erf, woonerf of schoolomgeving opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald.
Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde van de bebouwde kom het zonebord evenwel opnieuw geplaatst worden.
Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op het einde van de andere snelheidszone het zonebord opnieuw geplaatst worden.
De punten 65.5.6. tot en met 65.5.9. zijn niet van toepassing op snelheidszones. 
11. De wegbeheerder mag binnen de snelheidszone aan verlichtingspalen en verkeerspalen een zelfklevend vignet of herkenningsbord bevestigen met een afbeelding van het verkeersbord C43 die zonale snelheid in herinnering brengt.
Het vignet en het herkenningsbord dienen als herkenningsteken en hebben op zich geen bindende gevolgen voor de weggebruiker.
De (ing. KB 29 januari 2007, art. 2, I: 1 maart 2007)][Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer (verv. BVR 10 juli 2015, art. 52, I: 4 september 2015)] [kan de plaatsingsvoorwaarden en de afmetingen van het vignet en het herkenningsbord bepalen (ing. KB 29 januari 2007, art. 2, I: 1 maart 2007)]. 


[65.6. Beperking van de draagwijdte van de verkeersborden.

Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het aangevuld met een onderbord van volgend model :
 
 

(ing. KB 18 september 1991, art. 27, I: 1 januari 1992)].

Artikel 66. (01/10/2022- ...)

Gevaarsborden.

66.1. De gevaarsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het niet toelaat mogen zij evenwel boven de rijbaan geplaatst worden.

Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.

66.2. Met uitzondering van de verkeersborden A45 en A47 die aan of in de onmiddellijke nabijheid van de overweg geplaatst worden, worden de gevaarsborden aangebracht op ongeveer 150 m afstand van de gevaarlijke plaats.

In bijzondere omstandigheden mogen zij evenwel op een kleinere of grotere afstand dan 150 m aangebracht worden; in dit geval wordt bij benadering de afstand tussen het teken en de gevaarlijke plaats op een onderbord aangeduid.

66.3. De lengte van een gevaarlijk gedeelte van de openbare weg kan aangeduid worden door een onderbord van volgend model:
 

66.4. De gevaarsborden worden hierna afgebeeld.
A1. Gevaarlijke bocht
Bocht naar links
A1. Gevaarlijke bocht
Bocht naar rechts
A1. Gevaarlijke bocht
Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links
A1. Gevaarlijke bocht
Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts
A3. Gevaarlijke daling
A5. Steile helling 
A7. Rijbaanversmalling
A7. Rijbaanversmalling
A7. Rijbaanversmalling
A9. Beweegbare brug
A11. Uitweg op een kaai of een oever
A13. Uitholling overdwars of ezelsrug
[A14. Verhoogde inrichting(en) (verv. KB 9 oktober 1998, art. 13, I: 1 november 1998)]
A15. Glibberige rijbaan
[Het onderbord van volgend model mag gebruikt worden om aan te duiden dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw.
 (ing. KB 18 september 1991, art. 28, I: 1 januari 1992)]
A17. Kiezelprojectie
A19. Vallende stenen
A21. Oversteekplaats voor voetgangers
A23. Plaats waar speciaal veel kinderen komen
A25. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen
A27. Doortocht van groot wild
A29. Doortocht van vee
A31. Werken
A33. Verkeerslichten
A35. Overtocht van vlieguigen op geringe hoogte
A37. Zijwind
A39. Verkeer toegellaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met éénrichtingsverkeer
A41. Overweg met slagbomen
A43. Overweg zonder slagbomen
A45. Overweg voor enkel spoor
A47. Overweg voor twee of meer sporen
A49. Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen
[A50. File (ing. KB 30 juli 2022, art. 17, I: 1 oktober 2022)]
A51. Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald
Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan


 

Artikel 67. (01/10/2022- ...)

Verkeersborden betreffende de voorrang

67.1. De verkeersborden betreffende de voorrang worden rechts geplaatst. Zij mogen boven de rijbaan of links herhaald worden.

67.2. Een onderbord van volgend model mag de verkeersborden B1, B3, B5, B7 en B15 aanvullen om het tracé van de weg aan te duiden waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben.

Wanneer het verkeersbord B9 voor of op het kruispunt geplaatst is, mag het eveneens met dit onderbord aangevuld worden.


67.3. De verkeersborden betreffende de voorrang worden hierna afgebeeld.

B1. Voorrang verlenen
B3. Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
B5. Stoppen en voorrang verlenen
B7. Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand
[B9. voorrangsweg
B11. einde van voorrangsweg
B13. verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand (verv. KB 18 september 1991, art. 29, I: 1 januari 1992)]
B15. Voorrang
De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven
B17. Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt
B19. Smalle doorgang
Gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen
B21. Smalle doorgang
Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen

[Krachtens verkeersbord B22 mogen fietsers (ing. W. 28 december 2011, art. 3, I: 13 februari 2012)][en bestuurders van speed pedelecs de in artikel 61 en 62ter bedoelde verkeerslichten (verv. KB 30 juli 2022, art. 18, I: 1 oktober 2022)] [voorbijrijden om rechts af te slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.


Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers (ing. W. 28 december 2011, art. 3, I: 13 februari 2012)][en bestuurders van speed pedelecs de in artikel 61 en 62ter bedoelde verkeerslichten (verv. KB 30 juli 2022, art. 18, I: 1 oktober 2022)] [voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht

(ing. W. 28 december 2011, art. 3, I: 13 februari 2012)].


67.4. [1° Een onderbord van het model M 9 of M 10 bedoeld in artikel 65.2. mag de verkeersborden B 1, B 5 en B 17 aanvullen om aan te duiden dat fietsers of fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen in de twee rijrichtingen rijden op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden..
2° Een onderbord van het model M 1 of M 8 bedoeld in artikel 65.2. mag de verkeersborden B 1 en B 5 aanvullen wanneer die verkeersborden alleen betrekking hebben op de fietsers of op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. (verv. KB 18 september 1991, art. 29, I: 1 januari 1992)];
[3° Het voorrangsbord B23 mag alleen worden gebruikt op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen (ing. W. 28 december 2011, art. 3, I: 13 februari 2012)].

Artikel 68. (01/10/2022- ...)

68. Verbodsborden.

68.1. De verbodsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het evenwel niet toelaat mogen zij boven de rijbaan geplaatst worden.

Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.

68.2. Een verbodsbord mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het verbod begint

68.3. De verbodsborden en de eindeverbodsborden worden hierna afgebeeld

C1. Verboden richting voor ieder bestuurder
C3. Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder
C5. Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan. [Wanneer het verkeersbord is aangevuld met de vermelding « Uitgezonderd 2+ » of « 3+ » zijn de rijbaan of de rijstrook aldus gesignaleerd, slechts toegankelijk voor voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang van de vermelding, evenals voor de voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
De andere voertuigen mogen de aldus gesignaleerde rijstrook slechts volgen :
- om de op en afritten te gebruiken;
- om van richting te veranderen of om een aanpalende eigendom te bereiken (ing. KB 18 december 2002, art. 11, I: 1 maart 2003)].
[C6. Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel (ing. KB 11 juni 2011, art. 11, I: 1 september 2011)].
C7. Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen
C9. Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen
C11. Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen
C13. Verboden toegang voor bestuurders van gespannen
C15. Verboden toegang voor ruiters
C17. Verboden toegang voor bestuurders van handkarren
C19. Verboden toegang voor voetgangers
C21. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan [de massa in beladen toestand (verv. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)] hoger is dan [de aangeduide massa (verv. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)]
[C22. Verboden toegang voor bestuurders van autocars (ing. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)]
C23. [Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa (verv. KB 30 juli 2022, art. 19, I: 1 oktober 2022)].
[C24a. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren (verv. KB 18 december 2002, art. 11, I: 31 maart 2003)]. [Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt aan dat het verbod geldt voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 30 september 1957 (ing. KB 10 september 2009, art. 3, I: 1 januari 2010)]. 
[C24b. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren
C24c. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren (verv. KB 18 december 2002, art. 11, I: 31 maart 2003)]
C25. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan het aangeduide
C27. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan het aangeduide
C29. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan het aangeduide

C31. Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven
C33. Vanaf het verkeersbord tot [en met (ing. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)] het volgend kruispunt, verbod te keren
C35. Vanaf het verkeersbord tot [en met (ing. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)] het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen
C37. Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35
C39. Vanaf het verkeersbord tot [en met (ing. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)] het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan [maximale toegelaten massa (verv. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)] meer dan 3500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen
C41. Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39
C43. Vanaf het verkeersbord tot [en met (ing. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)] het volgend kruispunt [of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt (ing. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)], verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
[- De vermelding "km" op het verkeersbord is facultatief.
- Wanneer op een onderbord een bepaalde massa is aangeduid, is het verbod slechts van toepassing op voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide (ing. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)].
[Het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven het verkeersbord (ing. KB 4 april 2003, art. 31, I: 1 januari 2004)][F1, F1a of F1b (verv. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)][is van toepassing op alle openbare wegen binnen de bebouwde kom (ing. KB 4 april 2003, art. 31, I: 1 januari 2004)]. 
C45. Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C43
[De vermelding "km" op het verkeersbord C 45 is facultatief (ing. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)].
[Indien gebruik is gemaakt van het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven het verkeersbord (ing. KB 4 april 2003, art. 31, I: 1 januari 2004)][F1, F1a of F1b (verv. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)][, moet het verkeersbord C45 met dezelfde vermelding aangebracht zijn boven het verkeersbord (ing. KB 4 april 2003, art. 31, I: 1 januari 2004)][F3, F3a of F3b (verv. KB 29 januari 2014, art. 16, I: 1 maart 2014)] [van deze bebouwde kom (ing. KB 4 april 2003, art. 31, I: 1 januari 2004)].
[C46. Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging (verv. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)]
[C47. Tolpost
Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen
Het opschrift mag vervangen worden door het woord « Taks » (verv. KB 18 september 1991, art. 30, I: 1 januari 1992)]
  [C48. ... (opgeh. KB 30 juli 2022, art. 19, I: 1 oktober 2022)]
  [C49. ... (opgeh. KB 30 juli 2022, art. 19, I: 1 oktober 2022)

[68.4. 1° Een onderbord van het model M2. bedoeld in artikel 65.2 moet het verkeersbord C1 aanvullen wanneer het verbod niet geldt voor de fietsers.
Indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, wordt dit verkeersbord aangevuld met een onderbord van het model M.3. bedoeld in artikel 65.2 (ing. KB 20 juli 1990, art. 22, I: 1 januari 1991)].
[Het verkeersbord C1 in combinatie met een onderbord van het model M.11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord C1 in combinatie met een onderbord van het model M.12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 26, I: 1 oktober 2016)].
[2° Een onderbord van het model M.2. bedoeld in artikel 65.2 moet de verkeersborden C3 en C31 aanvullen wanneer het verbod niet geldt voor de fietsers.
Indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, worden die verkeersborden aangevuld met een onderbord van het model M.3. bedoeld in artikel 65.2. De letter " A " wordt weggelaten op het onderbord indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (ing. KB 20 juli 1990, art. 22, I: 1 januari 1991)][ en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 26, I: 1 oktober 2016)].
[Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M.11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M.12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 26, I: 1 oktober 2016)]. 

Artikel 69. (01/10/2016- ...)

69. Gebodsborden.

69.1. De gebodsborden worden aangebracht op de plaats waar zij het best zichtbaar zijn.

69.2. Een gebodsbord mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het gebod begint.

69.3. De gebodsborden worden hierna afgebeeld.


D1. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen.
De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl.
Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt op een hindernis geplaatst is, de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden. 
D3. Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen.
De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijlen
[D4. Verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl.
Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt erop dat de verplichting geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR.), ondertekend te Genève op 30 september 1957 (ing. KB 10 september 2009, art. 4, I: 1 januari 2010)
D5. Verplicht rondgaand verkeer
D7. Verplicht fietspad
[D9. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A (ing. KB 20 juli 1990, art. 23, I: 1 januari 1991)]
[Verplichte weg voor voetgangers
Verplichte weg voor ruiters (ing. KB 9 oktober 1998, art. 14, I: 1 november 1998)]
[D10. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers (ing. KB 4 april 2003, art. 32, I: 1 januari 2004)].

[69.4. 1° Een onderbord van het model M.2. bedoeld in artikel 65.2 moet het verkeersbord D1 aanvullen wanneer het gebod niet geldt voor de fietsers.
Indien het gebod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A wordt dit verkeersbord aangevuld met een onderbord van het model M.3. bedoeld in artikel 65.2 (ing. KB 20 juli 1990, art. 23, I: 1 januari 1991)].
[Het verkeersbord D1 in combinatie met een onderbord van het model M.11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het gebod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord D1 in combinatie met een onderbord van het model M.12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het gebod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 27, I: 1 oktober 2016)].
[2°. Een onderbord van het model M.6. bedoeld in artikel 65.2 moet het verkeersbord D7 aanvullen wanneer het fietspad moet gevolgd worden door de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.
3°. Een onderbord van het model M.7. bedoeld in artikel 65.2 van dit reglement, moet het verkeersbord D7 aanvullen wanneer het fietspad niet mag gevolgd worden door de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B (ing. KB 20 juli 1990, art. 23, I: 1 januari 1991)];
[4° Het verkeersbord D7 in combinatie met een onderbord van het model M.13 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het fietspad moet gevolgd worden door de bestuurders van speed pedelecs.
5° Het verkeersbord D7 in combinatie met een onderbord van het model M.14 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het fietspad moet gevolgd worden door de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs.
6° Het verkeersbord D7 in combinatie met een onderbord van het model M.15 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het fietspad niet mag gevolgd worden door de bestuurders van speed pedelecs.
7° Het verkeersbord D7 in combinatie met een onderbord van het model M.16 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het fietspad niet mag gevolgd worden door de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 27, I: 1 oktober 2016)].

Artikel 70. (01/02/2024- ...)

Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren.

70.1. De verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren worden hierna afgebeeld. Zij mogen alleen worden aangevuld met het symbool of een van de opschriften voorzien voor iedere categorie van verkeersborden.

70.2.1. Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, verkeersborden voor beurtelings parkeren en verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

1° Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod

E1. Parkeerverbod
E3. Stilstaan en parkeren verboden

Een opschrift mag de periode aanduiden tijdens dewelke het verbod geldt.
     Vb. - van 7 tot 19 u
     - van maandag tot vrijdag.
     - van 7 tot 19 u
     van maandag tot vrijdag.
[Een opschrift of een symbool voorzien in artikel (ing. KB 29 januari 2014, art. 17, I: 1 maart 2014)][65.2, tweede lid, (ing. W. 15 mei 2022, art. 9, I: 1 juli 2022)] [70.2.1, 3° en 72.6, mag de categorie van voertuigen aanduiden waarvoor het verbod geldt (ing. KB 29 januari 2014, art. 17, I: 1 maart 2014)].

2° Verkeersborden voor beurtelingsparkeren.

E5. Parkeerverbod vanaf de 1e tot de 15e van de maand
E7. Parkeerverbod vanaf de 16e tot het einde van de maand

a) Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u.
b) Een onderbord waarbij de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is langs de kant waar het parkeren toegelaten is, en dat de schijf moet gebruikt worden.
[Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.

Een onderbord met de vermelding "betalend" duidt aan dat de bestuurder de betaalparkeerkaart moet gebruiken.
De vermelding "betalend" wordt aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4. (ing. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)].

3° Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

E9a. Parkeren toegelaten
E9b. [Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen (verv. KB 28 december 2006, art. 6, I: 1 maart 2007)]
E9c. [Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's (verv. KB 9 oktober 1998, art. 15, I: 1 november 1998)]
E9d. Parkeren uitsluitend voor autocars
E9e. Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir
E9f. Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir
E9g. Verplicht parkeren op de rijbaan
[E9h. Parkeren uitsluitend voor kampeerauto's (ing. KB 20 juli 1990, art. 24, I: 1 januari 1991)]
[E9i. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen (ing. KB 28 december 2006, art. 6, I: 1 maart 2007)]
[E9j. Parkeren voorbehouden voor fietsen van 7u30 tot 18u00 en voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen van 18u00 tot 7u30.
Een opschrift of een symbool voorzien in artikel 70.2.1, 3° en 72.6, duidt de categorie van voertuigen of de specifieke parkeerregeling aan. Een opschrift duidt de tijdspanne van het voorbehouden parkeren of van de specifieke parkeerregeling aan.
Het opschrift of het symbool mag ook op een onderbord worden afgebeeld (ing. KB 30 juli 2022, art. 20, I: 1 oktober 2022)].

a) Een opschrift kan aanduiden:
- de maximumduur van het toegelaten [of voorbehouden (ing. KB 23 juni 1978, art. 9, I: 28 juni 1978)] parkeren.
     vb. - 30 min.
     - van 9 tot 12 u
- een parkeerbeperking.
     vb. – uitgezonderd maandag van 7 u tot 19 u
- de categorie van voertuigen voor dewelke het parkeren voorbehouden is:
     vb. - TAXIS
- 5 t. max.
[de aanduiding van een gewichtsbeperking heeft betrekking op de maximale toegelaten massa (ing. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)].
b) Een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is en dat de schijf moet gebruikt worden.
[Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.
De parkeerschijf mag op het verkeersbord E 9a afgebeeld worden (ing. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)].
[c) Een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door [personen met een handicap (verv. KB 4 april 2003, art. 35, I: 1 juni 2003)].

 

(ing. KB 23 juni 1978, art. 9, I: 28 juni 1978)].
[Het symbool mag op het verkeersbord E 9a afgebeeld worden (ing. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)].
[d) een onderbord met de vermelding « parkeerkaart », « bewoners » of « autodelen » duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen is aangebracht.
Deze vermelding mag aangevuld worden met de aanduiding van de periode tijdens dewelke het parkeren voorbehouden is (verv. KB 9 januari 2007, art. 5, I: 1 februari 2007)];
[e) Een onderbord met de vermelding "ticket" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waarop het parkeren slechts toegelaten is volgens de gebruiksmodaliteiten van een ticket afleverende parkeermeter (ing. KB 1 juni 1984, art. 3, I: 1 juli 1984)];
[f) een onderbord van het model M1, M8 en M19 tot M24, bedoeld in artikel 65.2, geeft, naargelang het geval, de plaatsen aan waar fietsen, voortbewegingstoestellen en tweewielige bromfietsen, gedeeld of niet, mogen geplaatst worden (verv. W. 15 mei 2022, art. 10, I: 1 juli 2022)];
[g) Een onderbord met de vermelding "betalend" duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waar het parkeren geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.3.
De vermelding "betalend" mag aangevuld worden met de vermelding "uitgezonderd bewoners" voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4 (ing. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)];
[h) een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor (ing. KB 29 januari 2014, art. 18, I: 1 maart 2014)][elektrische of hybride elektrische voertuigen (verv. KB 30 juli 2022, art. 21, I: 1 oktober 2022)]

[Elektrische of hybride elektrische voertuigen. Op plaatsen voorzien van een publieke laadinfrastructuur, moeten de elektrische of hybride elektrische voertuigen geconnecteerd zijn met die laadinfrastructuur (verv. KB 30 juli 2022, art. 21, I: 1 oktober 2022)].
[De categorie van voertuigen mag worden afgebeeld op dit onderbord.
Voorbeeld :

Meerdere categorieën van voertuigen mogen op dit onderbord worden vermeld (ing. KB 29 januari 2014, art. 18, I: 1 maart 2014)].
[Het symbool, met of zonder de categorie of categorieën van voertuigen, mag op het verkeersbord van het type E9 afgebeeld worden (ing. KB 30 juli 2022, art. 21, I: 1 oktober 2022)].
[i) Het onderbord M19 bedoeld in artikel 65.2, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor speed pedelecs.
j) Het onderbord M20 bedoeld in artikel 65.2 duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor fietsen en speed pedelecs (ing. KB 21 juli 2016, art. 28, I: 1 oktober 2016)];
[k) een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat de plaats is voorbehouden voor het laden en lossen van goederen.

(ing. KB 2 oktober 2023, art. 4, I: 1 februari 2024)]

70.2.2. Geldigheid van de verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot [E9j (verv. KB 12 maart 2023, art. 14, I: 1 april 2023)].

1° De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot [E9j (verv. KB 12 maart 2023, art. 14, I: 1 april 2023)] gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt.

De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm. [Wanneer deze verkeersborden worden aangevuld met een onderbord van het model M1, M8 en M19 tot M24, bedoeld in artikel 65.2, gelden ze op het trottoir, behalve op de parkeerplaatsen bedoeld in de artikelen 70.2.1., 3°, f) en 77.5, tweede lid (ing. W. 15 mei 2022, art. 11, I: 1 juli 2022)].

De verkeersborden E5 en E7 gelden op de rijbaan.

De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot [E9j (verv. KB 12 maart 2023, art. 14, I: 1 april 2023)​​​​​​​] worden aangevuld met de hierna volgende borden:

a) begin van de reglementering
b) einde van de reglementering

Wanneer het verbod of de toelating ophoudt voor het volgend kruispunt, wordt de plaats waar de reglementering eindigt, aangewezen door een verkeersbord gelijkaardig aan het verkeersbord dat het begin aanwijst, aangevuld met bovenaangeduid bord.

Het einde van de reglementering wordt evenwel aangeduid:
- in het geval voorzien onder c) hierna;
- wanneer het samenvalt met het begin van een andere reglementering van het stilstaan of het parkeren.

c) reglementering over een korte afstand

Bovenaangeduid bord vult het verkeersbord aan dat het begin van de reglementering aanwijst en vermeldt de afstand waarover het verbod of de toelating geldt.

d) reglementering over een lange afstand

Bovenaangeduid bord vult een verkeersbord aan, gelijkaardig aan het verkeersbord dat het begin van de reglementering aanwijst en dat bij wijze van herhaling geplaatst wordt.

2° In afwijking van de bepalingen onder 1° gelde de verkeersborden [E9a tot E9d en E9h tot E9j (verv. KB 12 maart 2023, art. 14, I: 1 april 2023)​​​​​​​], die een parking aanduiden, alleen op deze parking
Zij worden op de meest geschikte plaatsen aangebracht en worden niet aangevuld met witte borden met zwarte pijl.

70.3. Verkeersbord voor beurtelings parkeren in een bebouwde kom

E11. Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom

a) Dit verkeersbord wordt boven het verkeersbord [F1, F1a of F1b (verv. KB 29 januari 2014, art. 19, I: 1 maart 2014)] geplaatst.
b) Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u.

70.4. [... (opgeh. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)].


70.5. [... (opgeh. KB 18 september 1991, art. 31, I: 1 januari 1992)]

Artikel 71. (01/04/2023- ...)

71.1. De aanwijzingsborden worden aangebracht op de plaatsen die, gelet op de aard van de verstrekte aanduiding, geschikt zijn.

[Op de bewegwijzering naar een autosnelweg en op de bewegwijzering op de autosnelweg zelf, wordt de naam van de buitenlandse bestemmingen vermeld in de taal van het land waar die bestemming zich bevindt.

Indien deze naam ingevolge de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken niet reeds op deze signalisatie voorkomt, wordt hij in een ander lettertype en tussen haakjes, hetzij ernaast, hetzij eronder, aan de aangeduide bestemming toegevoegd (ing. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)].

71.2. De voornaamste aanwijzingsborden worden hierna afgebeeld. Andere rechthoekige aanwijzingsborden met een wit opschrift of symbool op blauwe achtergrond mogen in bijzondere gevallen gebruikt worden.
[F1a. en F1b. Begin van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden (verv. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)].

[Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u;

Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u (ing. KB 29 januari 2014, art. 20, I: 1 maart 2014)].[F3a. en F3b. Einde van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitgangsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden (verv. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)].
[F4a. Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden (ing. KB 17 september 1988, art. 3, I: 1 november 1988)].
[F4b. Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden (ing. KB 17 september 1988, art. 3, I: 1 november 1988)].
F5. Begin of oprit van een autosnelweg
De bijzondere verkeersregelen op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autosnelweg gaat
F7. Einde van een autosnelweg
Dit bord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden
[F8. Tunnel.
Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter.
Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid (ing. KB 20 juni 2006, art. 2, I: 28 augustus 2006)].
F9. Autoweg
De bijzondere verkeersregelen op de autolwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is [... (opgeh. KB 29 januari 2014, art. 20, I: 1 maart 2014)]
Dit bord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autoweg gaat
F11. Einde van een autoweg
Dit bord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden
[F12a. Begin van een woonerf (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)] [of van een erf (ing. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)].
[De bijzondere verkeersregelen in de woonerven (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)][of erven (ing. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)][gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. 
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)][of erf; (ing. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)] [het mag links herhaald worden (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)]  
[F12b. Einde van een woonerf (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)][of van een erf (ing. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)]
[Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een woonerf (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)][of erf; (ing. KB 4 april 2003, art. 33, I: 1 januari 2004)][het mag links herhaald worden (ing. KB 23 juni 1978, art. 10, I: 28 juni 1978)].
F13. Verkeersbord dat pijlers op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft
Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden
De streep tussen de rijstroken kan eventueel een onderbroken streep zijn
[Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden (ing. KB 20 juli 1990, art. 25, I: 1 januari 1991)].
[F14. Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (ing. KB 20 juli 1990, art. 25, I: 1 januari 1991)].
F15. Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft
- neerwaarts [of opwaarts (ing. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)] gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen;
- schuin opwaarts [of neerwaarts  (ing. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)] gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen;
- het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken
F17. Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen
[F18. Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer (ing. KB 16 juli 1997, art. 11, I: 1 oktober 1997)]. 
F19. Openbare weg met eenrichtingsverkeer
F21. Rechts of links voorbijrijden toegelaten
F23a. Nummer van een gewone weg
F23b. Nummer van een autosnelweg
F23c. Nummer van een internationale weg
[F23d. Nummer van een ring (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
F25. Voorwegwijzer
F27. Voorwegwijzer
F29. Wegwijzer
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
F31. Wegwijzer
Reisweg over een autosnelweg
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
[F33a. Bewegwijzeringsbord op afstand : luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)][,industriepark en commercieel centrum (verv. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)].
[De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F 53 en met de volgende symbolen:
S1. Luchthaven (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
[S2. Beurs- of tentoonstellingshal (voorbeeld) (verv. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
[S3. Haven
S4. Car-ferry
S5. Bedrijf en Industriepark
F33b. Bewegwijzeringsbord op afstand : vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F34a. Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in 't bijzonder : luchthaven, bibliotheek, post en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)][cultureel centrum of complex, animatiecentrum (verv. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)][, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)][politiediensten (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)] [... (opgeh. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)], [onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)][... (opgeh. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)][, beurs- of tentoonstellingshal, stadhuis of gemeentehuis, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf en industriepark (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)][, commercieel centrum (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]. 
[Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van de verkeersborden F33a, F53, F55, F59 en F61 alsook met de volgende symbolen: (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
[S10. Politiediensten (verv. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
[S11. Brandweer
S12. Civiele bescherming
S13. Begraafplaats
S14. Busstation
S15. Treinstation
S16. Wegstation
S17. Stadhuis of gemeentehuis (voorbeeld)
S18. Plaats voor eredienst
S19. Gerechtsgebouw
S20. Auto-slaaptrein (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
S21. Postkantoor (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
[F33c. Bewegwijzeringsbord op afstand : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van het type S. 30. tot S. 36 (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)].
[F34b.1. Wegwijzer : aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieen van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C 11, C 15 en C 19.
De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F34b.2. Op het verkeersbord F 34b.2., zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)].
[F34c1. 
F34c2. Wegwijzer : aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)].
 
[F35. Wegwijzer : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F 77 en met de volgende symbolen:
S30. Sportcentrum, stadion, omnisporthal.
De Minister van Verkeerswezen bepaalt de bijzondere symbolen die mogen gebruikt worden voor het aanduiden van bepaalde sporttakken.
S31. Kasteel
S32.Ruines
S33. Klooster, abdij
S34. Cultureel park, recreatie- of pretpark.
Een specifiek symbool in 't zwart op witte achtergrond kan evenwel worden gebruikt.
S35. Monument en merkwaardig landschap die op specifieke wijze afgebeeld worden. (voorbeeld) (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
[S36. Natuurpark (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
F37. Wegwijzer : jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F 65, F 67, F 71, F 73 en F 75 (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)].
F39. Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt
F41. Wegwijzer
Omleggingsweg
F43. Plaatsnaambord
F45. Doodlopende weg
[F45b : doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers (ing. W. 10 juli 2013, art. 2, I: 18 augustus 2013)]
F47. Einde van de werken
F49. Oversteekplaats voor voetgangers
[F50. Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen 
F 50bis. Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen.
De reproduktie van het verkeersbord A25 kan vervangen worden door de reproduktie van het verkeersbord A21 om op een oversteekplaats voor voetgangers te wijzen (ing. KB 20 juli 1990, art. 25, I: 1 januari 1991)].

F51. Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers

[F52. Aankondiging van een nooduitgang in tunnels (ing. KB 20 juni 2006, art. 3, I: 28 augustus 2006)].

[F52bis. Vluchtroute : aankondiging van de dichtstbijzijnde nooduitgang, in de aangeduide richting, in tunnels. De afstand in meter is aangeduid op het verkeersbord (ing. KB 20 juni 2006, art. 4, I: 28 augustus 2006)]. 
F53. Verplegingsinrichting
F55. Hulppost
[F56. Brandblusapparaat (ing. KB 20 juni 2006, art. 5, I: 28 augustus 2006)]
[F57. Waterloop (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
F59. Aankondiging van een parking
[F60. Aankondiging van een overdekte parking (ing. KB 17 oktober 2001, art. 3, I: 1 januari 2002)]
F61. Telefoon
[F62. Noodtelefoon (ing. KB 20 juni 2006, art. 6, I: 28 augustus 2006)]
[F63. Tankstation.
Respectievelijk, van links naar rechts, benzine en diesel, LPG, CNG, LNG, H2, elektriciteit (verv. KB 29 januari 2014, art. 20, I: 1 maart 2014)].
F65. Hotel of motel
F67. Restaurant
F69. Drankgelegenheid
F71. Kampeerterrein
F73. Caravanterrein
F75. Jeugdherberg
[F77. Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie (verv. KB 1 februari 1991, art. 1, I: 1 april 1991)]
Verkeersborden die gebruikt worden om voorlopige aanwijzingen te geven bij werken
Het aantal pijlen moet overeenstemmen met het werkelijk aantal rijstroken
Het symbool moet overeenstemmen met de plaatsgesteldheid
F79. Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt
F81.  Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt
F83. Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt
F85. Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer
F87. [verhoogde inrichting(en) (verv. KB 9 oktober 1998, art. 16, I: 1 november 1998)]
[F89. Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat.

Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden.
 
De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F 89 geplaatst wordt.
F91. Verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat.
 
Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden.
 
De aanduiding van een gevaar of van een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F 91 geplaatst wordt.
F93. Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt.
F95.  Noodstopstrook.
 
Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven.
F97. Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft.
 
Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven (ing. KB 18 september 1991, art. 32, I: 1 januari 1992)].
[F98. Vluchthaven 
Een onderbord met volgende symbolen duidt aan dat de vluchthaven uitgerust is met een noodtelefoon en een brandblusser 

(ing. KB 20 juni 2006, art. 7, I: 28 augustus 2006)]
F99a. [Begin van de weg of deel van de openbare weg (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)][voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)].
F99b. [Begin van de weg of deel van de openbare weg (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)] [voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten (ing. KB 9 oktober 1998, art. 16, I: 1 november 1998)].
F99c. [Begin van de weg voorbehouden voor het verkeer van (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)][landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)].
[F101a. Einde van de weg of van het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)].
[F101b. Einde van de weg (ing. KB 9 oktober 1998, art. 16, I: 1 november 1998)][of deel van de openbare weg (ing. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)] [voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers..
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten (ing. KB 9 oktober 1998, art. 16, I: 1 november 1998)].
F101c. [Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)][, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs (verv. KB 21 juli 2016, art. 29, I: 1 oktober 2016)]. 
[F103. Begin van een voetgangerszone.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.
F105. Einde van een voetgangerszone.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden (ing. KB 9 oktober 1998, art. 16, I: 1 november 1998)].
... [... (opgeh. KB 10 februari 2018, art. 9, I: 1 januari 2019)]
[F111. Begin van een fietszone.
De vermelding "Fietszone" op het verkeersbord is facultatief (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)]
[F113. Einde van een fietszone.
De vermelding "Fietszone" op het verkeersbord is facultatief (verv. KB 12 maart 2023, art. 15, I: 1 april 2023)].
[F117. Begin van een lage emissiezone.
F118. Einde van een lage emissiezone (ing. KB 21 juli 2014, art. 2, I: 25 oktober 2014)].
[F119. Begin van een luchthavengebied.
F120. Einde van een luchthavengebied (ing. W. 13 april 2019, art. 6, I: 1 juli 2019)].

[71.3. Een onderbord van het model M.4. bedoeld in artikel 65.2 moet het verkeersbord F19 aanvullen indien de fietsers in de twee richtingen mogen rijden.
 
Indien de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A eveneens in de twee richtingen mogen rijden, wordt dit verkeersbord aangevuld met een onderbord van het model M.5 bedoeld in artikel 65.2 (ing. KB 20 juli 1990, art. 25, I: 1 januari 1991)].

[Het verkeersbord F19 in combinatie met een onderbord van het model M.17 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat bestuurders van speed pedelecs eveneens in de twee richtingen mogen rijden.

Het verkeersbord F19 in combinatie met een onderbord van het model M.18 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs eveneens in de twee richtingen mogen rijden (ing. KB 21 juli 2016, art. 30, I: 1 oktober 2016)].
 
[Deze onderborden wijzigen de draagwijdte van het verkeersbord niet (ing. KB 20 juli 1990, art. 25, I: 1 januari 1991)].

HOOFDSTUK III. Wegmarkeringen

Artikel 72. (01/04/2023- ...)

72. Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden.

72.1. Deze wegmarkeringen zijn wit en kunnen bestaan uit:
1° een doorlopende streep;
2° een onderbroken streep;
3° een naast elkaar getrokken doorlopende en onderbroken streep.

72.2. Een doorlopende streep betekent dat het iedere bestuurder verboden is deze te overschrijden.

Bovendien is het verboden links van een doorlopende streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Voorbeeld: 
 

72.3. Een onderbroken streep betekent dat het iedere bestuurder verboden is deze te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Wanneer de trekken van de onderbroken streep korter zijn en dichter bij elkaar getrokken, kondigen zij het naderen van een doorlopende streep aan.

Voorbeeld:
     

72.4. Wanneer een doorlopende en een onderbroken streep naast elkaar getrokken zijn, moet de bestuurder alleen rekening houden met de streep die zich aan zijn kant bevindt.

De bestuurders die deze strepen overschreden hebben om in te halen mogen ze evenwel opnieuw overschrijden om hun normale plaats op de rijbaan te hernemen.

Voorbeeld:


[72.5. Busstrook
1° Markering en signalisatie:
Voorbeeld

Het verkeersbord F17 en één of twee brede witte onderbroken strepen of dambordmarkeringen bestaande uit witte vierkanten bakenen de busstrook af.

De busstrook maakt geen deel uit van de rijbaan.

Witte lichtspijkers mogen de markeringen vervangen ingeval van variabele signalisatie.

2° Toegelaten voertuigen:
Naast de voertuigen van de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, mogen er ook rijden, indien de volgende symbolen, woorden of borden zijn aangebracht op het verkeersbord F17 of op een onderbord:
a) voertuigen die gebruikt worden voor het schoolvervoer;

b) taxi's;

TAXI

c) fietsen;

d) bromfietsen. De klassen mogen onder het symbool worden aangebracht;

e) motorfietsen;

f) voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend;

g) voertuigen die gebruikt worden voor woon-werkverkeer;

h) voertuigen met ten minste 2, 3 of 4 inzittenden, naargelang van de vermelding;

i) voertuigen die gebruikt worden ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit;
 
j) voertuigen die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.


De borden bedoeld onder a), g), i) en j) moeten goed zichtbaar op het linkergedeelte vooraan en achteraan op het voertuig aangebracht zijn; ze moeten verwijderd of afgedekt worden wanneer het voertuig niet gebruikt wordt voor deze doeleinden. De borden hebben een zijden van ten minste 40 cm; de achtergrond ervan moet retro-reflectered zijn.

3° Andere voertuigen.

De andere voertuigen mogen:
a) op de busstrook rijden om omheen een hindernis op de rijbaar te rijden;
b) op de busstrook rijden om van richting te veranderen in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt;
c) de busstrook dwarsen op een kruispunt;
d) de busstrook dwarsen om een eigendom of een parkeerplaats gelegen langsheen de busstrook in te nemen of te verlaten (verv. KB 12 maart 2023, art. 16, I: 1 april 2023)]


[72.6 Bijzondere overrijdbare bedding.
1° Markering en signalisatie
Voorbeeld

Het verkeersbord F18 en één of twee brede witte doorlopende strepen of dambordmarkeringen bestaande uit witte vierkanten bakenen de bijzonder overrijdbare bedding af.

De bijzonder overrijdbare bedding maakt geen deel uit van de rijbaan.

Witte lichtspijkers mogen de markeringen vervangen ingeval van variabele signalisatie.

De bestuurders die er rijden moeten, in voorkomend geval, de verkeerslichten bedoeld in artikel 62ter opvolgen. Ze moeten bovendien in de toegelaten richtingen voortrijden.

2° Toegelaten voertuigen:
Naast de voertuigen van de geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, mogen er ook rijden, indien de volgende symbolen, woorden of borden zijn aangebracht op het verkeersbord F18 of op een onderbord:
a) voertuigen die gebruikt worden voor het schoolvervoer;

b) taxi's;

TAXI

c) fietsen;

d) bromfietsen. De klassen mogen onder het symbool worden aangebracht;

e) motorfietsen;

f) voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend;

g) voertuigen die gebruikt worden voor woon-werkverkeer;

h) voertuigen met ten minste 2, 3 of 4 inzittenden, naargelang van de vermelding;

i) voertuigen die gebruikt worden ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit;
 
j) voertuigen die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.


De borden bedoeld onder a), g), i) en j) moeten goed zichtbaar op het linkergedeelte vooraan en achteraan op het voertuig aangebracht zijn; ze moeten verwijderd of afgedekt worden wanneer het voertuig niet gebruikt wordt voor deze doeleinden. De borden hebben een zijden van ten minste 40 cm; de achtergrond ervan moet retro-reflectered zijn.

3° Andere voertuigen.

De andere voertuigen mogen:
a) op de bijzonder overrijdbare bedding rijden om omheen een hindernis op de rijbaar te rijden;
b) de bijzonder overrijdbare bedding dwarsen op kruispunten;
c) de bijzonder overrijdbare bedding dwarsen om een eigendom of een parkeerplaats gelegen langsheen de bedding in te nemen of te verlaten (verv. KB 12 maart 2023, art. 17, I: 1 april 2023)][72.7. Een onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering bedoeld in artikel 72.3, bakent een spitsstrook af

(ing. KB 21 juli 2016, art. 31, I: 1 oktober 2016)] .

Artikel 73. (01/10/1997- ...)

Overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden.

[73.1. Voorlopige markeringen om bij werken het verkeer te kanaliseren, worden gevormd door ofwel oranje doorlopende of onderbroken strepen, ofwel door oranje spijkers.

De oranje doorlopende en onderbroken strepen hebben dezelfde betekenis als de doorlopende en de onderbroken strepen bedoeld in de artikelen 72.2. en 72.3.

Wanneer spijkers gebruikt worden, kunnen de markeringen bestaan uit:
1° een doorlopende streep;
2° een onderbroken streep (verv. KB 16 juli 1997, art. 13, I: 1 oktober 1997)].


73.2. Een doorlopende streep is gevormd door oranje spijkers op korte en regelmatige afstanden van elkaar geplaatst.

Deze streep heeft dezelfde betekenis als de witte doorlopende streep bedoeld in artikel 72.2.

73.3. Een onderbroken streep is gevormd door oranje spijkers, in groepen geplaatst. In elke groep zijn de spijkers op korte en regelmatige afstanden van elkaar geplaatst.

Een merkelijk grotere afstand scheidt de opeenvolgende groepen. Deze streep heeft dezelfde betekenis als de witte onderbroken streep bedoeld in artikel 72.3.

73.4. De voorlopige markeringen maken de andere witte overlangse markeringen die op dezelfde plaats zijn aangebracht waardeloos.

Voorbeeld:

Artikel 74. (01/05/1976- ...)

Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

Voorbeeld:

Artikel 75. (01/10/2022- ...)

75. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden.

75.1. Markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden.

1° Een witte, doorlopende streep mag op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm aangebracht worden om deze beter zichtbaar te maken.

Voorbeeld:


2° Een gele onderbroken streep mag op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm aangebracht worden.

Langs deze gele streep is het parkeren op de rijbaan verboden.

Voorbeeld:


75.2. Markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.

Een brede witte doorlopende streep mag op de rijbaan aangebracht worden om de denkbeeldige rand van die rijbaan aan te duiden.

Het aan de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.

Het begin en het einde van deze [parkeerstrook (verv. KB 30 juli 2022, art. 24, I: 1 oktober 2022)] mogen aangeduid worden door een witte doorlopende dwarsstreep.

Voorbeeld:


[75.3. Markeringen die de middenrijbaan aanduiden.

Twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan die bestaan uit telkens twee paar korte trekken, bakenen de denkbeeldige randen van de middenrijbaan af.


(ing. KB 30 juli 2022, art. 25, I: 1 oktober 2022)].

Artikel 76. (01/05/1976- ...)

76. Dwarsmarkeringen.

76.1. Een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht duidt de plaats aan waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge een verkeersbord B5 of een verkeerslicht.

Voorbeeld:


76.2. Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.


Voorbeeld:


76.3. De oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.


Voorbeeld:


76.4. De oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen

Voorbeeld:

Artikel 77. (01/10/2022- ...)

77. Andere markeringen.

77.1. Witte voorsorteringspijlen mogen bij het naderen van een kruispunt aangebracht worden. Deze pijlen duiden de rijstrook aan die de bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden.

Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.

Voorbeeld:


77.2. De onderbroken streep die het naderen van een doorlopende streep aankondigt mag aangevuld worden met witte rijstrookverminderingspijlen.

Deze pijlen kondigen een vermindering van het aantal rijstroken aan die in de gevolgde richting mogen gebruikt worden.

Voorbeeld:


77.3. Witte opschriften op de rijbaan mogen de door verkeersborden gegeven aanwijzingen herhalen.

De verschillende richtingen mogen op de rijstroken aangeduid worden.

[Aan de autobus-, trolleybus- en tramhalten mag de zone waar het parkeren verboden is overeenkomstig artikel 25.1.2°, aangeduid worden door witte opschriften (verv. KB 25 maart 1987, art. 16, I: 1 juni 1987)].

Voorbeeld:


77.4. [Verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken mogen op de grond worden aangebracht door witte evenwijdige schuine strepen.

De bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op deze markeringen (verv. KB 16 juli 1997, art. 14, I: 1 oktober 1997)].

Voorbeeld:


77.5. In een [parkeerstrook (verv. KB 30 juli 2022, art. 26, I: 1 oktober 2022)] mogen witte markeringen de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.

Voorbeeld:


[Een parkeerplaats uitgerust met rekken of aangegeven door een markering op de grond van het symbool of van de symbolen weergegeven op de onderborden M1, M8 en M19 tot M24 bedoeld in artikel 65.2, is, naargelang het geval, voorbehouden voor voortbewegingstoestellen, fietsen of tweewielige bromfietsen, gedeeld of niet (ing. W. 15 mei 2022, art. 12, I: 1 juli 2022)].

[77.6. Markeringen die een opstelvlak aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
 
De zone, aansluitend op een fietspad, afgebakend door twee stopstrepen en waarin het symbool van een fiets in het wit is gereproduceerd duidt de plaats aan waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen zich enkel tijdens de rode fase van de verkeerslichten mogen opstellen.
 
De andere bestuurders moeten tijdens de rode fase van de verkeerslichten stoppen voor de eerste stopstreep.

Voorbeeld:


77.7. Markeringen die voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
 
Bij het naderen van een kruispunt mogen voorsorteringsstroken voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen door middel van witte doorlopende strepen afgebakend worden. In deze stroken moet in het wit het symbool van de fiets en de pijl die de te volgen richting aanduidt, worden gereproduceerd. Deze voorsorteringsstroken zijn voorbehouden voor de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (ing. KB 20 juli 1990, art. 26, I: 1 januari 1991)].

[77.8. Een dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten, mag op de grond worden aangebracht (ing. KB 16 juli 1997, art. 14, I: 1 oktober 1997)].

[Zij bakent af:
- de bijzonder overrijdbare bedding voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer,
- de plaats die deze beddingen met elkaar verbindt of het begin of einde aankondigt van die bedding,
- een overweg (verv. KB 30 juli 2022, art. 27, I: 1 oktober 2022)].

[Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden (ing. KB 16 juli 1997, art. 14, I: 1 oktober 1997)].

HOOFDSTUK IV. Allerhande bepalingen

Artikel 78. (01/05/1976- ...)

78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen.

78.1.1. Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert.

Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven:
- door de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort of door zijn gemachtigde, zo het een autosnelweg betreft;
- door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft.

Deze toelating bepaalt in elk geval de verkeerstekens die zullen gebruikt worden.

78.1.2. De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken uitvoert zodra deze beëindigd zijn.

78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd:
- hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
- hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.

Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.

Artikel 79. (01/05/1976- ...)

 Afbakening van de openbare weg.

De randen van de openbare weg of van de rijbaan mogen gesignaleerd worden door reflectoren.

Deze reflectoren moeten zodanig aangebracht zijn dat de weggebruikers aan hun rechterzijde slechts de rode of oranje en aan hun linkerzijde slechts de witte reflectoren zien.
 

Artikel 80. (01/05/1976- ...)

Het aanbrengen van de verkeerstekens.

80.1. Buiten de bij dit reglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen mogen de bij dit laatste voorgeschreven verkeerstekens op de openbare weg slechts worden aangebracht door de wettelijk daartoe bevoegde overheden.

Wanneer het verkeer belemmerd wordt, mogen de politie- en rijkswachtdiensten, in dringende gevallen, verkeersborden aanbrengen om het verkeer tijdelijk om te leiden of te kanaliseren.

In dit laatste geval moeten de verkeersborden verwijderd worden zodra het verkeer weer normaal geworden is.

80.2. Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.

Titel IV. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Artikel 81. (01/01/2004- ...)

81. Motorvoertuigen en hun aanhangwagens.

81.1. Algemeenheden.

81.1.1. De auto's en hun aanhangwagens evenals hun uitrusting moeten overeenstemmen met het technisch reglement van de auto's.

81.1.2. De bromfietsen, motorfietsen en hun aanhangwagens evenals hun uitrusting moeten overeenstemmen met het technisch reglement van de bromfietsen en motorfietsen.

81.1.3. De uitrusting en organen van die voertuigen moeten altijd in goede staat van werking en voortreffelijk onderhouden en geregeld zijn.

81.2. Toebehoren.

Volgende toebehoren moeten beantwoorden aan de eisen vastgesteld door het technisch reglement van de auto's en zich in elke auto bevinden:
1° een gevaarsdriehoek;
2° één of twee blustoestellen, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's;
3° een verbandkist of -etui, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's.

81.3. Drijfwerk, lawaai, rook.

81.3.1. De motorvoertuigen moeten zodanig afgewerkt en onderhouden zijn, en bestuurd worden, dat zij de veiligheid van het verkeer niet hinderen of de andere weggebruikers geen ongemak aandoen. Daartoe is het verboden:
1° op abnormale wijze olie of brandstoffen op de openbare weg te laten vallen;
2° 
door het lawaai het publiek ongemak aan te doen of de dieren te doen schrikken; in geen geval mag het geluidsniveau de grenswaarden overschrijden die vastgesteld zijn door de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen;
3° behoudens de voorbijgaande uitlatingen van rook veroorzaakt door het aanzetten van de motor of het gebruik van de gangwissel van de voertuigen, rook te ontwikkelen die de grenswaarden overschrijdt die vastgesteld zijn door het technisch reglement van de auto's;
4° luchtbezoedelende gassen te verspreiden die de grenswaarden overschrijden die vastgesteld zijn door het technisch reglement van de auto's.

81.3.2. [... (opgeh. KB 4 april 2004, art. 34, I: 1 januari 2004)].

81.4.3. Banden.

[81.4.1. De tekening van de hoofdgroeven van de lucht- of cushionbanden moet (verv. KB 22 mei 1989, art. 3, I: 1 januari 1990)][ten minste (verv. KB 18 september 1991, art. 33, I: 1 januari 1992)] [1,6 mm diep zijn, behalve voor de bromfietsen waarvoor de tekening van de hoofdgroeven ten minste 1 mm diep moet zijn. 
 
Met hoofdgroeven worden bedoeld de brede groeven op de middenstrook van het loopvlak die ongeveer driekwart van de breedte van dit vlak omvat.
 
Deze bepalingen gelden niet voor de voertuigen voor traag vervoer zoals omschreven in het technisch reglement van de auto's.
 
Het linnen mag op geen enkele plaats van de band zichtbaar zijn (verv. KB 22 mei 1989, art. 3, I: 1 januari 1990)].


[81.4.2. De banden gemonteerd op motorvoertuigen beantwoorden aan de voorschriften van het technisch reglement van autovoertuigen en deze van het technisch reglement voor bromfietsen en motorfietsen.

Van deze bepalingen kan slechts tijdelijke afgeweken worden bij gebruik van het reservewiel. In dit geval wordt het gebruik van het voertuig aangepast voornamelijk door de snelheid te verminderen (verv. KB 17 maart 2003, art. 31, I: 1 mei 2003)].


81.4.3. [... (opgeh. KB 17 maart 2003, art. 31, I: 1 mei 2003)].

81.4.4. Wielbanden moeten een loopvlak hebben zonder holten of uitsprongen die de openbare weg kunnen beschadigen.

Slechts bij sneeuw of ijzel mogen de banden van sneeuwkettingen voorzien worden.

Spijkerbanden zijn verboden.

Wanneer de weersgesteldheid het rechtvaardigt kan de Minister van Verkeerswezen evenwel bij uitzondering en onder de door hem vastgestelde voorwaarden, het gebruik van die banden toelaten.

81.4.5. [Voertuigen met metalen rupsbanden (verv. KB 18 september 1991, art. 33, I: 1 januari 1992)] mogen niet op de openbare weg rijden.

81.5. Pantsering.

Een motorvoertuig dat voorzien is van een pantsering of van enige inrichting waardoor het als aanvals- of als verdedigingsmiddel kan worden gebruikt, mag niet op de openbare weg rijden zonder speciale toelating van de Minister van Verkeerswezen [of van zijn gemachtigde (ing. KB 23 juni 1978, art. 11, I: 28 juni 1978)].

81.6. Versierselen - beschadigingen.

81.6.1. Het is verboden aan de buitenkant van een motorvoertuig gevaarlijke versierselen of enig toebehoren aan te brengen die de gevolgen van ongevallen kunnen verergeren.

81.6.2. Een motorvoertuig mag aan de buitenkant geen beschadigingen vertonen die de gevolgen van ongevallen kunnen verergeren.

Artikel 82. (01/02/2024- ...)

82. Rijwielen en hun aanhangwagens.

82.1. Lichten en reflectoren.

82.1.1. 1° [Fietsers moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, vooraan en achteraan een niet verblindend vast licht of knipperlicht voeren. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood (verv. KB 9 mei 2006, art. 2, I: 18 mei 2006)].
[Het rode achterlicht moet ‘s nachts, bij helder weer, zichtbaar zijn van op een afstand van 100 meter minimum (verv. KB 21 december 1983, art. 6, I: 1 januari 1985)].
2° De fietsen moeten altijd vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector voeren. [Het lichtgevend gedeelte van de rode reflector moet afzonderlijk zijn van dit van het rode licht (ing. KB 21 december 1983, art. 7, I: 1 januari 1985)].
3° De pedalen van fietsen moeten altijd voorzien zijn van gele of oranje reflectoren.
[4° De fietsen moeten altijd een zijdelingse signalisatie voeren bestaande uit :
- ofwel een witte (verv. KB 21 december 1983, art. 8, I: 1 januari 1985)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 juni 2003)] [strook in de vorm van een doorlopende cirkel langs elke kant van de band van het voor- en achterwiel.
- ofwel, op elk wiel ten minste twee gele of oranje reflectoren met dubbel front, vast bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht.
- ofwel de combinatie van de twee voornoemde types.
5° Behalve wanneer ermee gereden wordt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, zijn (verv. KB 21 december 1983, art. 8, I: 1 januari 1985)][... (opgeh. KB 9 mei 2006, art. 3, I: 18 mei 2006)] [de reflectoren vooraan en achteraan, de reflectoren op de pedalen en de zijdelingse signalisatie niet verplicht voor : 
a) de fietsen die uitgerust zijn met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm (verv. KB 21 december 1983, art. 8, I: 1 januari 1985)][banden niet inbegrepen (ing. KB 20 juli 1990, art. 27, I: 1 januari 1991)]; 
[b) de fietsen die uitgerust zijn met een koersstuur alsook met banden met een doorsnede van ten hoogste 25 mm (verv. KB 21 december 1983, art. 8, I: 1 januari 1985)][... (opgeh. KB 18 maart 1991, art. 1, I: 22 maart 1991)][en die, daarenboven, geen bagagedrager achteraan hebben (verv. KB 21 december 1983, art. 8, I: 1 januari 1985)];
[... (opgeh. KB 20 juli 1990, art. 27, I: 1 januari 1991)]
[c) de alle-terreinen-fietsen, uitgerust met banden met een minimumsectie van 38 mm voor de wielen met een diameter van 650 mm en van 32 mm voor de wielen met een diameter van 700 mm, met minimum 2 versnellingsraderen bediend vanaf het stuur en die daarenboven geen spatborden en geen bagagedrager achteraan hebben.
De fietsen, bedoeld onder b en c moeten evenwel vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector voeren wanneer ze met ten minste één spatbord uitgerust zijn (ing. KB 20 juli 1990, art. 27, I: 1 januari 1991)].

82.1.2. [1° Berijders van een drie- of vierwieler moeten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, vooraan en achteraan een niet-verblindend vast licht of knipperlicht voeren. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood (verv. KB 9 mei 2006, art. 4, I: 18 mei 2006)].
2° De driewielers met één voorwiel moeten altijd vooraan een witte reflector en achteraan twee rode reflectoren voeren.
3° De driewielers met twee voorwielen moeten altijd vooraan twee witte reflectoren en achteraan één rode reflector voeren.
4° De vierwielers moeten altijd vooraan twee witte reflectoren en achteraan twee rode reflectoren voeren.
5° De pedalen van de drie- en vierwielers moeten altijd voorzien zijn van gele of oranje reflectoren.
[6° De velomobielen moeten altijd voorzien zijn van een gele of oranje reflecterende strook op de zijkanten (ing. KB 9 oktober 2022, art. 1, I: 1 december 2022)].

82.1.3. De door rijwielen getrokken aanhangwagens moeten altijd achteraan twee rode reflectoren voeren.

[Zij moeten bovendien een rood licht voeren zodra hun omvang het voor het rijwiel gevoerd rood licht onzichtbaar maakt (verv. KB 9 mei 2006, art. 5, I: 18 mei 2006)].

82.1.4. 1° [De lichten en reflectoren moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen, goed onderhouden zijn en goed werken .
2°  In geen geval mogen er vooraan rode lichten of rode reflectoren en achteraan witte of gele lichten of witte reflectoren gevoerd worden (verv. KB 9 mei 2006, art. 6, I: 18 mei 2006)].
3° De reflectoren mogen geen driehoekige vorm hebben. Zij moeten vast zijn aangebracht in een vlak, loodrecht op de lengteas van het [rijwiel (verv. KB 9 mei 2006, art. 6, I: 18 mei 2006)].
[4° Wanneer het (verv. KB 21 december 1983, art. 10, I: 1 maart 1984)][rijwiel (verv. KB 9 mei 2006, art. 6, I: 18 mei 2006)][vooraan twee witte reflectoren of achteraan twee rode reflectoren moeten voeren, moeten de twee reflectoren van dezelfde kleur, dezelfde vorm en dezelfde afmetingen hebben.  
Ze moeten symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig en in hetzelfde vlak, loodrecht op deze as aangebracht zijn.
De buitenrand van het lichtgevend gedeelte van de twee reflectoren vooraan en achteraan moet zich zo dicht mogelijk en, in ieder geval, op ten hoogste 0,10 meter van de buitenomtrek van het voertuig bevinden (verv. KB 21 december 1983, art. 10, I: 1 maart 1984)].
[5° De reflectoren en (ing. KB 21 december 1983, art. 11, I: 1 januari 1985)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 juni 2003)] [stroken, die door dit artikel voorgeschreven of voorzien zijn, moeten overeenkomstig de door Ons vastgestelde normen goedgekeurd zijn, met uitzondering van de witte reflectoren vooraan en de gele of oranje reflectoren op de pedalen, aangebracht vóór 1 januari 1985, alsmede van de (ing. KB 21 december 1983, art. 11, I: 1 januari 1985)][retro-reflecterende (verv. KB 4 april 2003, art. 36, I: 1 juni 2003)] [stroken op de banden, aangebracht vóór 1 januari 1985.
De rode reflectoren achteraan, aangebracht vóór 1 januari 1985 en die niet goedgekeurd zijn, mogen bovendien bij de goedgekeurde rode reflectoren achteraan behouden blijven (ing. KB 21 december 1983, art. 11, I: 1 januari 1985)].

[82.1.5. Rijwielen mogen bijkomend voorzien zijn van (ing. KB 30 juli 2022, art. 28, I: 1 oktober 2022)][witte, (ing. KB 2oktober 2023, art. 5, I: 1 februari 2024)] [gele of oranje laterale signalisatiemiddelen (ing. KB 30 juli 2022, art. 28, I: 1 oktober 2022)].

82.2. Geluidstoestel.

De rijwielen moeten uitgerust zijn met een geluidstoestel dat uit een bel bestaat die kan gehoord worden van op een afstand van 20 meter.

[82.3. Remmen.

82.3.1. De fietsen moeten voorzien zijn van twee voldoend doelmatige remmen, de ene op het voorwiel werkend en de andere op het achterwiel.
De fietsen die uitgerust zijn met wielen van een diameter van ten hoogste 500 mm mogen evenwel voorzien zijn van slechts één enkele doelmatige rem.
 
82.3.2. De drie- en vierwielers moeten voorzien zijn van een voldoend doelmatige reminrichting (verv. KB 21 december 1983, art. 12, I: 1 januari 1985)].

82.4. Afmetingen.

[82.4.1. De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter en deze van een drie- of vierwieler op 2,50 meter (verv. KB 21 december 1983, art. 13, I: 1 maart 1984)].

82.4.2. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een fiets, mag niet meer bedragen dan [1,00 (verv. KB 18 december 2002, art. 12, I: 1 januari 2003)] meter.

[Echter, de aanhangwagens gebruikt in het kader van pilootprojecten voor het goederenvervoer mogen, onder de door de bevoegde overheden bepaalde voorwaarden, een breedte hebben van maximum 1,20 meter (ing. KB 16 juni 2020, art. 1, I: 31 juli 2020)].

82.4.3. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een drie- of vierwieler mag niet meer bedragen dan de breedte van het trekkend voertuig.

[82.5. De massa van een door een fiets getrokken aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 80 kg, lading en passagiers inbegrepen.

Een aanhangwagen met een massa van meer dan 80 kg mag evenwel gebruikt worden wanneer hij beschikt over een remsysteem dat automatisch in werking treedt wanneer de fietser remt (verv.KB 9 mei 2006, art. 7, I: 18 mei 2006)].

Artikel 82bis. (01/02/2024- ...)

[VOORTBEWEGINGSTOESTELLEN.
82bis.1. Reflectoren.

1° Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een stuur voeren altijd vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector.
2° Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voeren altijd een zijdelingse signalisatie bestaande uit:
- ofwel een (verv. W. 15 mei 2022, art. 13, I: 1 juli 2022)][gele of oranje (verv. KB 2 oktober 2023, art. 6, I: 1 februari 2024)] [reflecterende strook langs elke kant van de voetsteunen;
- ofwel een witte reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel aan elke kant van de band van het voor- en achterwiel;
- ofwel de combinatie van de twee voornoemde types (verv. W. 15 mei 2022, art. 13, I: 1 juli 2022)].
[3° Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mogen bijkomend voorzien zijn van witte, gele of oranje zijdelingse signalisatiemiddelen (ing. KB 2 oktober 2023, art. 6, I: 1 februari 2024)].

[82bis.2. Geluidstoestel.

De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een stuur zijn uitgerust met een geluidstoestel dat kan worden gehoord op een afstand van 20 meter.

82bis.3. Remmen.

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten uitgerust zijn (verv. W. 15 mei 2022, art. 13, I: 1 juli 2022)][met een voldoende doelmatige reminrichting (verv. KB 2 oktober 2023, art. 6, I: 1 februari 2024)].

[82bis.4. Afmetingen.

De maximale breedte van een voortbewegingstoestel is 1 meter (verv. W. 15 mei 2022, art. 13, I: 1 juli 2022)].

Artikel 83. (01/05/1976- ...)

83. Gespannen.

83.1. Reflectoren.

83.1.1. Bespannen voertuigen moeten altijd achteraan twee rode reflectoren voeren.

Deze reflectoren moeten een driehoekige vorm hebben; zij moeten vast aangebracht zijn en goedgekeurd zijn. Een der toppen van de driehoek moet naar boven gericht zijn, terwijl de tegenoverliggende zijde horizontaal ligt.

83.1.2. Een of meer oranje reflectoren mogen op de zijkanten van het voertuig aangebracht worden.

83.1.3. 1° De reflectoren moeten zodanig geplaatst zijn dat geen enkel deel van het voertuig de doelmatigheid ervan vermindert. Zij moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen.
2° Het hoogste punt van het lichtweerkaatsend gedeelte van de reflectoren mag zich op niet meer dan 1,20 meter boven de grond en het laagste punt op niet minder dan 0,40 meter boven de grond bevinden als het voertuig ledig is.
3° De twee rode reflectoren achteraan moeten symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig en in eenzelfde vlak, loodrecht op die lengteas aangebracht zijn.
4° De buitenrand van het lichtweerkaatsend gedeelte van de reflectoren achteraan moet zich zo dicht mogelijk bij de buitenomtrek van het voertuig en, in ieder geval, op ten hoogste 0,40 meter hiervan bevinden.

83.2. Remmen.

Bespannen voertuigen moeten voorzien zijn van een voldoend doelmatige reminrichting.

Deze bepaling geldt niet voor tweewielige bespannen voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand niet meer dan 1.000 kg bedraagt en waarvan de bespanning zodanig is dat het voertuig terzelfdertijd als het trekdier stilhoudt.

83.3. Afmetingen.

De afmetingen van bespannen voertuigen mogen niet groter zijn dan deze bepaald door het technisch reglement van de auto's.

Titel V. OPHEFFING, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING

Artikel 84. (01/05/1976- ...)

84. Opheffing.

Wordt opgeheven het koninklijk besluit van 14 maart 1968, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd en aangevuld door de koninklijke besluiten van 12 juni 1969, 15 september 1970, 18 en 29 juni 1971, 13 oktober 1971, 29 september 1972, 1 december 1972, 5 en 16 juli 1973, 27 september 1973, 8 november 1973, 18 maart 1975, 13 mei 1975 en 11 juni 1975.

Artikel 85. (01/04/2023- ...)

Overgangsbepalingen.

85.1. Tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)] wordt eveneens beschouwd als bebouwde kom, elke groep woningen die zodanig langs de openbare weg gelegen zijn dat deze er uitziet als een straat.

85.2. De verkeerslichten met een groen licht dat tegelijk met een oranjegeel knipperlicht brandt, aangebracht vóór  de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Deze lichten betekenen dat het verkeerslicht voorzichtig mag voorbijgereden worden, rekening houdend met het bestaan van gevaar; zij wijzigen geenszins de voorrangsregels.

[85.2. De hierna weergegeven verkeersborden mogen behouden worden tot 1 juni 2015.

F1. Begin van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord moet rechts worden geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom, het mag links herhaald worden.
F3. Einde van een bebouwde kom (ing. KB 4 april 2003, art. 37, I: 1 januari 2004)].
85.3. [De kinderbeveiligingssystemen die vóór 1 september 2006, overeenkomstig de vigerende normen ten tijde van hun ingebruikneming, zijn goedgekeurd en die niet beantwoorden aan de op het ogenblik van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg van toepassing zijnde normen, mogen worden gebruikt tot 9 mei 2008.

Tot 9 mei 2008 mag, in afwijking van artikel 35.1.1, tweede lid, wanneer het, in voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en in voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton, na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen, niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, op de andere zitplaatsen dan de zitplaatsen voorin in het voertuig, een derde kind van minder dan 3 jaar en kleiner dan 135 cm worden vervoerd, indien het de veiligheidsgordel draagt (verv. KB 22 augustus 2006, art. 5, I: 1 september 2006)].

[85.4. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 31 december 2018.

Begin van een zone met beperkte parkeertijd.
Einde van een zone met beperkte parkeertijd (verv. KB 29 januari 2014, art. 21, I: 1 maart 2014)].85.5. De op de datum van inwerkingtreding van dit besluit geplaatste gevaarsborden, die niet aangebracht zijn zoals bepaald in artikel 66.2., mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

85.6. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Verboden toegang voor ieder bestuurder, behalve voor plaatselijk verkeer.
Zo nodig mogen de twee opschriften op eenzelfde verkeersbord worden aangebracht.


85.7. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Verboden toegang voor de voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken en waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide.

85.8. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan het aangeduide.

85.9. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Kruispunt waar de bestuurder moet stoppen en voorrang verlenen aan de bestuurders die rijden op de weg die hij gaat oprijden
- De plaats waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge dit verkeersbord, kan aangeduid worden door de stopstreep bedoeld in artikel 76.1.
- Dit verkeersbord kan aangekondigd worden door het verkeersbord B7.

85.10. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.

85.11. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Deze verkeersborden betekenen:

Parkeerverbod
Wanneer dit verkeersbord aangevuld is met de vermelding  schijf verplicht gelden de bepalingen van artikel 27.1.
Stilstaan en parkeren verboden
Een beperking van het verbod in de tijd of een uitzondering voor sommige categorieën van voertuigen mag worden aangeduid hetzij in de rode rand van het verkeersbord hetzij op een speciaal onderbord.
Parkeerverbod aan de zijde van het cijfer I op oneven dagen en de zijde van het cijfer II op even dagen.
Wanneer de cijfers I en II respectievelijk door "1-15" en "16-31" vervangen worden, betekent het verkeersbord: parkeerverbod aan de kant van de vermelding "1-15" van de eerste tot devijftiende van de maand en aan de kant van de vermelding "16-31" van de zestiende tot het einde van de maand.
Het veranderen van kant moet gebeuren tussen 19u 30 en 20u.
Wanneer dit verkeersbord aangevuld is met een onderbord met de vermelding "schijf verplicht" gelden de bepalingen van artikel 27.1.
Stilstaan en parkeren verboden aan de zijde van het cijfer I op oneven dagen en de zijde van het cijfer II op even dagen.
Wanneer de cijfers I en II respectievelijk door "1-15" en "16-31" vervangen worden, betekent het verkeersbord: parkeerverbod aan de kant van de vermelding "1-15" van de eerste tot devijftiende van de maand en aan de kant van de vermelding "16-31" van de zestiende tot het einde van de maand.
Het veranderen van kant moet gebeuren tussen 19u 30 en 20u.
Een opschrift mag gemaakt worden in de rode boord van het verkeersbord of op een speciaal onderbord ter aanduiding van:
- de periode gedurende dewelke de reglementering van toepassing is;
- de beperking van de duur van het parkeren of van het stilstaan en het parkeren aan de zijde waar het verkeersbord het toelaat.

Het door deze verkeersborden opgelegd verbod geldt voor een zone van 20 m voor het verkeersbord. De verbodszone strekt zich uit tot 20 m aan weerszijden van die verkeersborden als deze twee fronten hebben.

Wanneer het door deze verkeersborden opgelegde verbod zich verder van de hierboven vastgestelde grenzen uitstrekt, wordt dit verbod aangeduid door verkeersborden die naar elkander zijn toegewend en in voldoend aantal zijn aangebracht om van het ene verkeersbord tot het andere goed zichtbaar te zijn. In geen geval mag de afstand tussen twee verkeersborden groter zijn dan 100 m.

85.12. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde modellen, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Deze verkeersborden betekenen:

Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone).
Dit verkeersbord geldt in gans de zone begrepen tussen de plaats waar het is aangebracht en het hierna afgebeelde verkeersbord dat het einde van een zone met beperkte parkeertijd aanduidt.
Einde van een zone met beperkte parkeertijd.

85.13. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Rijbaan met eenrichtingsverkeer of einde van het rijbaanvak waarop het verkeer in beide richtingen is toegelaten.

85.14. De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Dit verkeersbord betekent:

Voorwegwijzer die wegmarkeringen aanduidt die, in afwijking van artikel 19.3.2°, verplichten zich naar rechts te begeven om links af te slaan.
In  dat geval moet de bestuurder die naar links afslaat bovendien voorrang verlenen aan de achterliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten.

85.15. In afwijking van artikel 72.2. van dit besluit mag tot 1 januari 1978 de witte doorlopende streep overschreden worden om links af te slaan.

85.16. Een witte doorlopende dubbele streep, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mag behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Deze streep heeft dezelfde betekenis als de witte doorlopende streep als bedoeld in artikel 72.2.

85.17. Een gele doorlopende streep, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de bandsteen van een verhoogde berm, mag behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Langs deze streep is het parkeren op de rijbaan verboden.

85.18. Een gele doorlopende streep, op de rijbaan aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, om de denkbeeldige rand van de rijbaan aan te duiden, mag behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

Het aan de anderenkant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen.

Het begin en het einde van deze parkeerzone mogen aangeduid worden door een gele doorlopende dwarsstreep.

85.19. De op datum van inwerkingtreding van dit besluit aangebrachte oversteekplaatsen voor voetgangers die niet zijn afgebakend zoals bepaald in artikel 76.3. mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

85.20. De op datum van inwerkingtreding van dit besluit aangebrachte oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, en die niet zijn afgebakend zoals bepaald in artikel 76.4. mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

85.21. De op datum van inwerkingtreding van dit besluit aangebrachte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten parkeren, en die niet overstemmen met de bepaling van artikel 77.5. mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

85.22. De gele strepen, haaks op de rand van de rijbaan aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, en die de dichtst bij het kruispunt gelegen grens aanwijzen te beginnen van waar een voertuig mag stilstaan of parkeren, mogen behouden worden tot [1 januari 1980 (verv. KB 8 december 1977, art. 1, I: 14 december 1977)].

[85.23. De onderborden die een verkeersbord van het type E9 aanvullen en waarop de vermelding "mindervaliden" voorkomt, mogen behouden worden tot (ing. KB 23 juni 1978, art. 12, I: 28 juni 1978)][1 januari 1981 (verv. KB 14 december 1979, art. 1, I: 19 december 1979)].

[Deze onderborden hebben dezelfde betekenis als het onderbord bedoeld in artikel 70.2.1.3° c) (ing. KB 23 juni 1978, art. 12, I: 28 juni 1978)].

[85.24. De bewegwijzering die de naam van de buitenlandse bestemmingen niet vermeldt overeenkomstig de bepalingen van artikel 71.1. mag behouden blijven tot 1 januari 1995

85.25. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.
 
Deze termijn kan verlengd worden door de (ing. KB 1 februari 1991, art. 2, I: 1 april 1991)][Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer (verv. BVR 10 juli 2015, art. 53, I: 4 september 2015)].

[F33. Wegwijzer.
Plaats van bijzondere aard of belang.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F35. Wegwijzer.
Luchthaven.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F37. Wegwijzer.
Natuurmonument, monument, waterloop.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F57. Natuurmonument, monument, waterloop.
F77. Voorbeeld van een wegwijzer die de installaties aankondigt die voorkomen op de verkeersborden F 71, F 73 en F 75.

85.26. De verkeersborden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 25 november 1987 betreffende de bewegwijzering van door het publiek bezochte etablissementen en plaatsen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.
 
Deze termijn kan verlengd worden door de (ing. KB 1 februari 1991, art. 2, I: 1 april 1991)][Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer (verv. BVR 10 juli 2015, art. 54, I: 4 september 2015)].

[85.27. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 2000.

Voorrangsweg
Einde van voorrangsweg
Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand 

85.28.  De verkeersborden die overeenstemmen met het hierna afgebeelde model, mogen behouden worden tot 1 januari 1993.
Douanepost
Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen
Aan de Belgisch-Duitse grens wordt het opschrift aangevuld met het woord « Zoll »
Het opschrift mag vervangen worden door het woord « Taxes »

85.29. De verkeersborden die overeenstemmen met de hierna afgebeelde modellen, mogen behouden worden tot 1 januari 1995.
Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
Einde van een zone met beperkte parkeertijd

85.30. Het onderbord dat verplicht gemaakt wordt luidens de bepaling van artikel 65.6. moet geplaatst worden voor 1 januari 1993 (ing. KB 18 september 1991, art. 35, I: 1 januari 1992)].

[85.31. Elke vrijstelling zoals bedoeld in artikel 35.2.1, 4°, die niet langer overeenstemt met het door de minister bepaalde model, verliest haar geldigheid op een door de minister te bepalen tijdstip (ing. KB 23 januari 2022, art. 3, I: 1 maart 2022)].

[85.32. De verkeersborden F111 en F113 met een zonale geldigheid mogen behouden worden tot 1 januari 2032.

Tot 1 januari 2035 mogen de verkeersborden F111 en F113 met de vermelding "Fietsstraat" behouden worden om respectievelijk het begin en het einde van een fietszone aan te duiden.".

85.33. De voertuigen die gebruikt worden voor het schoolvervoer en de taxi's mogen gebruik maken van de busstroken tot 1 januari 2027, ook in afwezigheid van het bord of van het woord bedoeld in artikel 72.5, a) en b) (ing. KB 12 maart 2023, art. 18, I: 1 april 2023)].

Artikel 86. (01/05/1976- ...)

Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1976, met uitzondering van:
- de artikelen 8.2.3°, derde lid, 27.3., 27.4., 30.2. en 42.2.1.2° die in werking treden de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt;
- de bepaling van artikel 36  die in werking treedt op 1 oktober 1976 voor de bestuurders en passagiers van bromfietsen;
- artikel 82.1. dat in werking treedt op 1 januari 1978, in zover het bepaalt dat rijwielen altijd vooraan en op de pedalen van reflectoren moeten voorzien zijn;
- artikel 83.1.1., tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 1978.

Artikel 87. (01/05/1976- ...)

Onze Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van dit besluit.